Cum se injectează bani publici către Întreprinderile Municipale din Balti distorsionând concurența loială

Spread the love

Legea nr.139 din 15.06.2012 cu privire la ajutorul de stat stabileşte cadrul juridic privind modalităţile de autorizare, monitorizare şi raportare a ajutorului de stat acordat beneficiarilor din toate sectoarele economiei naţionale, cu excepţia sectorului agricol, în vederea menţinerii unui mediu concurenţial normal.

Ajutorul de stat se exprimă prin transmiterea de bunuri publice, inclusiv sub formă de mijloace financiare, către un beneficiar sau prin renunţarea furnizorului la anumite venituri viitoare, certe sau posibile pe care le-ar obţine de la un beneficiar.

Furnizor al ajutorului de stat este orice autoritate a administraţiei publice centrale ori a unei unităţi administrativ-teritoriale sau orice persoană juridică care administrează direct ori indirect resursele statului sau ale unităţilor administrativ-teritoriale; iar beneficiar al ajutorului de stat este orice persoană fizică sau juridică independentă, angajată într-o activitate economică ce constă în oferirea de bunuri sau servicii pe o piaţă, care primeşte un ajutor de stat.

Orice intenţie de a acorda un ajutor de stat sau de a modifica un ajutor existent în baza unui proiect de act juridic trebuie să fie notificată Consiliului Concurenţei de către furnizorul şi/sau iniţiatorul ajutorului de stat, cu excepţia ajutorului de minimis. La fel, furnizorul ajutorului de stat are obligația de a duce evidența ajutoarelor de stat și de minimis acordate, fiind raportate anual pînă la data de 31 martie către Consiliul Concurenței.

Ajutorul de minimis este ajutorul cu un echivalent valoric sub pragul de 2.000.000 lei per beneficiar, acordat aceluiaşi beneficiar într-o perioadă maximă de 3 ani, indiferent de forma acestuia şi de obiectivul urmărit, cu condiţia să nu fie legat de activităţi de export.

Primăria municipiului Bălți este fondatoare la 13 întreprinderi municipale (ÎM), care asigură întreţinerea fondului locativ, drumurilor publice, reţelelor de comunicare, etc.. Unele din aceste întreprinderi obțin finanțări prin participare la procedurile de achiziții publice, așa cum se întaplă în cazul Î. M Aproviziopnare, pentru unele lucrări ÎM „Direcția Reparații și Construcții Drumuri” pentru altele însă primăria mun. Bălți susține activitatea ÎM prin transmiterea de bunuri publice și mijloacelor financiare direct fără existență unui concurs de achiziții publice pentru lucrări și servicii. Achizițiile în aceste întreprinderi se fac fără  respectarea unor proceduri transparente, nefiind obligate să se supună reglementării cadrului legal privind achizițiile publice. Aceste activități distorsionează concurența și au un efect negativ asupra dezvoltării economice a regiunii. Activitatea acestor întreprinderi prezintă mai multe riscuri de corupție din cauza apropierii acestora de funcționarii publici și guvernarea locală. Aici apar des conflicte de interese, contracte de delegare generoase, iar banii obținuți pot fi utilizați în alte scopuri. Deseori ÎM contractează credite mari în condiții neclare și netransparente farmandu-se datorii  foarte mari, cu riscul de a fi deposedate din proprietatea municipiului Bălți.Întreprinderile respective deseori ignoră legislația privind accesul la informație și nu pun la dispoziția cetățenilor informațiile solicitate.

Cu toate că Legea cu privire la întreprinderea de stat
şi întreprinderea municipală prevede obligativitatea publicării rapoartelor financiare a întreprinderilor municipale nici una din cele 13 intreprinderi municipale din Bălți nu a publicat rapoartele nici pe 2017, nici pe 2018, unele nici pe 2016 nu le-au publicat. Toate cele 13 Întreprinderi municipale sunt administrate netransparent.

Primăria mun. Bălți, în calitate de furnizor de ajutor de stat a raportat și notificat Consiliului Concurenței următoarele ajutoare de stat și de minimis acordate în perioada anilor 2017-2018 Întreprinderilor Municipale.

  • Acordarea mijloacelor financiare suplimentare ÎM „Direcția Reparații și Construcții Drumuri” în sumă de 2 712,4 mii lei în anul 2017 și 1 748,9 mii lei în anul 2018 pentru colectarea, transportarea și evacuarea deșeurilor menajere solide;
  • Acordarea de garanție în condiții preferențiale ÎM „Direcția de Construcții Capitale Comandatar Unic”, în scopul implementării proiectului de iluminare a străzilor în mun. Bălți, acordat de banca comercială „Mobiasbanca-Groupe Societe Generale” în sumă de 1 818 000 dolari SUA, cofinanțat din resursele Băncii Europene de Investiții, pe un termen de 60 luni și cu o rată a dobînzii de 7%;
  • Acordarea de garanții în condiții preferențiale pentru ÎM „Gospodăria Locativ-Comunală Bălți” pentru un împrumut bancar în sumă de 833 300 dolari SUA, acordat de către BC „Moldincombanc” SA, finanțat de către Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) în cadrul proiectului MoREEFF (Facilitatea de Finanțare în domeniul Eficienței Energetice în sectorul rezidențial din Moldova), pe un termen de 60 luni, cu o dobîndă anuală de 10,0%;
  • Acordarea ÎM „Gospodăria Locativ Comunală Bălți” mijloace financiare în sumă de       2 073,1 mii lei pentru construcția, renovarea și întreținerea fondului de locuințe;
  • Acordarea garanției în condiții preferențiale pentru ÎM„Regia Apă-Canal Bălți” cu un împrumut de la Ministerul Finanțelor în baza proiectului pilot, finanțat de Banca Mondială, în sumă de 3 mil. dolari SUA pe un termen de 30 ani, cu perioada de vacanță a plății sumei de bază a creditului – 6 ani, cu 1,5% dobînda anuală și nu mai mult de 0,5% taxa de angajament;
  • Acordarea garanției în condiții preferențiale pentru ÎM„Regia Apă-Canal Bălți” la împrumutul de la Ministerul Finanțelor în baza proiectului pilot, finanțat de către Banca Mondială, privind alimentarea cu Apă și Canalizare, în sumă de 1,5 mil. dolari pe un termen de 30 ani, cu perioada de grație a plății sumei de bază a creditului – 6 ani, cu 1,5% dobînda anuală și nu mai mult de 0,5%;
  • Acordarea de garanții în condiții preferențiale pentru ÎM „Direcția de Troleibuze din Bălți” cu un împrumut de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) în sumă totală de 3 000 000 euro pentru un termen de 12 ani cu dobînda anuală calculată ca suma ratei EURIBOR de 3 luni, plus marja de 5,5% anuale. Contractul de împrumut a fost aprobat în anul 2012;
  • Transmiterea mijloacelor fixe și bunurilor materiale în gestiunea ÎM Regia „Apă-Canal Bălți”. Valoarea ajutorului de stat este echivalentul chiriei pe care ar fi achitat-o întreprinderea pentru bunurile primite în gestiune, calculată conform Legii bugetului de stat. Astfel, în anul 2016 valoarea ajutorului de stat a constituit 661,0 mii lei, în an.2017-652,5 mii lei și în an. 2018-637,6 mii lei. Ajutorul de stat acordat ÎM „Apă-Canal Bălți” a fost notificat la Consiliului Concurenței și autorizat prin Deciziei Plenului Consiliului Concurenței nr. ASR-11 din 12.04.2017;

Prin Decizia Consiliului municipal Bălți nr.1/21 din 01.02.2017 ÎM „Regia Apă-Canal Bălți” i s-a atribuit serviciul de interes economic general ce constă în gestiunea serviciului public de alimentare cu apă la nivel de municipiu cu transmiterea unor bunuri în valoare de 15 818,8 mii lei pentru prestarea acestui serviciu. Totodată, autoritatea publică locală nu va percepe o contraprestație pentru exploatarea bunurilor transmise în gestiunea întreprinderii. Astfel, ÎM „Regia Apă-Canal Bălți” i-a fost acordat un avantaj economic care nu ar fi fost obținut în condiții normale de piață. La fel, conform art. 13 din Legea nr. 303 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, „acordarea dreptului de gestiune delegată operatorului se efectuează în condiţii de transparenţă, printr-o licitaţie…”, chiar dacă întreprinderea e unica care prestează servicii de alimentare cu apă în raza municipiului Bălți, acest fapt nu exclude posibilitatea transmiterii bunurilor proprietate publică în gestiunea altei întreprinderi în cadrul unei licitații, astfel, măsura de sprijin riscă să distorsioneze concurența.

Deasemenea la aceasta întreprindere au fost înregistrate delapidări de fonduri în proporții mari, spalare de bani prin prestarea serviciilor inexistente, casarea neîntemeiată a materialelor în lipsa documentelor confirmative, falsuri în acte publice

Aceeași situație este și cu ÎM „Direcției Reparații și Construcții Drumuri Bălți” căreia prin Decizia Consiliului municipal Bălți 1/24 din 01.02.2017 s-au acordat drepturi exclusive pentru:

– prestarea serviciilor și/sau efectuarea lucrărilor privind administrarea și întreținerea drumurilor/străzilor și a sistemelor de scurgere fără obstacole a apei pe canale și altor instalații de drenare a proprietății publice a unității administrativ-teritoriale a mun. Bălți;

administrare și întreținere a cimitirelor municipale și memorialelor militare proprietate publică a unității administrativ-teritoriale a mun. Bălți și acordarea serviciilor de funeralii pentru unele categorii de cetățeni, ș.a.

Pentru prestarea serviciilor delegate ÎM „Direcției Reparații și Construcții Drumuri Bălți” au fost transmise bunuri materiale și subsidii în valoare totală de 53 922,7mii lei.

Prin Decizia Plenului Consiliului Concurenței nr. ASR -30/17-22 din 26.04.2018 s-a constatat ca fiind ilegal ajutorul de stat acordat ÎM „Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălți” în baza Deciziei Consiliului municipal Bălți nr. 1/24 la data de 01.02.2017 cu încălcarea legislaţiei şi a reglementărilor din domeniul ajutorului de stat. La fel, Consiliul Concurenței a acordat ÎM „Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălți” termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a Deciziei nr. ASR -30/17-22 din 26.04.2018, să asigure creșterea nivelului transparenţei şi separării conturilor în scopul limitării posibilităților de subvenționare încrucișată.

Consiliul municipal Bălți urma să adopte până la data de 26.11.2018 un act de atribuire a serviciilor de interes economic general delegate prin contractele nr. 6, 7 și 8 aprobate prin Decizia Consiliului municipal Bălți nr. 1/24 la data de 01.02.2017, care să corespundă cerințelor din punctele 12 și 13 din Regulamentul privind ajutorul de stat acordat beneficiarilor ce prestează servicii de interes economic general, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Concurenței nr. 11 din 30.08.2013. Primăria mun. Bălți nu a prezentat în termenul stabilit actele necesare.

Pe 23.03.2019 Inspecția Financiară de Stat a constatat nenumărate iregularițăți financiare la ÎM DRCD cum ar fi cheltuieli neregulamentare, administrarea frauduloasă a bunurilor etc etc fapt ce a cauzat prejudicierea Întreprinderii 1948,9 mii lei

Prin Decizia Consiliului municipal Bălți nr.16/57 din 27.12.2018 s-au delegat ÎM „Amenajarea Teritoriului și Spații verzi Bălți” serviciile publice de curățare, amenajare și înverzirea locurilor publice pe teritoriul mun. Bălți cu acordarea dreptului exclusiv pentru aceste servicii și sau lucrări, fără dreptul de a transmite obligațiunile sale contractuale unei persoane terțe. Totodată, prin aceeași decizie a fost aprobat contractul privind acordarea subsidiilor aceleiași ÎM „Amenajarea Teritoriului și Spații verzi Bălți” în sumă totală de 700 mii lei.

Potrivit învinuirii aduse dnei Svetlana Novicova de către organul de urmărire penală prin încheiuerea contractelor În privința angajaților din conducerea întreprinderii „Amenajarea Teritoriului și Spații verzi Bălți” deasemenea au fost stabilite acțiuni ilicite de folosire serviciilor de taxi în scopuri personale și de către doamna directoare și de către fiul acesteia. Deasemenea au fost stabilite conflicte de interese întrucat și soțul acesteia era angajatul întreprinderii. Închirierea de mașini de la rudele directoarei la prețuri ridicate etc. etc. Toate aceste date au fost extrase din Hotararea Instanței de judecată din 28.02.2019.

Prin acordarea de drepturi exclusive pentru unele întreprinderi se restricţionează, pe unele pieţe, numărul de concurenţi cărora li se permite să desfăşoare o afacere. Pentru întreprinderile învestite cu drepturi exclusive de pe pieţele reglementate sunt create precondiţii pentru transferarea puterii de piaţă de pe pieţele reglementate, unde activează în regim de exclusivitate, pe pieţele deschise concurenţei. La etapa actuală drepturile exclusive acordate diferitor entităţi, inclusiv întreprinderilor de stat şi municipale, reprezintă barierele în calea intrării pe piaţă a noilor întreprinderi şi pot duce la stabilirea de preţuri de monopol, precum şi la crearea altor probleme asociate cu exercitarea puterii de piaţă.

În acest context, autorităţile publice urmau să identifice drepturile exclusive atribuite întreprinderilor aflate în sfera lor de competență. Activitatea dată nu a fost realizată pe deplin de către primăria mun. Bălți.

Optimizarea sistemului de drepturi exclusive (în baza analizei şi evaluării anterioare) se va realiza prin reorganizarea acestuia. Astfel, fiecare autoritate publică care a acordat drepturi exclusive trebuie să propună şi să implementeze acţiuni pentru îmbunătăţirea acestui sistem în vederea dezvoltării mediului concurenţial.

Deetatizarea sau restructurarea întreprinderilor de stat, municipale şi a societăţilor comerciale cu capital public sau public-privat decurge din necesitatea delimitării funcţiilor de executare a obligaţiilor statului de activităţile pur comerciale ale acestor întreprinderi, care pot fi executate de agenţii economici privaţi pe piaţa liberă.

Resursele publice sunt limitate și ele trebuie alocate astfel încât să satisfacă nevoile prioritare ale țării. Însă acestea sunt transmise cu încălcarea princiliului  transparenței. Scopul politicii de concurență este bunăstarea consumatorilor. În conformitate cu Acordul de Asociere, Republica Moldova și-a asumat angajamente în domeniul ajutorului de stat.

Pentru îmbunătățirea performanțelor întreprinderilor municipale, utilizării eficiente a resurselor publice, fondatorii întreprinderilor trebuie să limiteze finanțarea preferențială din surse bugetare, să adopte norme transparente mai simple de controlat pentru finanțarea publică, procesul de luare a deciziilor în cadrul acestor întreprinderi din sectorul public, asigurând astfel un control mai eficient al managementului acestora.

Această stare deplorabilă îngrijorează enorm partenerii externi ai R. Moldova. Iar una din condițiile Uniunii Europene pentru asistența macrofinanciară oferită țării noastre transparentizarea acvtivității ÎM și societăților comerciale cu capital de stat.

Programul naţional în domeniul concurenţei şi ajutorului de stat pentru anii 2017–2020 a fost aprobat prin Legea nr. 169 la 20.07.2017. Una din prevederile Programului se referă la modificarea actelor normative ce reglementează modalitatea de prestare a serviciului de interes economic general, prin impunerea obligaţiei de stabilire a indicatorilor de performanţă la atribuirea dreptului de gestiune a serviciului public în baza actului de atribuire. Pct.35 din Plan prevede Asigurarea prestării serviciului de interes economic general în baza actului de atribuire, care trebuie să corespundă prevederilor stipulate în cadrul normativ din domeniul ajutorului de stat. Actul de atribuire trebuie să conțină:

a) conţinutul şi durata obligaţiilor serviciului de interes economic general;

b) denumirea întreprinderii şi teritoriul pe care urmează a fi prestat serviciul de interes economic general;

c) natura drepturilor exclusive acordate beneficiarilor, de către furnizorul care acordă aceste drepturi;

d) o descriere a mecanismului de compensare şi a parametrilor aplicaţi pentru calculul, controlul şi reexaminarea compensaţiei;

e) obligaţia beneficiarului desemnat de a ţine evidenţa contabilă separată, astfel încît să prezinte costurile şi veniturile aferente serviciului de interes economic general şi cele aferente altor activităţi, şi să permită verificarea existenţei supracompensării la nivelul fiecărui serviciu, dacă natura acestora este diferită sau furnizorul care a încredinţat serviciului de interes economic general este diferită;

f) modalităţile de evitare a supracompensării şi metodele de recuperare a eventualelor supracompensaţii.

Perioada de valabilitate a actului de atribuire nu trebuie să depăşească perioada necesară pentru amortizarea (uzura) celor mai importante mijloace fixe şi active nemateriale necesare pentru prestarea serviciului de interes economic general.

Astfel, primăria mun. Bălți în cel mai scurt timp trebuie să aducă în concordanță toate actele de atribuire a unor servicii de interes economic general delegate Întreprinderilor Municipale din localitate.

Repartizarea în mărime relativă a ajutorului de stat pentru anii

2017-2018

Autoare: Diana Grosu

One thought on “Cum se injectează bani publici către Întreprinderile Municipale din Balti distorsionând concurența loială

Comentariile sunt închise.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial