Raport alternativ de monitorizare a planului strategic local anticorupție și de integritate al Primăriei mun. Bălți perioada anului 2019

Spread the love

Elaborat de A. O. „Asociația pentru Drepturile Omului Lex XXI”  în cadrul Programului de granturi mici pentru monitorizarea alternativă a planurilor anticorupție sectoriale și locale al proiectului „Lupta cu corupția prin consolidarea integrității în Republica Moldova”, implementat de PNUD Moldova cu suportul financiar al Ministerului  Afacerilor  Externe  al  Norvegiei. Toate opiniile aparțin autorilor și nu reprezință neapărat poziția oficială a PNUD-Moldova sau a instituțiilor finanțatoare.

Februarie 2020

Abrevieri

AAP – Agenția Achiziții Publice

ANI – Autoritatea Națională de Integritate

ANSA – Agenția Națională pentru Securitatea Alimentelor

AP – achiziții publice

APL – administrație publică locală

APP – Agenția Proprietate Publică

CALM – Congresul Autorităților Locale din Moldova

CMB – Consiliul Municipal Bălți

CNA – Centrul Național Anticorupție

DASPF – Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei

DGC – Direcția Gospodărie Comunală

DGFE – Direcția Generală Financiar – Economică

DÎTS – Direcția Învățământ, Tineret și Sport

DPMSF – Direcția Proprietate Municipală și Servicii Funciare

DS – Direcție Strategică

DUAE – Documentul unic de achiziții european

HG – Hotărârea Guvernului

IMSP – Instituție Medico Sanitară Publică

ÎM – Întreprindere Municipală

ÎS – Întreprindere de Stat

OS – Obiectivul specific

PLA – Planului local anticorupție

SIRASM – Sistemul Informațional Registrul Ajutoarelor de Stat din Moldova

UAT – Unitatea administrativ-teritorială

Rezumat executiv

Raport alternativ de monitorizare a Planului strategic local anticorupție și de integritate al Primăriei Mun. Bălți prezintă progresul implementării acțiunilor prevăzute în Planul strategic local anticorupție pentru anii 2016 – 2021 prin utilizarea unei metodologii de evaluare bazată atât pe indicatori cantitativi, cât și pe indicatori calitativi. Autorii raportului au evaluat gradul de realizare a celor 88 acțiuni, care conform planului au un termen de realizare permanent, până la finele implementării acestui plan. 

În urma analizei au fost identificate probleme, deficiențe și carențe iar autorii au formulat recomandări și propuneri de politici pentru Primăria mun. Bălți. Propunerile se axează pe înlăturarea carențelor și deficiențelor identificate în procesul de monitorizare dar și sporirea impactului acțiunilor realizate, reducerea riscurilor de corupție și fraudă și îmbunătățirea calității politicilor anticorupție și de integritate în Primăria mun. Bălți.

Rezultatele evaluării cantitative arată că  31,8% (28 acțiuni) au fost realizate, 30 acțiuni (34,1%) au fost realizate parțial. Totodată,constatăm și 30 acțiuni (34,1%) care nu au fost realizate. Cu referire la respectarea termenelor stabilite, constatăm că marea majoritate a acțiunilor (79 acțiuni) sau 89,8% sunt în curs de realizare. În același timp, doar în cazul a 4 acțiuni (4,5%) termenul de realizare a fost respectat, iar în cazul a 5 acțiuni (5,7%) termenul stabilit a fost depășit.

Trebuie să remarcăm faptul că participanții la cele 2 focus-grupuri în mun. Bălți (oameni de afaceri, reprezentanți ai societății civile, mass-media locală și cetățeni activi inclusiv tineri, studenți, pensionari) consideră că fenomenul corupției este prezent la nivel de administrație publică locală.

Ca urmare a aplicării instrumentului de chestionare anonimă a funcționarilor publici din cadrul DASPF, constatăm că 20,0% dintre respondenți (4 persoane) consideră că administrația publică locală din mun. Bălți este afectată moderat de fenomenul corupției. În același timp, alți 20,0% dintre funcționari apreciază nivelul de corupție din municipiu cu calificativul „nesemnificativ”. Ceilalți 60,0% dintre respondenți au răspuns cu „nu știu”. Acest rezultat poate fi interpretat ca ne-dorința și chiar frica agenților publici de a se expune cu privire la fenomenul corupției.

În ceea ce privește măsura în care agenții publici din cadrul administrației municipale din Bălți cunosc despre Planul local de acțiuni anticorupție, rezultatele chestionării în cadrul DASPF arată că practic fiecare al treilea funcționar nu cunoaște despre Planul local anticorupție (40,0%). În același timp, doar 15,0% dintre funcționari cunosc despre Planul local anticorupție, iar 45,0% cunosc, însă puțin. 

De asemenea, în cadrul focus-grupurilor organizate, am constat că majoritatea dintre participanți, reprezentați ai sectorului privat, societății civile, cetățenii nu cunosc despre Planul local anticorupție.

Cu referire la realizările Primăriei mun. Bălți pentru anul 2019, trebuie să remarcăm următoarele:

 • Asigurarea unui nivel bun de transparență a achizițiilor publice desfășurate de către toate autoritățile contractante din cadrul Primăriei mun. Bălți și CMB (publicarea anunțurilor, planurilor anuale de  achiziții, rezultatelor achiziţiilor publice, rapoartelor de monitorizare a executării contractelor de achiziție, etc.);
 • Asigurarea publicării pe pagina web a contractelor de achiziții publice ale Primăriei mun. Bălți și direcțiilor municipale cu toate că nu este o cerință legală obligatorie;
 • Participarea activă a responsabililor de achiziții din cadrul primăriei la diverse training – uri (organizate de AAP, ASNC, societatea civilă, organizații internaționale, alte instituții);
 • Asigurarea transparenței procesului de ocupare a funcțiilor publice, inclusiv prin publicarea pe pagina web a anunţurilor,  condițiilor și materialelor de organizare a concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante;
 • Organizarea de audieri publice cu privire la proiectul bugetului municipal;
 • Aplicarea indicatorilor de performanţă în planificarea şi raportarea executării bugetului municipal;
 • Asigurarea participării funcționarilor publici în cadrul vizitelor de studiu pentru specialiștii din diferite domenii de competență, în vederea implementării bunelor practici;
 • Elaborarea unei rubrici în mass-media locală, cu abordarea diverselor subiecte de interes public, inclusiv privind serviciile publice prestate de entitățile din mun. Bălți (progrese înregistrate, probleme identificate, etc.);

Trebuie să menționăm și deficiențele pe care le-am constatat în procesul de monitorizare a Planul local anticorupție și în privința cărora, ulterior, vom propune soluții:

 • Planul local conține mai multe acțiuni neactuale ca urmare a modificărilor cadrului legal la nivel național;
 • Funcționarii din cadrul Primăriei și a direcțiilor municipale nu cunosc suficient despre Planul local anticorupție și prin urmare contribuția la realizarea acțiunilor este una redusă;
 • Cetățenii, societatea civilă și oamenii de afacere nu cunosc despre aprobarea și implementarea  Planului local anticorupție;
 • Lipsa de transparenţă în procesul de administrare și gestionare a patrimoniului public;
 • Nu este asigurat un proces participativ în procesul de administrare și gestionare a patrimoniului public și nu sunt organizate consultări/audieri publice în acest sens;
 • Climatul de integritate în cadrul Primăriei mun. Bălți nu este suficient de dezvoltat inclusiv funcționarii puțin familiarizați despre cerințele legale privind integritatea instituțională și profesională;
 • Nu a fost aprobat un Cod de conduită a funcționarilor publici din cadrul primăriei și direcțiilor municipale;
 • Neactualizare ași publicarea Registrului riscurilor, inclusiv de corupție pentru 2019;
 • Nu au fost aplicate sancţiuni disciplinare pentru încălcarea standardelor etice şi de conduită anticorupţie;
 • Linia anticorupție este ineficientă, având în vedere că pe parcursul anului 2019 nu au  fost înregistrate apeluri, iar tentativele noastre de apelare a numărului indicat pe pagina web s-au soldat cu eșec.

De asemenea, o carență care necesită de urgență a fi remediată ține de cadrul de implementare și monitorizare a Planului local anticorupție. In procesul de monitorizare am constatat că Primăria mun. Bălți a aprobat un Plan local anticorupție pînă la adoptarea prin hotărâre de guvern a Planului model de acțiuni anticorupție. Respectiv, Primăria mun. Bălți implementează Planul aprobat anterior. Cu toate acestea, constatăm că Primăria monitorizează și elaborează Rapoarte de monitorizare conform Planului model care, de altfel, nu a fost aprobat la nivel de municipiu Bălți. Așadar, nu este clar ce plan implementează și ce acțiuni monitorizează Primăria mun. Bălți.

În concluzie, ca urmare a procesului de monitorizare cu aplicarea, atât a instrumentelor de evaluare cantitativă, cât și de evaluare calitativă, constatăm că, în general, există unele realizări în anul 2019. Însă, având în vedere că circa o treime din acțiuni au fost realizate parțial (34,1%) și o altă treime din acțiuni sunt calificative ca fiind nerealizate (34,1%), progresul privind implementarea Planului local anticorupție și de integritate al Primăriei mun. Bălți poate fi considerat unul moderat.

Principalele recomandări pentru îmbunătățirea gradului de realizare a Planului local anticorupție și a climatului de integritate la nivelul administrației Primăriei mun. Bălți:

 • Actualizarea Planului local anticorupție care conține mai multe acțiuni neactualizate sau irelevante ca urmare a modificărilor cadrului legal.
 • Informarea pe larg a funcționarilor din cadrul primăriei și entităților din cadrul municipiului despre Planul local anticorupție, ceea ce ar spori contribuția acestora la implicarea și realizarea acțiunilor;
 • Informarea pe larg a cetățenilor, societatea civilă și oamenilor de afaceri privind procesul de realizarea a Planului local anticorupție;
 • Asigurarea unui proces transparent de administrare și gestionare a patrimoniului public și publicarea informațiilor cu referire la acțiunile ce vizează patrimoniul municipal pe pagina web a primăriei;
 • Asigurarea unui proces participativ în acțiunile ce vizează administrarea și gestionarea patrimoniului public și organizarea consultărilor/audierilor publice cu implicarea pe larg a tuturor celor interesați;
 • Consolidarea climatului de integritate în cadrul Primăriei mun. Bălți inclusiv prin familiarizarea funcționarilor despre cerințele legale privind integritatea instituțională și profesională (activități de instruire și informare, declararea  cadourilor și includerea lor în Registrul cadourilor, publicarea listei beneficiarilor cadourilor pe pagina web,  sesizarea conflictelor de interese, cazurilor de corupție, fraude, etc.);
 • Aprobarea și publicarea unui Cod de conduită a funcționarilor publici din cadrul primăriei și direcțiilor municipale;
 • Actualizarea anuală și publicarea Registrului riscurilor, inclusiv a celor de corupție;
 • Aplicarea sancţiunilor disciplinare pentru încălcarea standardelor etice şi de conduită anticorupţie;
 • Colaborare cu mass-media locală în vederea asigurării unui acces sporit la informați a tuturor cetățenilor pe toate domeniile de interes public;
 • Colaborarea cu Centrul Național Anticorupție și Comisia Națională  de Integritate pentru instruirea continuă a tuturor angajaților Primăriei;

Introducere

Planul strategic local de acțiuni anticorupție al Primăriei mun. Bălți pentru perioada 2016 – 2021a fost aprobat prin Decizia CMB nr. 6/3 din 21.07.2016„Cu privire la aprobarea Planului strategic local de acţiuni anticorupţie a Primăriei mun. Bălţi”, anexa nr. 2 „Componenţa grupului de lucru pentru monitorizarea procesului de implementare a Planului strategic local de acţiuni anticorupţie a Primăriei mun. Bălţi”[1].

Planul strategic local de acțiuni anticorupție și de integritate al Primăriei Mun. Bălți conține următoarele 5Direcții strategice și obiective specifice cu următoarele rezultate scontate:

Direcție strategică Obiective specifice
1. Creşterea eficienţei mecanismelor de prevenire și combatere a corupţiei în administrarea patrimoniului municipal. Sporirea transparenţei în luarea deciziilor în vederea administrării patrimoniului public. Diminuarea conflictelor de interes în administrarea patrimoniului public. Crearea condiţiilor şi sporirea capacităţii în evidenţa bunurilor în registrul patrimoniului public.
2. Eficientizarea utilizării banilor publici cu aplicarea mecanismelor de control a procesului de achiziţii publice şi asigurarea cetăţenilor cu bunuri, servicii şi lucrări de calitate. Creșterea gradului de control și  transparență  în domeniul achizițiilor publice. Reducerea concurenței neloiale și a conflictului de interese.Crearea condițiilor pentru instruirea și perfecționarea cadrelor în domeniul AP și sporirea gradului de cultură juridică.
3. Dezvoltarea sistemului de management al resurselor umane în vederea diminuării riscurilor asociate corupţiei. Asigurarea respectării principiului transparenței în procesul de recrutare și promovare a personalului.Valorificarea oportunităților de dezvoltare profesională a angajaților APL Bălți. Sporirea integrității profesionale şi promovarea educaţiei anticorupţie a colaboratorilor APL Bălți.
4. Dezvoltarea serviciilor publice prin asigurarea unui management eficient şi diminuarea corupţiei. Reducerea birocraţiei  și sporirea transparenței în managementul serviciilor publice.Dezvoltarea culturii manageriale în domeniul serviciilor publice și sporirea gradului de educație profesională și anticorupție.Creșterea gradului de control pentru asigurarea standardelor de cost și calitate în domeniul serviciilor publice.
5. Asigurarea unui management financiar de calitate şi reducerea vulnerabilităţii la acte de corupţie. Asigurarea transparenţei în utilizarea banilor publici. Implementarea performanţei în managementul financiar. Instituirea unui control intern eficace pentru prevenirea cazurilor de corupție.

De asemenea, planul strategic anticorupție și de integritate al Primăriei Mun. Bălți vine în concordanță cu implementarea Strategiei Naționale de integritate și anticorupție pentru anii 2017 – 2020 și nemijlocit al pilonului II „Guvernul, sectorul public și administrația publică locală”, a fost aprobat prin HG nr. 676 din 29 august 2017 pentru aprobarea Planului model sectorial/local anticorupţie pentru anii 2018-2020.

Metodologia de monitorizare

Scopul monitorizării este urmărirea progresului implementării unor acțiuni; urmărirea activității și acțiunilor autorității pentru atingerea rezultatelor programate în documentul de politici.

Rezultatele monitorizării pot folosi la:

 • continuarea intervenției publice conform planificării;
 • re-orientarea intervenției publice în aspecte minore sau majore;
 • încetarea intervenției publice (în anumite circumstanțe);
 • schimbarea intervenției publice viitoare, luând în considerare lecțiile învățate din evaluare și recomandările aduse.

Principiile monitorizării

 • Imparțialitate: monitorii sunt neafiliați politic și s-au abținut să monitorizeze autorități/activități în care activează sau sunt implicate rude/afini sau prieteni. 
 • Obiectivitate: monitorii au acumulat și fixat informațiile în rapoartele de monitorizare în mod obiectiv și detașat de propriile simpatii și antipatii față de autoritățile/persoanele cu care interacționează în procesul monitorizării.
 • Colaborare: monitorii au colaborat cu reprezentanții autorităților implementatoare, în scopul colectării informației necesare pentru monitorizarea alternativă și au evitat să genereze conflicte în cadrul procesului de monitorizare.
 • Aplicarea indicatorilor calitativi și cantitativi în activitatea de monitorizare alternativă, ceea ce a permis compararea performanțelor și analiza evoluției/involuției aspectelor și acțiunilor monitorizate;
 • Flexibilitate: metodologia poate fi perfecționată, modificată în dependență de substanța și esența planurilor / acțiunilor monitorizate.

Monitorizarea gradului de implementare a planului strategic local anticorupție și de integritate al Primăriei Mun. Bălți a fost realizată prin intermediul unei metodologii de monitorizare bazată pe indicatori de evaluare cantitativi și calitativi.

Datele au fost colectate sub forma unor indicatori – modul de măsurare  a unei probleme, a unei stări, a gradului de atingere a unor obiective.

Indicatorii reprezintă caracteristici cantitative sau calitative, care oferă mijloace simple de măsurare a succesului activităților desfășurate:

 • indicatorii cantitativi sunt exprimați în termeni numerici sau procentuali;
 • indicatorii calitativi prin care se măsoară percepția și se descriu anumite comportamente.

Au fost acordate calificative privind respectarea termenelor, după următorul format:

  Tipologia termenelor de realizare a acțiunilor stabilite în PLA Eventualele situații posibile Concluziile /calificativele monitorului privind respectarea termenului
1. Permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres N/a Acțiune în desfășurare
2. Permanent, cu verificarea anuală a indicatorilor de progres N/a Acțiune în desfășurare
3. Termen fix (de exemplu, Trimestrul II anul 2019; Trimestrul IV. 2018, etc.) Dacă termenul a fost respectat Termen de implementare respectat
Dacă termenul a fost depășit sau acțiunea nu a fost realizată Termen de implementare depășit
4. Termen fix (de ex. Trimestru II 2018) + permanent Dacă termenul a fost respectat în privința realizării acțiunii pentru care este prevăzut un termen fix Termen de implementare respectat, acțiune în desfășurare
Dacă termenul a fost depășit sau acțiunea pentru realizarea căreia este prevăzut un termen fix, nu a fost realizată Termen de implementare depășit

Au fost acordate calificative privind gradul de realizare a acțiunilor, după următorul format:

  Tipologia indicatorilor din PLA Eventualele situații posibile Calificativele monitorului privind realizarea acțiunilor
1. Acțiuni a căror indicatori de progres constituie indicatori cantitativi (număr, procente) Dacă acțiunea are un caracter permanent și nu există niciun indicator cantitativ realizat Acțiune nerealizată
Dacă acțiunea are un caracter singular și toți  indicatorii cantitativi au fost realizați Acțiune realizată
În restul ipotezelor/situațiilor Acțiune realizată parțial
2. Acțiuni a căror indicatori de progres constituie elaborarea/aprobarea unui act normativ/document/instrument Dacă actul  normativ, documentul, instrumentul nu a fost elaborat Acțiune nerealizată
Dacă actul normativ (documentul, instrumentul) este elaborat, aprobat și pus în aplicare Acțiune realizată
În restul ipotezelor/situațiilor Acțiune realizată parțial
3. Acțiuni a căror indicatori de progres constituie elaborarea/aprobarea unui act normativ/document/instrument și indicatori cantitativi Dacă actul  normativ, documentul, instrumentul nu a fost elaborat și niciun indicator cantitativ nu a fost realizat Acțiune nerealizată
Dacă actul  normativ, documentul, instrumentul a fost elaborat, aprobat, pus în aplicare și toți indicatorii cantitativi sau cu excepția unui singur indicator, au fost realizați Acțiune realizată
În restul ipotezelor/situațiilor Acțiune realizată parțial
4. Acțiuni a căror indicatori de progres constituie elaborarea/aprobarea unui act normativ/document/instrument, indicatori cantitativi și desemnarea unor persoane Dacă actul  normativ, documentul, instrumentul nu a fost elaborat și persoana nu a fost desemnată Acțiune nerealizată
Dacă actul  normativ, documentul, instrumentul a fost elaborat, aprobat, pus în aplicare și persoana a fost desemnată Acțiune realizată
În restul ipotezelor/situațiilor Acțiune realizată parțial
5. Acțiuni a căror indicatori de progres constituie crearea unei entități și indicatori cantitativi Dacă entitatea nu a fost creată și niciun indicator cantitativ nu a fost realizat Acțiune nerealizată
Dacă entitatea a fost creată și toți indicatorii cantitativi sau cu excepția unui singur indicator, au fost realizați Acțiune realizată
În restul ipotezelor/situațiilor Acțiune realizată parțial
6. Acțiuni a căror indicatori de progres constituie crearea unei entități și elaborarea/adoptarea unor acte normative/documente/instrumente Dacă entitatea nu a fost creată și actul  normativ, documentul, instrumentul nu a fost elaborat Acțiune nerealizată
Dacă entitatea a fost creată și actul  normativ, documentul, instrumentul a fost elaborat, aprobat, pus în aplicare Acțiune realizată
În restul ipotezelor/situațiilor Acțiune realizată parțial
7. Acțiuni a căror indicatori de progres constituie desemnarea unor persoane și indicatori cantitativi Dacă persoana nu a fost desemnată și niciun indicator cantitativ nu a fost realizat Acțiune nerealizată
Dacă persoana a fost desemnată și toți indicatorii cantitativi sau cu excepția unui singur indicator, au fost realizați Acțiune realizată
În restul ipotezelor/situațiilor Acțiune realizată parțial

Planul strategic local anticorupție și de integritate Primăriei Mun. Bălți au fost utilizați indicatorii prevăzuți în textul acestora, precum și orice alți indicatori și surse de verificare oficiale și publice, care pot să ateste întrunirea condițiilor și atingerea indicatorilor de către Primăria Mun. Bălți, inclusiv indicatorii și sursele alternative de verificare a informațiilor prevăzuți pentru planurile locale anticorupție.

Caracterul alternativ al monitorizării a fost asigurat prin utilizarea următoarelor metode și instrumente de monitorizare:

 • analiza cadrului legal primar și normativ secundar;
 • analiza informațiilor de pe pagina web a mun. Bălți și a organizațiilor neguvernamentale;
 • monitorizarea informației din mass-media, în special, presa de investigații;
 • analiza în detaliu a paginii web a primăriei mun. Bălți www.balti.md
 • monitorizarea portalurile web și bazele de date publice (www.avere.md, www.interese.md; www.declaratii.ani.md; www.moldovacurata.md; www.anticoruptie.md; www.cna.md; www.ani.md; www.procuratura.md; www.zdg.md; www.instante.justice.md; www.csj.md etc.);
 • 85 cereri de acces la informații depuse la Primăria Bălți ;
 • 70 răspunsuri la cererile de acces la informație de la Primăria Bălți analizate;
 • analiza rapoartelor de activitate plasate pe pagina web a Primăriei Bălți;
 • 2 focus grupuri desfășurate în Bălți,la care au participat în total 19 persoane, inclusiv antreprenori, lectori universitari, jurnaliști, pensionari, experți și activiști civici, etc.).;
 • analiza rapoartelor și evaluărilor naționale și internaționale cu privire la situația în diferite domenii, etc.
 • 20 funcționari publici chestionați, din cadrul Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei din mun. Bălți (la celelalte solicitări de completare a chestionarului adresate Primăriei mun. Bălți și direcțiilor municipale am primit refuz).

Unul dintre instrumentele aplicate conform metodologiei de monitorizare este chestionarea funcționarea publici. Spre regret, reprezentanții Primăriei mun. Bălți și a direcțiilor municipale nu au demonstrat deschidere în acest sens. Astfel, am transmis 5 solicitări în scris către Aparatul Central al Primăriei; Direcția Învățământ, Tineret și Sport; Direcția Generală Economico – Financiară; Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei; Secția Cultură de a distribui chestionare (anonime) funcționarilor publici. Însă, doar DASPF a răspuns pozitiv la solicitarea de aplicare a instrumentului de chestionare a funcționarilor  (20 participanți).

Progresul în implementarea planului de acțiuni anticorupție

Direcția strategică 1: Creşterea eficienţei mecanismelor de prevenire și tratare a corupţiei în administrarea patrimoniului public.
Nr. Acțiunea Indicatori de progres                    Calificativ 
Termenul de realizare Gradul de realizare
1.1.1 Diversificarea metodelor de informare şi utilizarea tuturor surselor posibile, inclusiv a celor de nivel naţional privind administrarea patrimoniului Numărul metodelor de informare aplicate Acțiune în desfășurare Acțiune realizată parțial

Evaluarea progresului:

Sursă de informare cu privire la administrarea patrimoniului municipal este pagina web a Primăriei. Analizând informațiile disponibile în această sursă constatăm că aceasta dispune de o rubrică distinctă la secțiunea „transparență” cu genericul  „proprietatea publică din mun. Bălți”[2], La această rubrică sunt publicate 6 informații, cea mai recentă fiind din anul 2017. Este publicată Decizia CMB nr. 16/23 din 24.12.2014 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de posesiune, de folosință și de dispoziție asupra Patrimoniului proprietate municipala pe teritoriul mun. Bălți”[3]. La fel, poate fi accesat Regulament privind modul de posesiune, de folosință si de dispoziție asupra patrimoniului proprietate municipală pe teritoriul mun. Bălți.[4] Restul informațiilor se referă la Dările de seamă privind starea proprietăţii municipale pentru anul 2014, anul 2015, anul 2016 și anul 2017, care este și ultima cea mai recentă informație publicată la rubrica „proprietatea publică a mun. Bălți”. „Licitațiile funciare/imobiliare” reprezintă o rubrică distinctă unde sunt publicate informații și comunicate despre licitațiile organizate. În anul 2019, au fost publicate 14 astfel de informații[5].

În răspunsul Primăriei mun. Bălți la cererea de acces la informație, se menționează că responsabilitatea pentru diversificarea metodelor de informare și utilizarea tuturor surselor posibile privind administrarea patrimoniului este prevăzută în dispoziția primarului nr. 165 din 15.04.2011 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de publicare pe pagina web oficială a primăriei în rețeaua internet, Regulamentului de formare și actualizare a conținutului informațional și listei furnizorilor de informație” (Regulamentul a fost transmis anexat la răspuns).

Adițional, de remarcat și faptul că o altă acțiune din plan care ar fi contribuit la diversificarea metodelor informare privind administrarea patrimoniului se referă la”instalarea în holul Primăriei mun. Bălţi a unui “touch – screen” ce va permite accesarea informației necesare privind administrarea patrimoniului municipal”. Acțiunea a fost prevăzută în Planul local pentru perioada anilor 2016-2017, dar nu a fost realizată.

Cu toate acestea, alte surse de informare pentru diversificarea metodelor de informare a cetățenilor nu au fost menționate sau identificate. Prin urmare, acțiunea se califică ca realizată parțial.

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
1.1.2 Asigurarea accesului liber la informaţie privind atribuirea bunurilor în arendă/locaţiune, concesionare sau vânzarea acestora. Numărul de accesări de informaţii Acțiune în desfășurare Acțiune realizată parțial

Evaluarea progresului:

Primăria mun. Bălți dispune de un Regulament privind modul de posesiune, de folosință și de dispoziție asupra patrimoniului proprietate municipală pe teritoriul mun.  Bălți aprobat prin decizia CMB nr. 16/23 din 24.12.2012[6] (disponibil pe pagina web a primăriei). Conform acestui regulament, toate deciziile privind gestionarea bunurilor proprietății municipale aprobate de către CMB, sunt publicate pe pagina web oficială a Primăriei mun. Bălți, cât și pe cea a monitorului de Bălți (actualmente, pagina este nefuncțională).

Ca urmare a solicitării de acces la informații privind acțiunea 1.1.2, Primăria mun. Bălți a comunicat despre faptul că accesul la informații la nivelul administrației municipale este reglementat de Regulamentul privind modul de publicare pe pagina web oficială a primăriei în rețeaua internet. La fel, accesul liber la informația privind atribuirea bunurilor în arendă/locaţiune, concesionare sau vânzarea acestora are loc prin intermediul secției relații cu publicul la solicitarea petiționarilor, inclusiv informația fiind accesibilă pe pagina web a Primăriei.

In raportul de monitorizare a Planului local, care este publicat pe pagina web a primăriei mun. Bălți[7], se menționează că în semestrul II al anului 2019, în baza dispozițiilor primarului nr. 202 din 15.08.2019 și nr. 221 din 06.09.2019, în revista „Monitorul Oficial” (care este nefuncțională) și pe pagina primăriei mun. Bălți au fost publicate 2 comunicate privind desfășurarea licitațiilor publice „cu strigare” și „cu reducere”: privind realizarea dreptului de arendă a 4 loturi de terenuri de pământ[8], și de vânzare a dreptului de încheiere a contractului de locațiune a 6 încăperi ne-locative din 02.10.2019[9].

Informații privind atingerea indicatorului de progres și anume numărul de accesări de informații nu deținem. În concluzie, calificăm acțiunea ca fiind realizată parțial.

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
1.1.4 Consultarea cetăţenilor prin intermediul sondajelor de opinii privind administrarea patrimoniului municipal 1. Nr. de sondaje realizate; 2. Eşantionul participant; 3. Nr. de rapoarte elaborate.   Acțiune în desfășurare Acțiune nerealizată

Evaluarea progresului:

În răspunsul la cererea de acces la informație, Primăria mun. Bălți a informat despre faptul că, patrimoniul public, la deciziile CMB, este transmis în gestiunea/administrarea întreprinderilor municipale, instituțiilor bugetare și instituțiilor publice. Respectiv, aceste întreprinderi și instituții gestionează bunurile proprietății municipale conform legislației și prezintă darea de seamă, care este examinată în cadrul ședinței CMB. Ședințele CMB sunt publice, respectiv cetățenii au posibilitatea să participe. Cu toate acestea, Primăria nu menționează nimic despre consultarea cetățenilor prin intermediul unui sondaj privind administrarea patrimoniului municipal. Iar pe pagina web nu am identificat nicio informație cu referire la desfășurarea unui sondaj și elaborarea unui raport în acest sens.

Suplimentar menționăm și declarațiile participanților la cele 2 focus-grupuri organizate în mun. Bălți. Unul dintre participanți susține că „legea este neclara la acest aspect, și ei decid care proiecte să le supună consultărilor public și care nu. Respectiv, pe cele importante cum ar fi deciziile legale de administrarea patrimoniului nu se organizează consultări publice.

Având în vedere că nici unul din indicatorii de progres nu au fost atinși, motiv pentru care calificăm acțiunea ca fiind nerealizată.

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
1.1.5 Încheierea unor acorduri de colaborare cu presa locală privind publicarea actelor normative din domeniu. Nr. de articole publicate Acțiune în desfășurare Acțiune nerealizată

Evaluarea progresului:

În raportul de monitorizare a Planului local, cât și în alte informațiile prezentate de către reprezentanții Primăriei mun. Bălți, se menționează ca surse de informare pagina web oficială a primăriei și publicația ”Monitorul de Bălți”[10] (a cărei adresă web nu este disponibilă). Alte surse din presa locală în care ar fi publicate actele normative în domeniul gestionării și administrării patrimoniului public nu sunt menționate.

Deși echipa proiectului a solicitat aceste informații printr-o cerere de acces la informație, un răspuns din partea primăriei nu am primit. 

Pe pagina web a primăriei, nu am identificat informații despre acorduri de colaborare cu presa locală privind publicarea actelor normative în domeniu. Unica informație disponibilă se referă la listarea instituțiilor mass-media amplasate pe teritoriul mun. Bălți.[11]. În consecință, calificăm acțiunea ca fiind nerealizată.

Nr. Acțiunea Indicatori de progres                Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
1.1.6 Organizarea periodică a audierilor publice pe subiecte legate de administrarea patrimoniului municipal 1. Nr. de audieri publice organizate; 2. Nr. de participanţi; 3. Subiectele abordate.   Acțiune în desfășurare Acțiune realizată parțial

Evaluarea progresului:

Prin scrisoarea de răspuns la solicitarea echipei de monitorizare, Primăria mun. Bălți a comunicat despre faptul că în perioada de referință nu au fost organizate consultări/audieri publice pe subiecte privind administrarea patrimoniului municipal. De notat că în răspunsul transmis s-au menționat subiectele examinate în cadrul ședințelor comisiilor funciare, de administrare a patrimoniului public și a comisiei de transmitere în locațiune a proprietății municipal. Conform răspunsului de la primărie și raportului de monitorizare, în anul 2019, au avut loc: 7ședințe ale comisiei funciare; 6 ședințe ale comisiei de administrare a patrimoniului public și 6 ședințe ale comisiei de transmitere în locațiune a proprietății municipale, în cadrul cărora au fost examinate adresări, cereri și petiții ale persoanelor fizice și juridice și anume:

 • Comisia funciară – 546 de cereri ale persoanelor fizice și juridice ce au vizat chestiuni cu privire la atribuirea loturilor de teren, transmiterea în arendă a terenurilor aferente, reperfectarea contractelor de arendă, prelungirea valabilității contractelor e arendă a terenurilor, vinderea terenurilor aferente, trecerea terenurilor de pe lângă casă în proprietate privată, precum și diverse petiții cu caracter funciar
 • comisia de administrare a patrimoniului public – au fost examinate 2 chestiuni ce țin de casarea mijloacelor fixe, 31 chestiuni referitor la primirea – transmiterea patrimoniului, 11 chestiuni privind majorarea costului inițial al mijlocului fix și altele 7 privind comercializarea bunurilor municipale;
 • comisia de transmitere în locațiune a proprietății municipale – au fost examinate 46 de chestiuni ce țin de prelungirea valabilității contractelor de locațiune și comodat, 28 chestiuni cu privire la transmiterea în locațiune sau comodat activelor neutilizate proprietate municipală și alte 8 chestiuni din domeniul locațiunii bunurilor.

În aceeași scrisoare se menționează că ședințele comisiilor sunt publice și orice parte interesată are dreptul să participe, iar informația despre locul, data și ora desfășurării ședințelor se publică pe pagina web oficială a Primăriei mun. Bălți. Cu toate acestea, în procesul de monitorizare și analizând pagina web a primăriei (secțiunea „agenda evenimentelor”) pentru anul 2019, constatăm că anunțurile cu privire la ședințele comisiilor CMB sunt publicare sporadic. Astfel, pe site nu a fost identificate informații privind desfășurarea tuturor celor 19 ședințe ale celor 3 comisii pe domeniul administrării patrimoniului public, care au avut loc în anul 2019.

Mai mult, analizând pagina web, constatăm că  trimestrial Primăria mun. Bălți publicată programe de elaborare a proiectelor de decizii ce urmează a fi supuse consultărilor publice (prin dezbateri publice, audieri publice, solicitarea opiniei experților, crearea grupurilor de lucru ad-hoc)[12]. Cu toate acestea, în niciunul dintre cele 4 programe publicate din perioada anului 2019, nu se regăsesc proiecte de decizii pe subiecte legate de administrarea patrimoniului municipal ce ar fi supuse consultărilor publice, inclusiv prin metoda organizării audierilor publice.

Adițional, remarcăm că, în perioada anului 2019, la secțiunea „consultări publice” nu există nicio informație sau proiect de decizie referitor la administrarea patrimoniului municipal. În baza celor menționate, constatăm că acțiunea a fost realizată parțial.

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
1.1.9 Realizarea şi publicarea rapoartelor pentru cetăţeni privind modul de gestiune a patrimoniului Nr. de rapoarte publicate Acțiune în desfășurare Acțiune realizată parțial

Evaluarea progresului:

Conform răspunsului la solicitarea de informație, Primărie mun. Bălți susține că rapoartele de sinteză „privind starea proprietății municipale conform rezultatelor inventarierii” sunt publicate pe pagina oficială a primăriei. La elaborarea raportului generalizat și publicarea acestuia au participat 3 persoane din cadrul primăriei, precum și specialiștii întreprinderilor municipale, bugetare și publice care gestionează patrimoniul municipal.

În raportul de monitorizare a Planului local, se menționează despre elaborarea raportului de sinteză privind existența și mișcarea bunurilor proprietate municipală pentru anul 2018, care a fost prezentat în cadrul ședinței CMB din 19.12.2019[13], cu publicarea lui ulterioară pe site-ul primăriei mun. Bălți. Raportul a fost elaborat în baza dărilor de seamă prezentate de administratori, şi anume, de instituțiile bugetare și publice, dar și de întreprinderile municipale. Cu toate acestea, analizând pagina web a primăriei, constatăm lipsa acestui raport pentru 2018, ultimul raport publicat fiind cel din anul 2017[14].

Având în vederea că acțiunea prevedea realizarea și publicarea rapoartelor, ceea ce nu s-a realizat, acțiunea se consideră realizată parțial.

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
1.1.10 Organizarea dezbaterilor publice privind bunurile proprietate municipală, destinaţia cărora urmează a fi schimbată sau trecerea acestora din domeniul public în privat 1. Nr. de evenimente; 2. Nr. de persoane implicate; 3. Nr. de procese verbale. Acțiune în desfășurare Acțiune nerealizată

Evaluarea progresului:

 În conformitate cu informația furnizată de către Primăria mun. Bălți, în perioada anului 2019, decizii cu privire la modificarea destinației bunurilor imobile de către CMB nu au fost adoptate. Totodată, au fost adoptate 2 decizii de trecere a bunurilor imobile din domeniul public în domeniul privat al mun. (decizia nr. 3/35 din 25.06.2019[15] și decizia nr. 3/69 din 25.06.2019).

Pe pagina web a primăriei sunt publicate programe trimestriale de elaborare a proiectelor de decizii ce urmează a fi supuse consultărilor publice (prin metoda de: dezbateri publice, audieri publice, solicitarea opiniei experților, crearea grupurilor de lucru ad-hoc [16]. Însă, în niciunul dintre cele 4 programe din perioada anului 2019 disponibile pe pagina web nu se regăsesc proiecte de decizii privind bunurile proprietate municipală destinaţia cărora urmează a fi schimbată sau trecerea acestora din domeniul public în privat. Nici la secțiunea „Relații cu publicul”, rubrica „anunțuri”, nu există informații privind organizarea unor dezbateri publice pe subiectul respectiv.

În contextul în care în anul 2019 nu au fost organizate dezbaterilor publice privind bunurile proprietate municipală, destinaţia cărora urmează a fi schimbată sau trecerea acestora din domeniul public în privat și, respectiv indicatorii de progres nu au fost atinși,  acțiunea respectivă este nerealizată.

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
1.1.11 Realizarea de emisiuni la postul TV local privind informarea şi explicarea metodologiei de planificare şi administrare a lucrărilor de construcţie pe teritoriul mun.   1. Nr. emisiuni realizate, 2. Nr. de persoane informate. Acțiune în desfășurare Acțiune nerealizată

Evaluarea progresului:

La cererea de acces la informație privind progresul în realizarea acestei acțiuni nu am primit răspuns de la Primăria mun. Bălți. Totodată, analizând câteva surse mass-media locale (Ziarul “СП”, TV Bălți, televiziunea nordului – www.tvn.md), nu am reușit să identificăm emisiuni la care reprezentanții primăriei să informeze și să explice metodologia de planificare și administrare a lucrărilor de construcție pe teritoriul mun..

Analizând pagina web a primăriei (rubricile: relații cu publicul, anunțuri, sinteza evenimentelor) nu am identificat informații care ar face referință la astfel de emisiuni organizate în anul 2019 sau numărul persoanelor informate. În această situație, calificăm acțiunea ca fiind nerealizată.

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
1.1.12 Monitorizarea legalităţii executării lucrărilor de construcţii şi publicarea rapoartelor Nr. de rapoarte publicate Acțiune în desfășurare Acțiune nerealizată

Evaluarea progresului:

La cererea de acces la informație privind progresul în realizarea acestei acțiuni nu am primit răspuns de la Primăria mun. Bălți. Analizând pagina web a primăriei, nu am identificat nici un raport publicat cu privire la monitorizarea legalității executării lucrărilor de construcții. Astfel, constatăm că indicatorul de progres nu a fost atins ceea ce denotă că acțiunea este nerealizată.

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
1.1.13 Organizarea seminarelor informative în domeniul urbanismului Nr de seminare organizate;Nr. de persoane instruite Acțiune în desfășurare Acțiune nerealizată

Evaluarea progresului:

La cererea de acces la informație privind progresul în realizarea acestei acțiuni nu am primit răspuns de la Primăria mun. Bălți. Ca urmare a analizei paginii web a primăriei (în special la secțiunile: anunțuri, agenda evenimentelor, arhitectură) nu am identificat anunțuri sau informații cu privire la organizarea seminarelor informative în domeniul urbanismului.  În consecință, acțiunea este calificată ca fiind nerealizată.

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
1.2.3 Monitorizarea respectării ,,Legii cu privire la conflictul de interese nr. 16-XVI din 15.02.2008” Nr. de acţiuni de monitorizare realizate În curs de realizare Acțiune nerealizată

Evaluarea progresului:

În responsabilitățile entităților publice naționale și agenților publici se regăsește asigurarea respectării cadrului legal autohton ce se referă la integritate, completat și îmbunătățit în perioada 2016 – 2018. Astfel, în iunie 2016, odată cu aprobarea legii privind declararea averii și a intereselor personale nr.133/2016[17], a fost abrogată legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese.

În concluzie, calificăm acțiunea ca fiind nerealizată, dar cu mențiunea că acțiunea este una neactuală referindu-se la o lege care a fost abrogată fiind adoptat un alt act. Acțiunea respectivă necesită a fi revizuită conform ultimelor modificări ale cadrului legal.

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
1.2.4 Organizarea controlului periodic privind conflictele de interese în administrarea patrimoniului municipal, ce au dus la deturnarea destinaţiei patrimoniului municipal, costuri sporite, delapidări de fonduri, construcţii ilegale, etc. 1. Nr. de investigaţii realizate; 2. Nr. de rapoarte elaborate. Acțiune în desfășurare Acțiunea realizată parțial

Evaluarea progresului:

Deși echipa proiectului a solicitat aceste informații printr-o cerere de acces la informație, un răspuns din partea primăriei nu am primit. Totodată, analizând pagina web a primăriei, nu am identificat informații referitoare la organizarea unui control periodic privind conflictele de interese în administrarea patrimoniului public. De remarcat că această acțiune necesită a fi revizuită din considerentul că măsuri similare au fost stabilite la acțiunea nr. 1.2.8. Așadar, primăria susține că în perioada anului 2019 nu au fost înregistrate cazuri de încălcare a normelor de etică și integritate, precum și a conflictelor de interese în administrarea patrimoniului municipal. De remarcat că politicile privind asigurarea respectării regimului conflictelor de interese și favoritismului sunt stabilite la nivel național. Suplimentar, vezi detalii la acțiunea 1.2.8.În acest context, calificăm acțiunea ca fiind realizată parțial.

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
1.2.6 Organizarea ședințelor publice de examinare a problemelor legate de gestiunea patrimoniului municipal, cu invitarea tuturor părților interesate   Nr. participanților Acțiune în desfășurare Acțiune realizată parțial

Evaluarea progresului:

În răspunsul la cererea de acces la informație, Primăria mun. Bălți menționează faptul că toate ședințele comisiilor pe domeniul gestiunii proprietății municipale sunt publice și deschise, în cadrul cărora pot participa fără drept de vot orice parte interesată. Cu toate acestea, primăria susține că nu deține date cu privire la numărul participanților, întrucât duce evidența doar a membrilor comisiilor nominalizate, conform componenței aprobate. De menționat și faptul că participanții la cele 2 focus-grupuri organizate la Bălți au apreciat faptul că portalul local “СП”[18] transmite online ședințele CMB.

Cu toate că indicatorul de progres nu a fost atins, totuși ședințele de examinare a problemelor legate de patrimoniu municipal sunt publice și este suficient ca primăria să publice informații despre data la care au loc, acțiunea este evaluată cu calificativul realizată parțial. Adițional, vezi evaluarea progresului la acțiunea 1.1.6.

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
1.2.8 Înregistrarea sistematică a situațiilor și sesizărilor referitoare la încălcarea normelor de etică, integritate şi a conflictelor de interese în administrarea patrimoniului municipal Nr. de informații înregistrate Acțiune în desfășurare Acțiune realizată parțial

Evaluarea progresului:

În răspunsul la cererea de acces la informație, Primăria mun. Bălți susține că în perioada anului 2019 nu au fost înregistrate cazuri de încălcare a normelor de etică și integritate, precum și a conflictelor de interese în administrarea patrimoniului municipal.

În același timp, conform raportului elaborat de Primărie privind implementarea planului local, în anul 2019 nici un conflict de interese nu a fost declarat și soluționat în cadrul Primăriei mun. Bălți. Nici cazuri de sesizare a conflictelor de interese la ANI nu au fost în anul 2019.  Aceeași situași se atestă și în cazul regimului de incompatibilități. Astfel, în raport de menționează că nu au existat cazuri de incompatibilități și restricții în ierarhii testate și soluționate în cadrul primăriei și nici sesizări la ANI cu privire la încălcarea regimului de incompatibilităţi şi limitare a publicităţii. Cu toate acestea, remarcăm un caz de incompatibilitate a unui funcționar din mun. Bălți. ANI a constatat că, dl Coadă Veaceslav a încălcat regimul juridic al incompatibilităților prin exercitarea simultană în perioada  27.10.2011 – 12.02.2018 a funcțiilor publice: șef-adjunct (arhitect-șef) al Direcției arhitectură și construcții; șef al Direcției arhitectură și construcții a Primăriei mun. Bălți și activitatea arhitecturală prin contract individual de muncă în cadrul S.R.L ”Arhitectural Studio”.[19]

În contextul celor menționate și, în special, conform datelor furnizate de autoritatea locală, acțiunea se consideră realizată parțial.

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
1.3.1 Selectarea şi angajarea în funcţii a specialiştilor pregătiţi şi competenţi în domeniu Specialişti cu abilităţi sporite de gestionare a patrimoniului public Acțiune în desfășurare Acțiune realizată parțial

Evaluarea progresului:

În răspunsul la cererea de acces la informație, Primăria mun. Bălți menționează că, în perioada anului 2019, în cadrul Direcției Proprietate Municipală și Relații Funciare (DPMRF) nu au fost angajați funcționari noi, deoarece subdiviziunea respectivă este completă, conform statului de personal.

Cu toate acestea, în scopul atingerii indicatorului de progres, remarcăm că angajații DPMRF au beneficiat de un curs de perfecționare cu genericul „Instituțiile Uniunii Europene” în domeniul administrării patrimoniului municipal. Drept urmare, calificăm acțiunea ca fiind realizată parțial.

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
1.3.2 Elaborarea şi aplicarea programelor de studii continue pentru funcţionarii publici din domeniul administrării patrimoniului municipal. Nr. de programe elaborate Acțiune în desfășurare Acțiune nerealizată

Evaluarea progresului:

Conform răspunsului la cererea de acces la informație, Primăria mun. Bălți a menționat participarea angajaților DPMRF la un singur curs de instruire în anul 2019 (vezi acțiunea 1.3.1). Analizând pagina web a primăriei, nu am identificat informații cu referire la elaborarea și aplicarea unor programe de studii continue pentru funcţionarii publici din domeniul administrării patrimoniului municipal. Astfel, constatăm că indicatorul de progres nu a fost atins și acțiunea  este nerealizată.

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
1.3.3 Inventarierea calitativă a patrimoniului, și publicarea rapoartelor de inventariere. 1. Nr. de rapoarte efectuate; 2. Registrul de inventariere actualizat. Acțiune în desfășurare Acțiune realizată parțial

Evaluarea progresului:

Prin răspunsul la cererea de acces la informație, Primăria mun. Bălți comunică despre faptul că primăria nu deține un Registru de inventariere, dar sunt acumulate și prelucrate rapoartele de inventariere a bunurilor prezentate de către administratorii și gestionarii instituțiilor publice și bugetare, dar și întreprinderilor municipale. Drept urmare, conform rezultatelor inventarierii și informațiilor prezentate se elaborează Raportul de sinteză privind starea proprietății municipale care se publică pe pagina web a primăriei.

Conform raportului de monitorizare al Planului local elaborat și publicat de Primăria mun. Bălți, ”, în anul 2019 s-au efectuat lucrări de inventariere pentru 92 sectoare de teren proprietate publică a UAT Bălţi. Respectiv, în temeiul materialelor de delimitare selectivă a terenurilor proprietate publică a UAT Bălţi, de către CMB prin decizia nr. 4/22 din 25.07.2019 şi decizia nr. 9/44 din 19.12.2019 au fost aprobate 86 de bunuri imobile (sectoare de teren). În registrul bunurilor imobile au fost înregistrate 18 bunuri imobile, iar restul urmează a fi înregistrate în primul semestru al anului 2020.

La fel, primăria mun. Bălţi, în baza  scrisorii APP din 24.07.2019, a iniţiat procedura de inventariere masivă a bunurilor imobile proprietate publică. Prin urmare, au fost întocmite 6 liste pentru bunurile imobile proprietate publică şi remise în adresa APP pentru demararea procedurii de delimitare masivă (HG nr. 80/2019 privind aprobarea programului de stat pentru delimitarea bunurilor imobile, inclusiv a terenurilor proprietate publică, pentru anii 2019-2023).

De asemenea, conform raportului de monitorizare elaborat de Primăria mun. Bălți, raportul funciar anual (pentru anul 2019) urmează a fi prezentat și aprobat în primul trimestru al anului 2020.Analizând pagina web, la secțiunea „transparență”, rubrica ”proprietate publică a mun. Bălți”, am identificat 4 astfel de rapoarte de sinteză publicate, ultimul fiind pentru anul 2017.

Din considerentul că în perioada de referință (anul 2019) indicatorul de progres nu a fost atins, iar astfel de raport în anul 2019 nu a fost publicat, evaluăm acțiunea ca fiind realizată parțial.

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
1.3.4 Dotarea Direcţiei proprietate municipală şi relaţii funciare cu resursele tehnice şi informaţionale necesare 1. Nr. echipament procurat, 2. Nr. de lucrări efectuate Acțiune în desfășurare Acțiune realizată parțial

Evaluarea progresului:

În răspunsul la cererea de acces la informație, Primăria mun. Bălți a informat despre faptul că în anul 2019 a fost procurată pentru Direcția proprietate municipală și relații funciare (DPMRF), resursa informațională „Programul centralizat de evidență a contractelor de arendă” în valoare de 70.674,05 lei. Având în vedere că DPMRF nu a prezentat propuneri privind necesitățile de resurse tehnice, Primăria mun. Bălți nu a procurat nici un echipament tehnic. În lipsa oricăror informații cu privire la numărul lucrărilor efectuate, constatăm că un singur indicator din cei 2 stabiliți au fost atinși, așadar acțiunea este calificată ca fiind realizată parțial.

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
1.3.7 Îmbunătăţirea calităţii activităţii de evaluare a patrimoniului municipal prin antrenarea evaluatorilor licenţiaţi 1. Nr. de evaluatori antrenaţi; 2. Rezultatele evaluării. Acțiune în desfășurare Acțiune realizată parțial

Evaluarea progresului:

Conform răspunsului la cererea de acces la informații, evaluarea bunurilor imobiliare proprietate publică a fost efectuată de următoarele întreprinderi: SRL „Rilici Compani”,  SRL „Favorit imobil” și Serviciul Cadastral teritorial Bălți al ÎS „Agenția Servicii Publice”. Primăria nu a oferit informații referitoare la rezultatele evaluării patrimoniului municipal.

Analizând, pagina web a primăriei și, în mod special, secțiunea „transparență”, rubrica „proprietate publică a mun. Bălți”, nu am identificat informații cu privire la rezultatele evaluării. În consecință, indicatorii de progres au fost parțial atinșii, ceea ce ne permite să calificăm acțiunea ca fiind realizată parțial.

Direcția strategică 2: Eficientizarea utilizării banilor publici cu aplicarea mecanismelor de control a procesului de achiziţii publice şi asigurarea cetăţenilor cu bunuri, servicii şi lucrări de calitate.
Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
2.1.1 Plasarea obligatorie pe pagina web a APL Bălţi a anunțurilor privind licitațiile publice şi a caietelor de sarcini 1. Nr. de materiale plasate;2. Nr. de vizualizări; 3. Nr. de caiete de sarcini plasate. Acțiune în desfășurare Acțiune realizată

Evaluarea progresului:

Conform răspunsului la cererea de acces la informație primit de la Primăria mun. Bălți, în anul 2019, toate cele 68 de proceduri de achiziții publice inițiate de către grupul de pentru achiziții al primăriei, au fost publicate pe pagina web a primăriei.

Analizând pagina web a primăriei care are o rubrică dedicată pentru „achiziții publice” la secțiunea „transparență” cu mai multe secțiuni, inclusiv „invitații de participare”, „anunț de intenție”, „planul anual”, „contracte” și „rapoarte”. La secțiunea „invitații de participare”[20], în anul 2019, au fost publicate în total 82 de anunțuri (inclusiv e pentru achiziții de valoare mică), dintre care 63 privind lansarea procedurilor de achiziții, iar 19 anunțuri pentru proceduri lansate repetat.

Trebuie să remarcăm faptul că actualmente achizițiile publice sunt desfășurate prin sistemul electronic, iar autoritățile contractante desfășoară procedurile de achiziție obligatoriu (cu excepția celor de valoare mică) prin sistem. Respectiv, la inițierea unei achiziții, autoritatea contractantă publică anunțul de intenție, anunțul de participare împreună cu documentația de atribuire (care include caietul de sarcini, după caz) și formularul DUAE pre-completat.

Referitor la indicatorul de progres ce vizează nr. de vizualizări, nu deține informații. În condițiile respective, putem menționa că acțiunea a fost realizată.

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
2.1.2 Publicarea rezultatelor achiziţiilor publice în mass-media locală şi regională. Nr. de anunțuri publicate Acțiune în desfășurare Acțiune realizată

Evaluarea progresului:

În răspunsul la cerere de acces la informație, Primăria mun. Bălți subliniază că odată cu implementarea achizițiilor electronice (din 2018) prin care sunt lansate procedurile de achiziții publice de COP și licitație deschisă, acest punct din Planul local urmează a fi revăzut. Cu toate acestea, pe portalul local din mun. Bălți – www.esp.md – în anul 2019, au fost publicate mai mult de 10 informații cu referire la procedurile de achiziții publice lansate de către primărie , precum și rezultatelor unora dintre acestea.[21]

Mai mult, reiterăm că, actualmente, achizițiile se desfășoară obligatoriu (cu excepția celor de valoare mică) prin sistemul electronic unde sunt afișate rezultatele atribuirii contractelor de achiziție. În contextul celor menționate, putem constata că acțiunea dată a fost realizată.

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
2.1.4 Publicarea anunţului de intenţie şi a planului anual pe site – ul APL Bălţi. 1. Nr. de anunţuri publicate, 2. Plan anual publicat. Acțiune în desfășurare Acțiune realizată

Evaluarea progresului:

Conform raportului de monitorizare a planului local elaborat și publicat de Primăria mun. Bălți, în anul 2019 au fost elaborate și publicate 3 Planuri anuale de achiziții publice (separat pentru secțiile/direcțiile primăriei). Analizând pagina web a primăriei, am identificat 6 Planuri anuale de achiziții publicate[22]:

 • Planul de achiziții publice al Direcției Generale Financiar – Economice;
 • Planul de achiziții publice de valoare mică Aparatul Primăriei (monitorizat de Direcției Evidență Contabilă);
 • Planul de achiziții publice al Direcției Învățământ, Tineret și Sport (DÎTS);
 • Planul de achiziții publice al Secției Cultură;
 • Planul de achiziții publice prin cererea ofertelor de prețuri al Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei;
 • Planul de achiziții publice al Aparatului Primăriei mun. Bălți (monitorizat de Direcția Gospodărie Comunală – DGC);

Cu referire la anunțurile de intenție publicate, în raportul de monitorizare elaborat de Primăria mun. Bălți se menționează că în anul 2019 au fost elaborate și publicate 3 anunțuri de intenție. Analizând pagina web a primăriei, constatăm că la rubrica „anunțuri de intenție”[23], în anul 2019 au fost publicate 5 anunțuri de intenție:

 • Anunț de intenție a DÎTS Primăriei mun. Bălți în domeniul achizițiilor publice pentru 2019;
 • Anunț de intenție a DGC Primăriei mun. Bălți în domeniul achizițiilor publice pentru 2019;
 • Anunț de intenție a Primăriei mun. Bălți în domeniul achizițiilor publice pentru trimestrul IV a. 2019;
 • Anunț de intenție a DÎTS Primăriei mun. Bălți în domeniul achizițiilor publice pentru trimestrul IV a. 2019;
 • Anunț de intenție a DÎTS Primăriei mun. Bălți în domeniul achizițiilor publice pentru trimestrul IV a. 2019;

În condițiile în care indicatorii de progres au fost atinși, acțiunea este calificată ca fiind realizată.

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
2.1.6 Crearea mecanismului de monitorizare a contractelor și efectuării lucrărilor. Nr. contracte publicate și monitorizate Acțiune în desfășurare Acțiune realizată

Evaluarea progresului:

Mecanismul de monitorizare a contractelor este stabilit la nivel național în Regulamentul privind activitatea grupului de lucru pe achiziții. Astfel, la pct. 34. Este prevăzut că grupul de lucru va asigura monitorizarea executării contractelor de achiziţie publică, întocmind rapoarte în acest sens, trimestrial/semestrial şi anual. Rapoartele respective, care vor include în mod obligatoriu informaţii cu privire la etapa de executare a obligaţiunilor contractuale, cauzele neexecutării, reclamaţiile înaintate şi sancţiunile aplicate, menţiuni cu privire la calitatea executării contractului etc., vor fi plasate pe pagina web a autorităţii contractante, iar în lipsa acesteia pe pagina oficială a autorităţii centrale căreia i se subordonează sau a autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul al doilea. Așadar, nu mai este necesară crearea unui astfel de mecanism din moment, iar autoritatea locală urmează să se focuseze pe procesul de monitorizare a contractelor de achiziție publică.

De remarcat faptul că legislați ape domeniul achizițiilor nu prevede expres publicarea contractelor de achiziție publică, ci doar a anunțurilor de atribuire cu rezultatele procedurii de achiziție. Cu toate acestea, Primăria mun. Bălți publică contractele de achiziție publică pe pagina web.[24]. Al rubrica respectivă, sunt publicate contractele de achiziție pentru fiecare din cele 5 subdiviziuni cu calitate de autoritate contractantă și structurate pe tipuri de proceduri de achiziție.  – de mică valoare, COP, licitație deschisă, negociere fără publicare. În speță, în anul 2019 au fost publicate în total 496 de contracte de achiziție publică, conform tabelului de mai jos:

Tabelul 1. Contractele de achiziție publică atribuite în anul 2019

Subdiviziunea/procedură de achiziție: Achiziții de valoare mică COP Licitații deschise Negociere fără publicare Total
1. Aparatul primăriei 191 10 12 14 227
2. Direcția Generală Financiar – Economică    21 0 0 0 21
3. Secția Cultură 67 2 0 13 82
4. Direcţia Învăţământ, Tineret şi Sport 105 22 28 11 166
5. Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei 0 0 0 0 0
TOTAL 384 34 40 38 496

În baza celor menționate, putem spune că acțiunea a fost realizată.

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
2.1.8 Evaluarea trimestrială a achiziţiilor publice şi prezentarea rapoartelor. Nr. de rapoarte de evaluare Acțiune în desfășurare Acțiune realizată

Evaluarea progresului:

În raportul de monitorizare elaborat de primărie, se menționează faptul că Rapoartele  de monitorizare sunt  prezentate trimestrial Grupului de lucru pentru achiziții publice al Primăriei mun. Bălți. În perioada de referință au fost elaborate și prezentate 5 astfel de rapoarte. Analizând pagina web a primăriei la secțiunea „rapoarte”[25], constatăm că în anul 2019 au fost publicate câte 4 rapoarte de monitorizare a contractelor de achiziție (trimestrul I, semestrul I, trimestrul III și anul 2019) de către cele 5 subdiviziuni ale mun. (în total 20 rapoarte de monitorizare):

 1. Direcției evidență contabilă care monitorizează achizițiile de valoare mică ale Aparatului primăriei;
 2. Direcția Generală Financiar – Economică;
 3. Secția Cultură;
 4. Direcția Învățământ, Tineret și Sport;
 5. Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei;

În concluzie, constatăm că indicatorul de progres a fost atins, iar acțiunea este realizată.

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
2.1.9 Realizare anuală de audit intern/extern și monitorizarea realizării recomandărilor acestuia. 1. Nr. de audituri interne/ externe realizate; 2. Nr. de recomandări propuse. Acțiune în desfășurare Acțiune realizată parțial

Evaluarea progresului:

În răspunsul la cererea de acces la informație, Primăria mun. Bălți menționează că, în conformitate cu Legea privind controlul financiar public intern se interzice imixtiunea în activitatea de audit intern în ceea ce privește definirea ariei de aplicabilitate, realizarea activității și comunicarea rezultatelor. Din acest considerente,  rapoartele de audit intern nu sunt supuse publicării.

Analizând pagina web a Primăriei, menționăm că Planul anual al activității de audit intern pentru anul 2019[26] este publicat la secțiunea „transparență”, rubrică destinată publicării Planurilor anuale de acțiuni al auditului intern[27]. Planul respectiv conține 4 obiective și 15 acțiuni. Conform planului, în anul 2019 urmau a fi desfășurate 2 Misiuni de audit de performanță, inclusiv:

 • „Eficacitatea rețelei de asistență socială în cadrul Primăriei mun. Bălți”(structură auditată – Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei) cu indicatorul de progres stabilit de: 80% din recomandări acceptate;
 • „Evaluarea procesului de încadrare în serviciul public și evoluția carierei funcționarilor publici în cadrul Primăriei mun. Bălți (structuri auditate: DPMRF, DÎTS, SC, DGFE, DCITL)  cu indicatorul de progres stabilit de: 80% din recomandări acceptate.

Cu referire la rapoartele de audit,  pe pagina web, la rubrica „rezultatele auditului”[28], în anul 2019, a fost publicat un singur raport de audit intern cu privire la „Eficacitatea rețelei de asistență socială în cadrul Primăriei mun. Bălți”. În raportul de audit au fost prescrise 14 recomandări. Constatăm că nu există informații referitoare la monitorizarea realizării recomandărilor propuse. Domeniul achizițiilor publice, din informațiile disponibile, nu au fost supus auditului în anul 2019.

În contextul celor menționate, constatăm că acțiunea este realizată parțial.

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
2.1.10 Implementarea de proiecte pentru promovarea integrităţii şi transparenței în domeniul AP, în parteneriat cu societatea civilă 1. Protocoale de colaborare; 2. Nr. de proiecte realizate. Acțiune în desfășurare Acțiune nerealizată

Evaluarea progresului:

Prin răspunsul la cererea de acces la informație, Primăria mun. Bălți a comunicat despre lipsa proiectelor pentru promovarea integrităţii şi transparenței în domeniul achizițiilor publice, realizate în parteneriat cu societatea civilă. Prin urmare, constatăm că acțiunea este nerealizată.

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
2.1.11 Evidența  delapidărilor și încălcărilor comise în procesul de achiziție, cu înscrierea în registrul special Nr. de încălcări și delapidări constatate Acțiune în desfășurare Acțiune realizată parțial

Evaluarea progresului:

Conform răspunsului oferit de Primăria mun. Bălți la cererea de acces la informație depusă, în anul 2019 organele competente nu au constatat cazuri de delapidări și încălcări comise în procesul de achiziție publică. Aceeași informație este prezentată și în raportul de monitorizare al Planului elaborat de primărie. În raport se menționează că în anul 2019 nu au fost constatate încălcări în procesul de achiziții publice. Totodată, se menționează despre lipsa contractelor de achiziție publică neperformante în anul 2019. 

În cadrul focus-grupurilor organizate în mun. Bălți, participanții au menționat despre faptul că persoane apropiate primarului câștigă majoritatea contractelor de achiziție organizate de primărie. De asemenea, unul dintre participanți s-a referit la un exemplu de implementare necalitativă a unei porțiuni de drum din mun. Bălți care a fost „cârpit” și „trotuarele construite fără înălțimea potrivită, fără continuitate la intrările la porți”.

Prin urmare, având în vedere lipsa delapidărilor și încălcărilor în procesul de achiziție publică, constatăm că acțiunea poate fi considerată ca fiind realizată parțial.

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
2.1.12 Sesizări la organul de control al legalității actelor emise Nr. de sesizări Acțiune în desfășurare Acțiune realizată

Evaluarea progresului:

Conform raportului de monitorizare a Planului local elaborat și publicat de Primăria mun. Bălți, în anul 2019 a fost depusă o singură sesizare la AAP. În același timp, sesizări către CNA sau către Consiliul Concurenței nu au fost depuse în anul 2019. Curios este că, în același raport se indică lipsa încălcărilor în procesul de achiziție, deși a fost depusă o sesizare.

În răspunsul la cererea de acces la informație, Primăria mun. Bălți susține că, de la organul de control al legalității actelor au fost înregistrate 15 notificări. Informații suplimentare despre subiectul sesizărilor/notificărilor nu au fost menționate și nu cunoaștem.

In concluzie, având în vedere că indicatorul de progres a fost oarecum atins, calificăm acțiunea ca fiind realizată.

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
2.1.13 Cooperarea, în cazul suspiciunilor, cu organele judiciare în baza rezultatelor activităţilor de audit şi control intern în domeniul achizițiilor Nr. de sesizări la organele judiciare Acțiune în desfășurare Acțiune realizată

Evaluarea progresului:

În răspunsul la cererea de acces la informație, Primăria mun. Bălți susține că, în anul 2019 nu au fost identificate cazuri de corupție și din acest motiv nu au fost inițiate proceduri corespunzătoare situației în care sunt identificate cazuri de corupție. Conform explicației la acțiunile precedente, audit intern asupra procesului de achiziție publică nu a avut loc, din informațiile pe care le deținem. De asemenea, primăria menționează că, în anul 2019, sezisări la organele judiciare privitor la rezultatele auditului și controlului intern nu au fost înregistrate. În acest context, putem califica acțiunea ca fiind realizată.

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
2.2.2 Încheierea acordului de parteneriat cu Consiliul Concurenței în scopul oferirii de asistență tehnică și informațională 1. Acord încheiat; 2. Nr.  de acțiuni comune realizate. Acțiune în desfășurare Acțiune nerealizată

Evaluarea progresului:

În raportul de monitorizare a planului local elaborat de Primăria mun. Bălți se menționează că numărul mediu de participanți la o procedură de achiziție publică este de 2-3 operatori economici.

Suplimentar, conform răspunsului la cerea de acces la informații, Primăria mun. Bălți a menționat că un acord dintre primărie și Consiliul Concurenței nu a fost încheiat. Se subliniază doar faptul că Direcția Generală Financiar – Economică raportează către Consiliul Concurenței despre ajutorul de stat prin intermediului portalului SIRASM.

În contextul în care indicatorii de progres nu au fost atinși,calificăm acțiunea ca fiind nerealizată.

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
2.2.6 Actualizarea analizei riscurilor la corupție și conflictelor de interese a activităţilor Primăriei Bălți Raportul privind riscurile de corupţie Termen de realizare depășit Acțiune nerealizată

Evaluarea progresului:

La cererea de acces la informație transmisă, Primăria mun. Bălți a transmis anexat la răspuns o copie a Registrului riscurilor pentru anul 2018. Ca urmare a analizei paginii web a primăriei, nu am identificat nicio informație cu referire la analiza riscurilor de corupție sau elaborarea/aprobarea registrului riscurilor de corupție nici pentru anul 2018, nici pentru anul de referință – 2019.

Este necesar de a remarca că legea integrității (art.21 alin.(3)) stabilește responsabilitatea pentru conducătorul entităţii publice şi agenţii publici desemnaţi responsabili pentru efectuarea procedurilor de furnizare a informaţiilor oficiale, în funcţie de competențele stabilite, să asigure accesul efectiv la registrele de informaţii deţinute, care vor fi completate în conformitate cu legislaţia cu privire la registre.

În baza celor menționate și din informațiile disponibile, constatăm că acțiunea este nerealizată.

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
2.3.1 Participarea la training – uri organizate de Agenția Achiziții Publice.  Nr. de persoane instruite Acțiune în desfășurare Acțiune realizată

Evaluarea progresului:

În perioada anului 2019, conform răspunsului Primăriei mun. Bălți la cererea de acces la informație, AAP a desfășurat în cadrul primăriei 2 seminare de instruire – pe 13 iunie și 13 septembrie. La seminare au participat membri ai grupului de lucru pentru achiziții publice (7 persoane), alți funcționari publici care sunt antrenați în procesul de achiziție publică la diferite etape (4 persoane). De asemenea, se menționează despre faptul că, periodic, reprezentanții primăriei participă la seminarele organizate de către AAP, conform comunicatelor publicate pe pagina web a AAP – www.tender.gov.md. În concluzie, acțiunea se califică ca fiind realizată.

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
2.3.2 Realizarea schimbului de experiență cu specialiști din domeniu din tară și de peste hotare 1. Nr. de vizite de studiu realizate; 2. Nr. de participanţi. Acțiune în desfășurare Acțiunerealizată parțial

Evaluarea progresului:

În răspunsul la cererea de acces la informație, primăria mun. Bălți menționează de fapt aceleași instruiri care sunt prezentate la acțiunea 2.3.4 și cele de la acțiunea 2.3.1. Se argumentează prin faptul că schimbul de experiență are loc de fiecare dată când sunt organizate seminare de instruire la primărie sau specialiștii participă la seminare organizate de AAP, ANSA, ANSC, etc.

Adițional, menționăm că reprezentanții Serviciului Achiziții Publice din cadrul Primăriei mun. Bălți au participat în octombrie 2019 la un atelier de lucru cu durata de 3 zile, organizat de AAP.  Subiectele abordate în cadrul atelierului au fost centralizarea achizițiilor publice și certificarea specialiștilor în achiziții publice, fiind realizat un schimb de experiență cu experți din SUA.

În contextul celor menționate, acordăm acțiunii calificativul realizată parțial.

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
2.3.3 Instruirea funcţionarilor publici privind aplicarea instrucţiunii explicative privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de achiziţii publice. Nr. de instruiri;Nr. de participanţi. Acțiune în desfășurare Acțiune  realizată

Evaluarea progresului:

Vezi acțiunea 2.3.1 (seminarele organizate de AAP) și 2.3.4  (alte seminare). În concluzie, acțiunea se consideră realizată.

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
2.3.4 Participarea la instruiri în domeniul achizițiilor publice (ex. proceduri legale, estimarea volumelor de procurări, criteriile de selectare a companiilor, negocierea contractelor) Nr. de persoane instruite  Acțiune în desfășurare Acțiune realizată

Evaluarea progresului:

Pe parcursul anului 2019, membrii grupului de lucru pentru achiziții publice și alți funcționari din cadrul direcțiilor și secțiilor Primăriei mun. Bălți au fost instruiți pe diverse subiecte din domeniul procesului de achiziție. Conform informațiilor puse la dispoziție de către primărie, dar și analizei paginii web, listăm următoarele instruiri organizate pe domeniul achizițiilor publice în 2019 (cu excepția celor organizate de AAP și menționate mai sus la acțiunea 2.3.1.:

 • Achiziții publice prin sistemul MTender – modul practic de utilizare (24 ianuarie)[29]73 de persoane, inclusiv reprezentanți ai autorităților contractante și agenților economici din mun. Bălți și regiunea de nord a țării;
 • Atelier de lucru privind asigurarea securității alimentare în instituțiile de învățământ din Republica Moldova la inițiativa comună a AAP și ANSA(13 septembrie) -38 de reprezentanți ai diferitor consilii raionale, primării, direcții de educație, licee și gimnazii din zona de nord a țării: Bălți, Briceni, Dondușeni, Drochia, Fălești, Florești, Ocnița, Sîngerei, Soroca.[30]
 • Seminar de instruire privind „Contestarea actelor autorităților contractante în fața ANSC”(15 octombrie) inclusiv cu participarea reprezentanților primăriei, cât și a operatorilor economici din mun. Bălți.[31]

Având în vedere activitățile desfășurate și faptul că membrii grupului de lucru pentru achiziții, precum și alți funcționari publici au beneficiat în anul 2019 de instruiri pe diverse aspecte ale procesului de achiziție, acțiunea se consideră realizată.

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
2.3.5 Crearea condițiilor favorabile pentru desfășurarea activității                     (procurarea computerelor, arhivarea documentelor) Nr. de echipamente procurate Termen de realizare respectat Acțiune realizată

Evaluarea progresului:

Primăria mun. Bălți în răspunsul la cererea de acces la informație susține că acțiunea respectivă a fost realizată în perioada anilor 2016 -2017. Astfel, primăria a procurat echipament tehnic (calculatoare, scanere, printere, copiatoare) în valoare de 109,1 mii lei în anul 2016 și în valoare de 290, 6 mii lei în anul 2017. În anul 2019, nu au fost alocate resurse financiare pentru procurarea echipamentului tehnic, întrucât nu a existat necesitatea. Din aceste considerente, acțiunea se consideră realizată.

Direcția strategică 3: Dezvoltarea sistemului de management al resurselor umane în vederea diminuării riscurilor asociate corupţiei.
Nr. Acțiunea   Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
3.1.2 Publicarea pe site – ul Primăriei a anunţurilor,  condițiilor și materialelor de organizare a concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante 1. Nr. de anunțuri publicate; 2. Concurs de ocupare a unui loc de muncă organizat echitabil și legal. Acțiune în desfășurare Acțiune realizată

Evaluarea progresului:

Ca urmare a analizei paginii web a Primăriei mun. Bălți, constatăm că aceasta are disponibilă o rubrică distinctă pentru „posturi vacante” la secțiunea „primăria”, în care sunt publicate anunțurile pentru ocuparea funcțiilor publice vacante și rezultatele concursurilor pentru ocuparea funcțiilor publice[32]. În speță, în anul 2019, au fost publicate 15 anunțuri în acest sens. De asemenea, sunt publicate mai multe informații privind listele candidaților admiși la proba scrisă, lista candidaților admiși la interviu, rezultatele probei scrise. La rubrica „rezultate”[33] sunt publicate informații privind rezultatele probei interviului și nota finală la funcția publică, rezultatele probei scrise.  În perioada de referință, pe pagina web au fost publicate 20 de informații în acest sens.

De remarcat faptul că un participant la unul din cele 2 focus-grupuri organizate în mun. Bălți conform metodologiei de monitorizare, a menționat că unii tinerii cu capacități și integritate participă în procesul de ocupare a funcțiilor publice vacante din cadrul primăriei. Cu toate acestea, deși obțin rezultate maxime atât la proba scrisă, cât și la proba interviului, totuși asupra lor sunt puse presiuni și, în cele din urmă, sunt nevoiți să se elibereze din funcție.

În contextul celor menționate și a faptului că anunțurile, condițiile și rezultatele concursurilor pentru ocuparea funcțiilor publice vacante sunt publicate pe pagina web și sunt accesibile oricărei persoane interesate, acțiunii i se atribuie calificativul realizat.

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
3.1.5 Perfectarea chestionarului de evaluare a candidaților într – un limbaj clar și accesibil Chestionar perfectat în limbaj accesibil Acțiune în desfășurare Acțiune nerealizată

Evaluarea progresului:

Deși, echipa de monitorizare a depus o cerere de acces la informație la primărie cu referire la realizarea acțiunii respective, Primăria nu a oferit un răspuns.  Nici după analiza paginii web a primăriei, nu am reuști să identificăm informații cu referire la chestionarul de evaluarea a candidaților la funcții publice în vederea respectării principiului transparenței în procesul de recrutare și promovare a personalului.

De menționat că, legea nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public și Regulamentul cu privire la dezvoltarea profesională continuă a funcţionarilor publici (anexa nr.10 la HG nr.201/2009) prevede că, evaluarea performanțelor funcționarului public se efectuează anual, iar rezultatele evaluării se iau în considerare la luarea deciziilor: a) cu privire la conferirea unui grad de calificare superior; b) cu privire la promovarea într-o funcţie publică superioară; c) cu privire la destituirea din funcţia publică.

În baza celor menționate și a informației disponibile, constatăm că acțiunea este nerealizată.

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
3.1.6 Publicarea în termen de timp relevant  a rezultatelor concursurilor și înștiințarea candidaților 1. Nr. de publicații; 2. Acces sporit și transparent la informații despre candidații selectați Acțiune în desfășurare Acțiune realizată

Evaluarea progresului:

La cererea de acces la informație cu privire la realizarea acțiunii, Primăria mun. Bălți nu a oferit un răspuns. Ca urmare a analizei paginii web a primăriei, constatăm că aceasta are disponibilă o rubrică distinctă pentru „posturi vacante” la secțiunea „primăria”, în care sunt publicate inclusiv și rezultatele concursurilor pentru ocuparea funcțiilor publice[34]. În speță, în anul 2019, au fost publicate 20 de informații cu referire la rezultatele la diferite etape ale procesului de ocupare a funcțiilor publice vacante, inclusiv: lista candidaților admiși la interviu, rezultatele probei scrise, rezultatele la interviu și nota finală la funcția publică vacantă. Informațiile publicate pe pagina web cu referire la rezultatele concursurilor conțin numele și prenumele candidatului, nota finală obținută la interviu și nota finală la concurs.

În concluzie, constatăm că este asigurată transparența și accesul la informații despre candidații selectați în funcții publice și, respectiv, acțiunea este realizată.

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
3.1.7 Participarea la târgurile locurilor de muncă pentru recrutarea candidaților pentru posturile vacante curente în APL și pentru actualizarea bazei de date cu candidați 1. Nr. participări la Târgul locurilor de muncă; 2. Nr. persoane angajate;3.Baza de date actualizată. Acțiune în desfășurare Acțiune parțial realizată

Evaluarea progresului:

Conform răspunsului la cererea de acces la informație depusă la Primăria mun. Bălți, nici un candidat nu a participat la târgurile locurilor de muncă, deoarece procedura de recrutare a candidaților pentru posturile vacante ale primăriei se efectuează conform Anexei nr. 1 a HG nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public. Totodată, se menționează că în anul 2019 au fost angajați 11 funcționari publici în bază de concurs.

În concluzie, constatăm că indicatorii de progres au fost atinși parțial, iar acțiunii i se atribuie calificativul realizată parțial.

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
3.2.1 Alocarea resurselor financiare pentru realizarea studiilor postuniversitare și de perfecționare a angajaților (rambursarea cheltuielilor de transport, cazare și oferirea diurnelor) 1. Nr. participanți la cursuri; 2. Angajați cu abilități corespunzătoare funcției. Acțiune în desfășurare Acțiune nerealizată

Evaluarea progresului:

Analiza paginii web a primăriei, inclusiv a bugetului municipal Bălți pentru anul 2019 ne demonstrează că resurse financiare pentru realizarea studiilor post-universitare și de perfecționare a angajaților nu au fost alocate (conform Raportului privind executarea bugetului municipal Bălți la situația din 31 decembrie 2019 cheltuielile de personal au constituit 326.820,6 mii lei. Alte informații pe pagina web cu referire la această acțiuni nu am identificat.  Prin urmare, în baza informațiilor disponibile, constatăm că indicatorii de progres nu au fost atinși, acțiunea fiind calificată ca nerealizată.

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
3.2.2 Participarea la cursuri de limbi străine pentru angajații APL Bălți, în scopul facilitării accesului la stagieri de dezvoltare profesională peste hotare. Nr. angajați cu cunoștințe de limbi străine Acțiune în desfășurare Acțiune nerealizată

Evaluarea progresului:

Ca urmare a analizei paginii web a primăriei, nu am identificat careva informații cu referire la cursurile de limbi străine de care au beneficiat angajații administrației publice din mun. Bălți în scopul facilitării accesului la stagieri de dezvoltare profesională peste hotare. Conform informațiilor disponibile, constatăm că acțiunea este nerealizată.

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
3.2.3 Elaborarea şi aprobarea Codului de etică  și conduită conform standardelor internaţionale Codul de etică elaborat și aprobat Termen de realizare depășit Acțiune realizată parțial

Evaluarea progresului:

Conform legislației în vigoare, Codul de conduită stabilește norme de conduită etică în serviciul public pe care trebuie să o adopte funcționarul public, în scopul prevenirii și eliminării corupției în administrația publică. Mai mult ca atât, standardele internaționale recomandă elaborarea și adoptarea unui Cod de etică pentru aleșii locali.

Conform paginii web a Primăriei mun. Bălți, în anul 2016 a fost supus consultărilor publice proiectul de decizie al CMB „Cu privire la aprobarea Codului de etică al consilierilor mun. Bălți[35] La consultările publice asupra proiectului de decizie, la care au participat reprezentanţii Academiei de Administrare Publică, consilierii municipali, conducătorii subdiviziunilor Primăriei mun. Bălţi, reprezentanţii comunităţii civile, organizaţiilor sindicale, ONG-urilor, etc.[36]

Rezultatele chestionării funcționarilor din cadrul DASPF arată că 60,0% dintre ei cunosc despre elaborare ași aprobarea Codului de Etică și conduită în cadrul Primăriei mun. Bălți, în timp ce 10,0% dintre respondenți nu cunosc despre un asemenea Cod. Totodată, 30,0% au răspuns la întrebare cu „nu știu”.

În același timp, ca urmare a analizei paginii web a primăriei, nu am identificat informații sau decizii cu privire aprobarea Codului de etică și conduită pentru funcționarii publici. Prin urmare, în baza informațiilor deținute, calificăm acțiunea ca fiind realizată parțial.

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
3.2.4 Participarea la vizite de studiu pentru specialiștii din diferite domenii de competență, în vederea implementării bunelor practici 1. Nr. de vizite; 2. Nr. de participanți Acțiune în desfășurare Acțiune realizată

Evaluarea progresului:

Conform răspunsului la cererea de acces la informație, Primăria mun. Bălți a menționat că în anul 2019 au fost organizate 11 vizite de studiu pentru specialiștii din diferite domenii în țări precum România, Ukraina, Polonia, Georgia, Kazahstan, etc. La vizitele de studiu au participat 9 reprezentanți ai Primăriei mun. Bălți. Prin urmare, având în vedere indicatorii de progres stabiliți, calificăm acțiunea ca fiind realizată.

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
3.2.6 Elaborarea unui studiu intern pentru identificarea nevoilor și elaborarea planului de pregătire profesională a angajaților. 1. Domenii vulnerabile  și tematici pentru instruire identificate Acțiune în desfășurare Acțiune realizată parțial

Evaluarea progresului:

Sistemul de dezvoltare profesională a funcţionarilor publici este reglementat de Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, care stabileşte procesul de dezvoltare profesională continuă a funcţionarilor publici şi condiţiile specifice ale acestuia, precum şi de Regulamentul cu privire la dezvoltarea profesională continuă a funcţionarilor publici (anexa nr.10 la Hotărârea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009), unde sânt definite funcţiile fiecărui factor care participă la procesul de instruire.

Scopul constă în consolidarea competenţelor profesionale ale funcţionarilor publici pentru prestarea unor servicii publice calitative cetățenilor și societății, precum şi pentru realizarea obiectivelor şi priorităţilor Guvernului.

Conform Hotărârii de Guvern Nr. 970 din  11.08.2016 cu privire la aprobarea Programului de instruire a funcţionarilor publici pentru anii 2016-2020, Direcţiile prioritare de instruire pentru anii 2016-2020 sunt următoarele:

a) consolidarea abilităţilor de conducere ale funcţionarilor publici (leadership, comunicare, managementul schimbării/resurselor umane/ conflictelor/ proiectelor etc.);

b) dezvoltarea competenţelor, abilităţilor şi atitudinilor profesionale necesare pentru exercitarea funcţiei publice (integrarea în funcţia publică);

c) dezvoltarea competenţelor, abilităţilor şi atitudinilor profesionale necesare pentru prestarea serviciilor publice

d) îmbunătăţirea cunoştinţelor în ceea ce priveşte etica profesională şi acţiunile de prevenire a corupţiei în rândul funcţionarilor publici;

e) sporirea abilităţilor de planificare strategică şi de elaborare a politicilor publice, precum şi îmbunătăţirea nivelului de cunoaştere a limbilor străine (de circulaţie europeană – engleza, franceza etc.).

Astfel, am putea menționa că la nivel de țară au fost identificate domeniile prioritare care trebuie ajustate de fiecare autoritate în parte, în baza necesităților reale și desfășurarea în permanență a activităților de instruire. Acțiunea este realizată parțial deoarece primăria mun. Bălți nu are publicat (inclusiv în anul 2019) a unui studiu intern pentru identificarea nevoilor de pregătire profesională a angajaților pe domenii vulnerabile. Instruirile se desfășoară în preponderență de Academia de Administrație Publică, Ministerul Finanțelor, organizații internaționale și în cadrul unor proiectele desfășurate de societatea civilă și care au un caracter sporadic și de cele mai deseori nu acoperă toate domeniile vulnerabile.

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
3.2.8 Elaborarea și implementarea de acţiuni pentru personalul nou angajat privind însușirea legislației în domeniul de activitate și a reglementărilor interne. 1. Nr. evenimente organizate, 2. Nr. persoane instruite. Acțiune în desfășurare Acțiune realizată parțial

Evaluarea progresului:

Conform paginii web a mun. Bălți la4 octombrie 2019în incinta primăriei mun. Bălți, a avut loc instruirea funcționarilor publici cu sprijinul Centrului de Instruire și Dezvoltare ”Intelect Center”. Seminarul s-a axat pe două teme:”Aplicarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal în cadrul raporturilor de muncă (de serviciu)” și ”Răspunderea disciplinară a salariaților. Răspunderea angajatorului. Cadrul legal privind evidența salariaților în cadrul raporturilor de serviciu”[37].

Cu părere de rău alte date cu privire la implementarea de acţiuni pentru personalul nou angajat privind însușirea legislației în domeniul de activitate și a reglementărilor interne nu au fost găsite în spațiul public. Considerăm că instruirea personalului nou angajat trebuie să fie imediată, constantă și exhaustivă și din acest considerent calificăm această acțiune ca fiind parțial realizată.

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
3.2.9 Dezvoltarea și promovarea programelor de formare profesională în domenii precum: —  etică, conduită și deontologie profesională; —  declararea averilor; —  regimul incompatibilităților și al conflictelor de interese; —  transparenţă în procesul  decizional; —  acces la informaţii de interes public; —  protecţia avertizorului de integritate; — achiziții publice și management financiar; — sistem de control  intern şi managerial. 1. Nr. programe de formare realizate, 2. Nr.  beneficiari. Acțiune în desfășurare Acțiune realizată parțial

Evaluarea progresului:

AO  Asociația pentru Drepturile Omului Lex XXI a aplicat metodologia chestionarului la care au participat 20 funcționari publici din Primăria Bălți. La întrebarea “La câte cursuri/seminare de dezvoltare profesională ați participat în anul 2019?” 55 % (11 respondenți) au răspuns că niciuna, 15% (3 respondenți) au menționat că doar la o instruire, 5 % (1 respondent) au menționat au participat la două instruiri 25 % (5 respondenți) au menționat că au participat la 3 și mai multe cursuri/seminare de dezvoltare profesională.

Pe pagina web a primăriei mun. Bălți găsim puține știri / informație cu privire la programele de formare profesională. Printre ele putem menționa că pe data de 22 noiembrie  la mun. Bălţi  a avut loc atelier “ Combaterea corupţiei prin fortificarea integrităţii durabile în Republica Moldova”[38] cu participarea reprezentanților autorităților publice locale din regiunea de nord a Moldovei.

În cadrul atelierului au fost discutate următoarele domenii:

 • Aspecte generale privind procesul de planificare strategică,ciclul de politici publice, cu  centrare asupra procesului  de monitorizare şi evaluare;
 • Descrierea procedurilor  de monitorizare şi evaluare a documentelor de politici publice. Bune practici internaţionale.
 • Prezentarea generală  a Strategiei naţionale de integritate şi anticorupţie, a Pilonului 11 conform planului de acţiuni a procedurilor de monitorizare şi evaluare, a practicilor şi lacunelor existente;
 • Prezentarea fişelor de monitorizare şi  a procedurilor de completare a acestora;
 • Lucru de echipă
 • Prezentarea rezultatelor activităţii în echipă şi discuţii deschise.

Ținând cont de numărul insuficient al cursurilor organizate și că 55 % din respondenți nu au participat la nici o instruire considerăm că acțiunea este realizată parțial.

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
3.2.10 Punerea în aplicare a unui sistem de evaluare a personalului bazat pe criterii care urmăresc competenţa, randamentul şi conduita. 1. Declaraţie de integritate semnată, 2. Nr. evaluări efectuate, 3. Nr. funcţionari atestaţi. Acțiune în desfășurare Acțiune realizată parțial

Evaluarea progresului:

Conform art.34 al Legii nr.158-XVI din 04.07.2008 privind funcția publică și statutul funcționarului public – evaluarea performanțelor profesionale ale funcționarului public se efectuează anual.

Pe pagina web a primăriei mun. Bălți găsim decizia nr 16/60 din 27.12.2018[39] privind aprobarea regulamentului cu privire la modul de stabilire a sporului pentru performanță personalului din unitățile bugetare. În cadrul regulamentului se menționează criteriile de evaluare a activității profesionale, calificativele de evaluare, metodologia de stabilire a sporului pentru performanță, definirea criteriilor de evaluare și a modului de stabilire a punctajului pentru fiecare criteriu, model fișă de evaluare, etc.

AO  Asociația pentru Drepturile Omului Lex XXI a aplicat și metodologia chestionarului la care au participat 20 funcționari publici din Primăria Bălți. La întrebarea “Ați fost supus evaluării conform criteriilor de competență, randamentul și conduita în anul 2019?” 75 % (15 respondenți) au răspuns că nu și 25 % (5 respondenți) au răspuns că da au fost supuși evaluării.

Cunoscând că 75 % din respondenți nu au fost supuși evaluării și că pe pagina web se regăsește puțină informație cu privire la acțiunea și indicatorii incluși în plan considerăm că activitatea este realizată parțial.

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
3.3.1 Organizarea cursurilor de instruire în domeniul integrității profesionale, familiarizarea angajaților cu legislația în vigoare. 1. Nr. cursuri organizate, 2. Nr. beneficiari. Acțiune în desfășurare Acțiune realizată parțial

Evaluarea progresului:

AO  Asociația pentru Drepturile Omului Lex XXI a aplicat metodologia chestionarului la care au participat 20 funcționari, din cadrul Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei din mun. Bălți. La întrebarea “De câte ori ați participat la cursuri privind integritatea și măsurilor de prevenire a corupției?” 50 % (10 respondenți) au răspuns că niciodată, 40% (8 respondenți) au menționat că doar 1 dată și doar 10 % (2 respondenți) au menționat au participat la trei si mai multe instruiri în domeniul integrității profesionale, familiarizarea angajaților cu legislația în vigoare. Ținând cont de numărul mic a beneficiarilor și a cursurilor organizate putem considera că acțiunea este realizată parțial.

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
3.3.2 Informarea contra semnătură a angajaților APL privind posibilitatea supunerii testului de integritate profesională. 1. Nr. angajaţilor informaţi contra
semnătură în baza Avizului de informare
Acțiune în desfășurare Acțiune realizată parțial

Evaluarea progresului:

Conform Articolul 7. Drepturile şi obligaţiile entităţilor publice şi ale organelor de autoadministrare din legea Nr. 325 din 23 decembrie 2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale,la punctul (2) Entităţile publice şi organele de autoadministrare au următoarele obligaţii:

c) de a informa agenţii publici, contra semnătură, despre posibilitatea de a fi supuşi testului de integritate profesională. Informarea se face la numirea/angajarea în funcţie, iar în cazul agenţilor publici încadraţi la momentul intrării în vigoare a prezentei legi – în termenul prevăzut în dispoziţiile finale şi tranzitorii. Neinformarea de către entitatea publică a agentului public nu împiedică desfăşurarea testelor de integritate profesională în privinţa lui, evaluarea integrităţii instituţionale a entităţii publice, precum şi aplicarea sancţiunilor disciplinare în conformitate cu legislaţia. Refuzul agentului public de a semna avizul de informare, consemnat în scris, nu împiedică desfăşurarea testelor de integritate profesională în privinţa acestuia, precum şi aplicarea sancţiunilor disciplinare în conformitate cu legislaţia.

AO  Asociația pentru Drepturile Omului Lex XXI a aplicat metodologia chestionarului la care au participat 20 funcționari publici, din cadrul Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei din mun. Bălți. La întrebarea “Ați fost informat contra semnăturii privind posibilitatea supunerii testului de integritate profesională?” 55 % (11 respondenți) au răspuns că nu au fost informați și 45 % (9 respondenți) au menționat că au fost informați. Ținând cont că nu toți au dispus de această informație considerăm că acțiunea este realizată parțial.

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
3.3.3 Colaborarea cu Centrul Național Anticorupție și Comisia Națională  de Integritate pentru instruirea continuă a tuturor angajaților Primăriei. 1. Nr. întruniri cu reprezentanții CNA și ANI Acțiune în desfășurare Acțiune realizată parțial

Evaluarea progresului:

Pe data de 27 iunie 2018, Centrul National Anticorupție în parteneriat cu A.O. “Asociația pentru Drepturile Omului Lex XXI” au organizat un program de instruire pentru funcționarii publici ai primăriei Bălți cu tematica “Integritatea profesională a agentului public”[40].

Directorii gimnaziilor şi liceelor din Bălţi, şefii instituţiilor preşcolare, dar şi reprezentanţii unor ONG-uri locale au participat, în perioada 15-16 octombrie 2018, la două ateliere de lucru, organizate de angajaţii Direcţiei educaţie anticorupţie a CNA în parteneriat cu Asociația pentru Drepturile Omului LexXXI. În cadrul instruirilor, ofiţerii CNA au informat audienţii despre cadrul normativ național în domeniul prevenirii și combaterii corupției,despre activităţile CNA direcţionate spre contracararea fenomenului şi acţiunile care urmează a fi întreprinse în domeniul educaţiei pentru a elimina definitiv corupţia din sistem[41].

Conform unui comunicat de pe pagina web a CNA[42], peste 38 000 de cetăţeni au fost instruiţi de ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie în domeniul promovării integrităţii, în anul 2019, în cadrul a 730 de întruniri. Numărul audienţilor a crescut dublu faţă de anul 2018 (19.483 de persoane), iar publicul-ţintă a cuprins agenţi publici, studenţi, elevi, profesori, părinţi, oameni de afaceri, parajurişti etc.

În 2019, ofiţerii CNA au organizat sesiuni de informare pentru 25 000 de funcţionari, 12.000 de studenţi, 480 de reprezentanţi ai sectorului privat şi peste 1 200 de persoane din alte domenii de activitate.

La data de 28 noiembrie 2019a fost organizată activitate de promovare a videoclipului piesei„Dacă ai dat, dacă ai luat”,care a avut  loc la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din mun. Bălţi.

În noiembrie 2018 Autoritatea Națională de Integritate[43] a lansat sesiunea de instruire pentru perioada noiembrie-decembrie 2018. În baza Ordinului Preşedintelui Autorităţii Naţionale de Integritate, nr. 91 din 10 octombrie 2018, a fost aprobat Planul de instruire a subiecților declarării averii și intereselor personale şi a persoanelor responsabile de completarea Registrului subiecților declarării. De la Consiliului Municipal Bălţi au participat 115 persoane.

La instruiri au fost abordate următoarelor subiecte:

 • Obținerea, prelungirea și revocarea semnăturii electronice avansate calificate;
 • Completarea Registrului subiecților declarării averii și a intereselor personale;
 • Completarea și depunerea declarațiilor de avere și interese personale în format electronic;
 • Respectarea  regimului juridic al declarării averii și intereselor personale;
 • Respectarea  regimului juridic al conflictelor de interese;
 • Respectarea  regimului juridic al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor;
 • Ordinea de eliberare a certificatelor de integritate.

Mai multe activități s-au desfășurat în anul 2018, dar cu părere de rău, pe parcursul anului 2019 nu au fost găsite informații cu privire la desfășurarea activităților cu reprezentanții CNA și ANI pentru instruirea continuă a tuturor angajaților Primăriei și în acest context menționăm că acțiunea nu a fost realizată parțial.

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
3.3.4 Informarea cetățenilor despre funcționarea sistemului telefonic de notificare  a actelor de corupție identificate. 1. Nr. notificări a actelor de corupție recepţionate, 2. Nr. cazuri de corupţie transmise organelor de drept. Acțiune în desfășurare Acțiune realizată parțial

Evaluarea progresului:

Linii telefonice anticorupţie trebuie să existe la toate instituţiile de stat. Potrivit Legii pentru aprobarea Regulamentului de funcţionare a sistemului liniilor telefonice anticorupţie (nr. 252 din 25.10.2013), autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate,autorităţile administrative autonome şi autorităţile administraţiei publice locale sub obligate să întreprindă acţiunile necesare pentru a asigura funcţionarea sistemului liniilor telefonice anticorupţie. Instalarea şi întreţinerea lor sunt finanţate din bugetul acestor autorităţi.

Pe pagina web a primăriei mun. Bălți la rubrica „Municipiu fără corupție” sunt menționate Liniile telefonice anticorupție și Liniile teritoriale anticorupție. De asemenea se menționează că “în scopul executării Planului de măsuri în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei şi pentru monitorizarea conlucrării cu societatea civilă şi coordonarea executării măsurilor de prevenire a corupţiei şi protecţionismului în cadrul instituțiilor publice, este instituit telefonul de încredere cu numărul (0231) 2-64-50. Apelând numărul dat, puteţi informa despre fapte de corupţie şi protecţionism din cadrul primăriei mun. Bălţi, întreprinderilor municipale şi instituţiilor publice din subordinea Consiliului municipal Bălţi»[44].

La solicitarea de informații sub nr. 03-18/7688 din 18.10.2019 Primăria mun. Bălți a menționat că pe parcursul anului 2019 prin intermediul Liniei telefonice anticorupție n-au fost înregistrate apeluri telefonice privind pretinse fapte de corupție în cadrul primăriei. Iar la solicitarea de informații a AO Asociației pentru Drepturile Omului Lex XXI nr 03-18/7765 din 24 octombrie 2019 Primăria mun. Bălți ne-a comunicat că nu au fost identificate cazuri de corupție și din acest motiv nu au fost inițiate proceduri după identificarea cazurilor de corupție.

Echipa de implementare a proiectului a apelat de mai multe ori (în diferite zile și ore) la numărul de telefon, a liniei anticorupție, dar cu părere de rău nimeni nu a răspuns și din acest considerent calificam acțiunea ca fiind parțial realizată.

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
3.3.6 Monitorizarea calităţii  serviciilor prestate de funcționarii publici prin instalarea unei boxe pentru reclamaţii/mulţumiri. 1. Nr. boxe instalate, Registru evidenţă actualizat, 2. Nr. reclamaţii / mulţumiri recepţionate, 3. Nr. plângeri de corupţie recepţionate. Acțiune în desfășurare Acțiune realizată parțial

Evaluarea progresului:

Drept răspuns la cererea privind accesul la informație, transmisă de echipa Lex 21 (07.11.2019), primăria a comunicat că boxe pentru reclamații / mulțumiri sunt instalate în Oficiul Ghișeului unic și holul primăriei / bir 114, anterior preconizate pentru petiții. Iar la solicitarea de informații sun nr. 03-18/7688 din 18.10.2019 primăria mun. Bălți ne-a dat răspuns contradictoriu spunând că boxe pentru reclamații / mulțumiri n-au fost instalate. De asemenea ne-au informat că conform instrucțiunii cu privire la ținerea lucrărilor de secretariat în organele administrației publice locale ale RM reclamațiile / mulțumirile nu sunt luate la evidență.

În cadrul raportului privind implementarea planului local anticorupție al mun. Bălți  pentru anul 2019[45], la indicatorul “Rubrica pentru reclamaţii disponibilă pe pagina web a primăriei mun. Bălţi” se menționează că a fost întocmită Cartea de sugestii şi reclamaţii privind activitatea oficiul „Ghișeul unic”, iar în compartimentul paginii-web oficiale a primăriei „Mun.  fără corupţie”este prevăzută rubrica „contractul”cu cetăţenii. Iar la indicatorul „Numărul cetăţenilor nemulţumit de calitatea serviciilor publice prestate” au fost înregistrat 4 plângeri de la vizitatorii oficiului„Ghișeul unic”privind nemulţumirea de calitatea serviciilor prestate/privind iniţierea activităţii de comerţ.

Participanții de la focus grupuri au menționat despre ineficiența acestui instrument și modul formal prin care primăria mun. Bălți menționează că monitorizează calitatea serviciilor prestate de funcționarii publici prin instalarea unei boxe pentru reclamaţii / mulţumiri. În acest context putem menționa că acțiunea este realizată parțial.

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
3.3.7  Actualizarea și ținerea sub control a Registrului de evidenţă a cadourilor. 1. Registrul de evidenţă a cadourilor actualizat, 2. Nr. cadourilor incluse  în registru. Termen de realizare respectat Acțiune realizată

Evaluarea progresului:

In conformitate cu:

 • Legea RM nr. 16-XVI din 15.02.2008 ” Cu privire la conflictul de interese ” şi
 • alin. (3) art. 1 al Legii nr. 25 din 22.02.2008 ” Privind Codul de conduită a funcţionarului public” și
 • Hotărârea Guvernului nr. 134 din 22.02.2013 “Privind stabilirea valorii admise a cadourilor simbolice, a celor oferite din politeţe sau cu prilejul anumitor acţiuni de protocol şi aprobarea Regulamentului cu privire la evidența, evaluarea, păstrarea, utilizarea și răscumpărarea cadourilor simbolice, a celor oferite din politețe sau cu prilejul anumitor acțiuni de protocol.”

a fost emisă Dispoziția primarului nr. 351 din 17.07.2013 „ Cu privire la constituirea Comisiei de evidență  și evaluare a cadourilor”, care poate fi găsită și pe pagina web a autorității[46].

Drept răspuns la cererea privind accesul la informație, transmisă de echipa Lex 21, primăria mun. Bălți a transmis copia registrului de evidență a cadourilor, cu indicarea anului 2019, însă fără nici un cadou înregistrat. De asemenea putem găsi și un registru cu 10 cadouri pentru anul 2017. Pe pagina web a primăriei Mun. Bălți nu este publicată lista beneficiarilor cadourilor pentru anul 2019 având în vedere că nu sunt cadouri înregistrate. În concluzie, registrul cadourilor este ținut și actualizat anual, respectiv acțiunea a fost realizată.

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
3.3.8  Publicarea pe site – ul APL Bălți a listelor de cadouri de preț oferite funcționarilor. 1. Nr. publicații Termen de realizare  depășit Acțiune nerealizată

Evaluarea progresului:

Pe pagina web a primăriei Mun. Bălți www.balti.md este rubrica „Municipiu fără corupție”, cu subrubrica “Cadouri și beneficiarii acestora”. Aici găsim 3 documente[47]:

 • Lista cadourilor și a beneficiarilor acestora pentru anul 2017
 • Dispoziția primarului nr. 351 din 17.07.2013 „Cu privire la constituirea Comisiei de evidență  și evaluare a cadourilor”
 • Hotărârea Guvernului 134 din 22.02.2013 „ Cu privire la stabilirea valorii admise a cadourilor simbolice, a celor oferite din politeţe sau cu prilejul anumitor acţiuni de protocol şi aprobarea Regulamentului cu privire la evidenţa, evaluarea, păstrarea, utilizarea şi răscumpărarea cadourilor simbolice, a celor oferite din politeţe sau cu prilejul anumitor acţiuni de protocol”

Ținând cont de faptul că nu au fost publicate informații pe pagina web a primăriei mun. Bălți pentru anul 2019 putem considera acțiunea nerealizată.

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
3.3.9 Dezvoltarea soluției e-administrare ca platformă de accesare a serviciilor publice de către cetățeni. 1. Nr. platforme dezvoltate, 2. Nr. de utilizatori. Acțiune în desfășurare Acțiune nerealizată

Evaluarea progresului:

Implementarea pe scară largă a tehnologiilor comunicaționale este o etapă a dezvoltării sistemului administrativ al unei țări. Beneficiile principale ale implementării de diferite sisteme electronice sunt legate de transparență în activitatea curentă și deciziile luate la nivel înalt, anti-corupție dar și interactivitate.

Serviciile electronice sunt serviciile publice oferite de instituțiile statului cetățenilor prin intermediul tehnologiilor electronice. Acestea pot fi gratuite sau contra plată, în funcție de tipul de serviciu. Principalele avantaje pe care le prezintă folosirea acestei modalități de obținere a serviciilor sunt rapiditatea și accesibilitatea. În prezent sunt peste 100 servicii publice electronice deja disponibile. Este vorba de servicii fiscale, servicii de documentare a populației, acte de stare civilă, servicii ale Ministerului de Interne, Serviciului Vamal etc. Conform Programului strategic de modernizare tehnologică a guvernării, până în anul 2020 toate serviciile publice vor fi disponibile și în format electronic[48].

Ca urmare a procesului de reinginerie, digitizarea serviciilor publice constă în automatizarea procesului de depunere a solicitărilor de servicii, identificarea și autorizarea solicitanților, completarea și semnarea digitală a solicitărilor de servicii, achitarea online a taxelor pentru servicii, livrarea rezultatului serviciilor, schimbul de date inter-instituțional, găzduirea securizată a serviciilor electronice etc.

Cetățenii mun. Bălți pot accesa platformele naționale dar cu părere de rău nu au fost dezvoltată soluția e-administrare ca platformă de accesare a serviciilor publice de către cetățenii mun. Bălți și în acest context considerăm că indicatorii ce țin de „numărul de platforme dezvoltate” și „numărul de utilizatori” nu sunt atinși și acțiunea poate fi considerată nerealizată.

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
3.3.10 Elaborarea și diseminarea materialelor privind prevenirea, combaterea și consecințele fenomenului corupției în APL 1. Nr. materiale elaborate și diseminate. Acțiune în desfășurare Acțiune realizată parțial

Evaluarea progresului:

Pe pagina web a primăriei mun. Bălți în anul 2019 găsim un comunicat publicat după atelierul “Combaterea corupţiei prin fortificarea integrităţii durabile în Republica Moldova”[49].

Pe pagina web a BTV găsim materialul “Locul Republicii Moldova în lume privind Indicele Corupției”[50].

Cu părere de rău alte materiale elaborate și publicate privind prevenirea, combaterea și consecințele fenomenului corupției în APL (în anul 2019) în mun. Bălți nu au fost găsite și în contextul puținelor materiale considerăm acțiunea ca fiind realizată parțial.

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
3.3.11 Aplicarea de sancţiuni disciplinare pentru încălcarea standardelor etice şi de conduită anticorupţie. 1. Nr. sancţiuni aplicate Acțiune în desfășurare Acțiune nerealizată

Evaluarea progresului:

În legea Nr. 158 din 04-07-2008, cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public (Modificat LP63 din 05.07.19, MO223-229/12.07.19 art.277; în vigoare 12.07.19), în articolul 58 sunt descrise sancțiunile disciplinare.

În cadrul raportului privind implementarea planului  local anticorupție,al  mun. Bălţi, pentru anul 2019, se menționează că nu au fost aplicate sancţiuni disciplinare în cadrul  primăriei mun. Bălţi în legătură cu incidentele de integritate admise de agenţii publici și în acest context am acordat acestei acțiuni calificativul nerealizat.

Direcția strategică 4:Dezvoltarea serviciilor publice prin asigurarea unui management eficient și diminuarea corupției.
Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
4.1.2 Contribuirea la reformarea serviciilor publice prin acordarea autonomiei financiare. 1. Nr. inițiative înaintate Acțiune în desfășurare Acțiune realizată

Evaluarea progresului:

Drept răspuns la cererea privind accesul la informație, transmisă de echipa Lex 21, primăria a comunicat că una din inițiativele principale ale primăriei mun. Bălți pentru anul 2019 cu privire la reglementarea autonomiei financiare este inițiativa de reformare a serviciilor publice prin acordarea autonomiei financiare, care este prevăzută în proiectul de Lege privind statutul mun. Bălți ce se află la etapa de examinare pentru a fi avizat și prezentat spre aprobare la ședințele plenare ale Parlamentului. De asemenea Primăria a mai prezentat și următoarele 2 inițiative:

Inițiativa de modificare a Regulamentului privind finanțarea în bază de cost standard per elev a instituțiilor de învățământ primar și secundar general din subordinea autorităților publice locale de nivelul al doilea (nr. 868 din 08.10.2014), pentru sporirea autonomiei financiare a instituțiilor de învățământ

Inițiativa de acordare instituțiilor de învățământ statut de persoană juridică, pentru accentuarea responsabilităților și fortificării autonomiei financiare. 

Concluzionăm că acțiunea poate fi considerată realizată.

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
4.1.4 Publicarea periodică pe pagina web a rapoartelor de evaluare a ÎM. 1. Nr. rapoarte publicate Acțiune în desfășurare Acțiune realizată parțial

Evaluarea progresului:

Pe pagina web a mun. Bălți putem găsi lista celor 12 ÎM:

 • Întreprinderea municipală «Gospodăria locativ-comunală Bălţi»
 • Întreprinderea municipală «Amenajarea teritoriului şi spaţii verzi Bălţi»
 • Întreprinderea municipală «Direcţia Reparaţii şi Construcţii Drumuri Bălţi»
 • Întreprinderea municipală «Aprovizionare»
 • Întreprinderea municipală «Stadionul «Olimpia Bălţi»
 • Întreprinderea municipală «Direcţia de troleibuze din Bălţi»
 • Întreprinderea municipală «Hotelul «BĂLŢI»
 • Întreprinderea municipală «Centrul de Studiere a Limbilor «Limba noastră»
 • Întreprinderea municipală «Termogaz – Bălţi»
 • Întreprinderea municipală «Direcţia de Construcţii Capitale Comanditar Unic» (Î.M. «DCC CU»)
 • Întreprinderea municipală «Biroul arhitectură şi sistematizare»
 • Întreprinderea municipală «Regia «Apă – Canal-Bălţi»
 • Întreprinderea municipală «Asociaţia pieţelor mun. Bălți»

De asemenea pe pagină se regăsește pe scurt istoricul, acte normative, servicii și tarife, delegarea atribuțiilor, rapoarte privind activitatea ÎM.

AO „Asociația pentru Drepturile Omului Lex XXI” în data de 21 octombrie 2019 a făcut o cerere de acces la informații de la Primăria Bălți pentru a vedea dacă indicatorul acestei acțiuni a fost realizat. Cu părere de rău nu am primit nici un răspuns din partea primăriei mun. Bălți. Putem menționa că pe pagina web a mun. Bălți sunt plasate rapoartele IM pentru anul 2018 și ținând cont că ei elaborează rapoartele în primul trimestru al anului 2020 pentru anul precedent, putem să considerăm că ei lucrează asupra lor și ele vor fi plasate iar noi catalogăm acțiunea ca fiind parțial realizată.

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
4.1.5     Elaborarea unei rubrici în mass-media locală, cu abordări de subiecte din domeniul serviciilor publice prestate de APL Bălți (progrese înregistrate, probleme identificate, etc.) . 1. Nr. materiale publicate (minim 24 materiale anual) Acțiune în desfășurare Acțiune realizată

Evaluarea progresului:

Pe pagina web a BTV este o rubrică “Dialog”[51] care conține 2 materiale pe subiecte din domeniul serviciilor publice (elaborate și publicate în 2019). De asemenea pe pagina web a BTV este rubrica“Față în față”[52] care are următoarele 7 materiale (elaborate și publicate în 2019):

Pagina BTV conține rubrica „Oraș”[53], în care în 2019 au post publicate mai multe materiale. De asemenea pe pagina ESP în anul 2019 sunt publicate la rubrica “Reportaje”[54] un șir de material. De asemenea pe această pagină putem găsi rubricile “In detalii ” “Interactiv” în care se regăsesc mai multe materiale pe subiecte din domeniul serviciilor publice prestate de APL Bălți (progrese înregistrate, probleme identificate, etc.).

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
4.1.6 Publicarea rezultatelor controlului de audit pe pagina web a Primăriei Bălți. 1. Nr. publicații Acțiune în desfășurare Acțiune nerealizată

Evaluarea progresului:

AO „Asociația pentru Drepturile Omului Lex XXI” în data de 21 octombrie 2019 a făcut o cerere de acces la informații de la Primăria Bălți pentru a vedea dacă indicatorul acestei acțiuni a fost realizat. La scrisoarea AO “Asociația pentru Drepturile Omului Lex XXI” nr. 03-18/7351 din 09.10.2019, primăria mun. Bălți a menționat că conform cu Planul anual de acțiuni al Serviciului Audit intern pentru anul 2019 au fost planificate două misiuni de audit intern, din ele au fost realizate o misiune, și în curs de realizare a celei de a doua misiune (misiunea pilot cu participarea expertului internațional și Ministerul Finanțelor).

Pe pagina web a primăriei mun. Bălți la rubrica transparență – Rezultatele auditului găsim doar un singur raport pentru anul 2019[55]. Este plasată informația despre „Eficacitatea rețelei de asistență socială în cadrul Primăriei mun. Bălți”, iar structura audiată este Direcția Asistența Socială și Protecția Familiei a Primăriei mun. Bălți[56]. Pe pagina web a Primăriei Bălți nu este publicat auditul pentru managementul serviciilor publice sau audit extern pentru anul 2019 și în acest context considerăm că acțiunea este nerealizată.

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
4.1.7 Publicarea pe pagina web și in mass – media a listei funcționarilor responsabili de prestarea serviciilor publice. Listă a funcționarilor publicată Acțiune în desfășurare Acțiune realizată

Evaluarea progresului:

Pe pagina web a primăriei mun. este publicată Lista cu 35 consilieri[57] care conține: Numele / prenumele, Conform listei de candidați la funcția de consilier în Consiliul mun. Bălți la alegerile locale generale din 20.10.2019 din partea formațiunilor politice, Calitate de membru al Fracțiunilor din cadrul Consiliului mun. Bălți

Pe pagina web a primăriei mun. Bălți regăsim numele și CV-le primarului, viceprimarilor și Secretarul Consiliului. De asemenea este plasată organigrama și la rubrica aparatul primăriei sunt incluse numele persoanelor, biroul, numărul de telefon și adresa de email din Conducerea Primăriei Direcţiile și toate Direcţiile, Secţiile şi Serviciile Primăriei[58]. În acest context putem menționa că indicatorul este atins și acțiunea realizată.

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
4.2.1 Creșterea transparenței privind posturile vacante, condițiile de recrutare și selecție a personalului din domeniul serviciilor publice 1. Nr. posturi de conducere ocupate prin concurs 2. Nr. anunțuri publicate Acțiune în desfășurare Acțiune realizată

Evaluarea progresului:

Pe pagina web a Primăriei mun. Bălți este rubrica posturi vacante cu sub rubricile: anunțuri și rezultate.

Pentru anul 2019 găsim 35 știri[59] cu privire la anunțurile de concursuri pentru ocuparea funcțiilor vacante și listele persoanelor admise la proba scrisă pentru ocuparea următoarelor funcțiilor publice:

 • specialist principal al Direcției generale asistență socială și protecția familiei,
 • specialist principal al Direcției evidență contabilă,
 • specialist principal al Serviciului civil și evidență militară,
 • șef adjunct la Direcția Învățământ, Tineret și Sport,
 • specialist principal al Serviciului arhivă,
 • auditor intern la Serviciul audit intern,
 • specialist principal la DGFE,
 • specialist principal la Direcția gospodărie comunală,
 • specialist principal al Serviciului sănătate,
 • specialist principal al Serviciului achiziții publice,
 • specialist principal al Direcției de colectare a impozitelor și taxelor locale,
 • specialist principal în cadrul Secției administrației publică locală etc.

De asemenea găsim pe pagina web și 20 materiale[60] ce conțin rezultatele probei scrise la funcțiile publice vacante pentru anul 2019

AO  Asociația pentru Drepturile Omului Lex XXI a aplicat metodologia chestionarului la care au participat 20 funcționari publici, din cadrul Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei din mun. Bălți . La întrebarea “Cum apreciați evoluția transparenței privind posturile vacante, condițiile de recrutare și selecție a personalului?” 5 % (1 respondent) a menționat că este extrem de scăzut, 5 % (1 respondent) a menționat este extrem de înalt si câte 4,5% (câte 9 respondenți) au apreciat mediu si înalt. În contextul celor menționate putem afirma că acțiunea este realizată.

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
4.2.2 Ajustarea structurii organizatorice și statele de personal pentru asigurarea funcționalității procesului de desfășurare a activității ÎM. 1. Nr. statelor de personal eficientizat Acțiune în desfășurare Acțiune nerealizată

Evaluarea progresului:

Pe pagina web a primăriei mun. Bălți, la rubrica Servicii publice este informație cu privire la Întreprinderile Municipale[61]. La fiecare ÎM este sub rubrica Rapoarte privind activitatea ÎM. Cu părere de rău nu este publicat nici un raport pentru anul 2019 și sunt publicate doar câteva rapoarte pentru 2018. Doar în cadrul unui singur raport, a ÎM “Birou Arhitectură și sistematizare” pentru anul 2018 regăsim la final și sarcinile principale pentru anul 2019[62] printre care se menționează:

 • Modernizarea structurii organizatorice a întreprinderii
 • Pregătirea și orientarea profesională a cadrelor în corespundere cu periodicitatea atestării
 • Folosirea rațională a resurselor întreprinderii

Cu părere de rău nu deținem informație dacă au avut loc acțiuni în cadrul acestei ÎM sau în toate celelalte în vederea ajustării structurii organizatorice și statele de personal pentru asigurarea funcționalității procesului de desfășurare a activității ÎM. În acest context catalogăm acțiunea ca fiind nerealizată.

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
4.2.3 Colaborarea cu ONG locale, naționale și internaționale în vederea instruirii continue a angajaților şi managerilor ÎM. 1. Nr. acordurilor de colaborare, 2. Nr. instruiri. Acțiune în desfășurare Acțiune nerealizată

Evaluarea progresului:

Pe pagina web a primăriei mun. Bălți este rubrica ONG cu subrubricile: registrul ONG, contracte privind colaborarea cu ONG, granturi din mun. Bălți etc.

În registrul acordurilor de colaborare cu ONG găsim 14 acorduri semnate de ONG și primăria mun. Bălți cu denumirea și numărul deciziei, subdiviziunea structurală a primăriei responsabilă de executarea acordului de colaborare și arenda încăperilor, termenii de realizare (sunt unele acorduri valabile până în 2025).

Ca urmare a solicitării Lex XXI nr. 03 – 18 /8351 din 07.11.2019 primăria a confirmat că în anul 2019 nu au fost inițiate colaborări cu ONG-le locale, naționale și internaționale în vederea instruirii continue a angajaților și managerilor întreprinderilor municipale. De asemenea în spațiul public nu am găsit informație ca ONG să fi organizat instruiri pentru angajații și managerii ÎM în anul 2019. Considerăm că primăria mun. Bălți ar putea avea acorduri funcționale de colaborare cu diferite instituții (organizații ale societății civile, instituții universitare, organizații internaționale etc.) care ar putea să se implice în instruirea angajaților și managerilor IM pe diverse domenii. În aceste circumstanțe am menționa că acțiunea este nerealizată și nevalorificată această oportunitate.

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
4.2.4 Asigurarea participării tuturor angajaţilor la cursuri periodice privind  integritatea și măsurile de prevenire a corupției.  1. Nr. participanți, 2. Nr. evenimente organizate. Acțiune în desfășurare Acțiune parțial realizată

Evaluarea progresului:

Va rugăm să vă uitați mai sus la acțiunea 3.3.3 descrierea detaliată și argumentarea de ce considerăm că acțiunea este parțial realizată pentru anul 2019.

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
4.2.5 Elaborarea /perfectarea fișelor de post a angajaților ÎM. 1. Fișe de post elaborate Acțiune în desfășurare Acțiune nerealizată

Evaluarea progresului:

Pe pagina web a primăriei mun. Bălți, la rubrica Servicii publice este informație cu privire la Întreprinderile Municipale[63]. La fiecare ÎM se menționează despre Decizia CMB „Cu privire la reîncheierea și încheierea сontractelor individuale de muncă cu administratorii întreprinderilor municipale” (spre exemplu Decizia CMB nr. 8/7 din 10.12.2019 „Cu privire la executarea temporar a atribuțiilor funcției de administrator al Î.M. „Gospodăria Locativ-Comunală” sau Decizia CMB nr.10/17 din 23.12.2019 „Cu privire la reîncheierea și încheierea сontractelor individuale de muncă cu administratorii întreprinderilor municipale” la Întreprinderea municipală «Gospodăria locativ-comunală Bălţi».Cu părere de rău nu există informație publică dacă au fost elaborate/ perfectate fișe de post a angajaților ÎM. Nedispunând de informația necesară am apreciat această acțiune ca fiind nerealizată.

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
4.2.6 Colaborarea cu instituțiile de învățământ pentru atragerea tinerilor specialişti. 1. Nr. tineri specialişti angajaţi în domeniul SP Acțiune în desfășurare Acțiune nerealizată

Evaluarea progresului:

Conform Planului managerial  de activitate al DÎTS pentru anii  de studii 2018-2019, în data  de 06 decembrie 2018, în incinta LT ”Al. Pușkin”, a avut loc atelierul metodico-practic: ”Familiarizarea cu practicile de lucru cu copiii și adolescenții (în baza bunelor practici aplicate în tabăra de vară ”Lazurnîi”)[64]. Cu părere de rău nu am găsit informației cu privire la colaborarea din 2019 cu privire la atragerea tinerilor specialiști și angajarea lor în domeniul serviciilor publice.

AO „Asociația pentru Drepturile Omului Lex XXI” în data de 21 octombrie 2019 a făcut o cerere de acces la informații de la Primăria Bălți pentru a vedea dacă indicatorul acestei acțiuni a fost realizat. Cu părere de rău nu am primit nici un răspuns din partea primăriei mun. Bălți.

De asemenea în spațiul public nu am găsit nici o informație, pentru anul 2019, cu privire la colaborarea cu instituțiile de învățământ pentru atragerea tinerilor specialişti. Participanții din cadrul focus grupurilor au menționat că colaborările sunt fictive doar pentru a bifa niște realizări, dar care în practică nu se transpun. În acest context catalogăm că acțiunea este nerealizată.

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
4.2.7 Organizarea cursurilor de instruire pentru specialiști (ex. în deservirea beneficiarilor; privind metodologia de reinginerie a serviciilor publice). 1. Nr. angajați din domeniul SP instruiţi. Acțiune în desfășurare Acțiune nerealizată

Evaluarea progresului:

AO „Asociația pentru Drepturile Omului Lex XXI” în data de 21 octombrie 2019 a făcut o cerere de acces la informații de la Primăria Bălți pentru a vedeaCâte instruiri au fost organizate pentru tineri specialiști în domeniul SP în 2019 și care este numărul angajaților din domeniul SP instruiți”. Cu părere de rău nu am primit nici un răspuns din partea primăriei mun. Bălți.

De asemenea în spațiul public nu am găsit nici o informație cu privire la organizarea cursurilor de instruire pentru specialiști (ex. în deservirea beneficiarilor; privind metodologia de reinginerie a serviciilor publice). În acest context catalogăm că acțiunea este nerealizată.

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
4.3.5 Efectuarea periodică a auditului extern de către companii competente, imparțiale la ÎM 1. Audit extern realizat 2. Nr. rapoarte. Acțiune în desfășurare Acțiune nerealizată

Evaluarea progresului:

Va rugăm să găsiți descrierea și argumentarea de la acțiunea 4.1.6 care este similară și pentru acțiunea 4.3.5.

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
4.3.9 Certificarea activităţilor / serviciilor publice conform standardelor de calitate ISO 9001-20000. 1. Certificat de calitate obţinut Acțiune în desfășurare Acțiune nerealizată

Evaluarea progresului:

Standardul ISO 9001 specifică cerințele generale pentru dezvoltarea, implementarea și îmbunătățirea sistemelor de management al calității, în scopul de a satisface cerințele clienților. Standardul ISO 9001 poate fi aplicat de către orice organizație care dorește să îmbunătățească funcționarea sa, indiferent de mărimea sau domeniul de aplicare și este cel mai răspândit standard de management la nivel mondial.

La solicitarea de informații, din 21.10.2019, Serviciul Sănătate al Primăriei mun. Bălți ne-a comunicat că IMSP S Spitalul Clinic Bălți, IMSP Centrul Medicilor de Familie mun. Bălți, IMSP Centrul Stomatologic municipal Bălți, în calitate de prestatori de servicii medicale, în anul 2019 nu au obținut certificate de tip ISO.

AO Asociația pentru Drepturile Omului Lex XXI a expediat solicitare de informații și de la IM Amenajarea teritoriului și Spații Verzi Bălți (21.10.2019) la care autoritatea ne-a răspuns că “această certificare este costisitoare și necesită planificarea surselor financiare în bugetul autorității central. Precum aceste surse nu sunt disponibile certificarea întreprinderii nu a avut loc, ceea ce nu înseamnă că activitatea de bază desfășurată nu se exercită în baza normelor legale, integre și incoruptibile.”Activităţile / serviciile publice din Bălți nu au fost certificate conform standardelor de calitate ISO și din acest context acțiunea este nerealizată.

Direcția strategică 5:  Reducerea vulnerabilității la acte de corupţie prin asigurarea managementului financiar de calitate și a controlului instituțional intern
Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
5.1.1 Plasarea pe portalul informaţional al mun. Bălţi a informaţiilor privind: Planificarea şi executarea bugetului pe programe în baza indicatorilor de performanţăImplicarea cetăţenilor prin consultări în planificarea bugetuluiTipurile de impozit, taxe, şi alte plăţi la buget. 1. Nr. informaţii plasate pe portalul informaţional Acțiune în desfășurare Acțiune realizată

Evaluarea progresului:

Pe pagina web a Primăriei Mun. Bălți este creată rubrica “cu privire la aprobarea bugetului municipal Bălţi pentru anul 2020”[65], care conține informație la următoarele subdiviziuni:

 • Decizia CMB cu privire la desfășurarea consultărilor publice
 • Dispoziţia Primarului
 • Anunţ privind organizarea consultării publice
 • Rezultatele consultării publice
 • Decizii
 • Video

De asemenea pe pagina Primăriei Mun. Bălți sunt publicate audierile publice la proiectul bugetului municipal – 2020[66], dar și articolul “Cota de participare a cetățenilor la audierile publice ale bugetului continuă să fie înaltă »[67].

Acțiunea poate fi considerată realizată, dar în desfășurare căci conform planului strategic local de acțiuni anticorupție și de integritate acțiunea este planificată pentru perioada 2016 – 2021, iar plasarea pe portalul informaţional al mun. Bălţi a informaţiilor de interes public trebuie să fie actualizate mereu.

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
5.1.2 Organizare de audieri publice pe marginea bugetului local. 1. Nr. audieri publice organizate, 2. Nr. participanți. Acțiune  desfășurare Acțiune realizată

Evaluarea progresului:

Conform capitolului IV al Regulamentului cu privire la procedurile de asigurarea a transparenței în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor aprobat HG nr 96 din 16.02.2010 cu privire la acțiunile de implementare a Legii nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional pentru desfășurarea procesului de consultare, pot fi aplicate următoarele modalități de consultare: solicitarea opiniei cetățenilor, solicitarea opiniilor experților, grupurilor de lucru permanente, grupuri de lucru ad-hoc, dezbateri publice, audieri publice, sondajul de opinie, referendumul.

Conform Deciziei consiliului municipal nr.14/6 din 27.11.2018 Cu privire la desfășurarea consultărilor publice la proiectul deciziei consiliului municipal Bălți, cu privire la aprobarea bugetului municipal Bălți pentru anul 2019 s-au desfășurat audieri publice pe marginea bugetului municipal pentru anul 2019.

Pe pagina web a Primăriei Mun. Bălți este informație cu privire la Programul de elaborare a proiectelor deciziilor supuse consultărilor publice în trimestrul IV an. 2019[68]. Aici se regăsește și aprobarea bugetului municipal Bălți pentru anul 2020.

Nr. d/o Tipul deciziei Denumirea proiectului deciziei Metoda consultării Termenii de iniţiere a elaborării proiectului  deciziei Termenii de iniţiere a consultărilor publice pe marginea proiectului de decizie
4 Decizia Consiliului municipal Bălți Cu privire la aprobarea bugetului municipal Bălți pentru anul 2020  Crearea grupului de lucru ad-hoc până la 10.12.2019 11.12.2019 -18.12.2019

De asemenea pe pagina web a autorității a fost plasată Notă informativă la proiectul bugetului municipal Bălţi pentru anul 2020[69] și înregistrarea video (de o oră și șaptesprezece minute) din data de 14.02.2019 când au avut loc audierile publice la proiectul bugetului municipal – 2020[70]. Pentru luare de cuvânt pe marginea proiectului de buget pentru anul 2020 s-au înscris 17 persoane cu diverse propuneri.

Acțiunea poate fi considerată realizată, dar în desfășurare căci conform planului strategic local de acțiuni anticorupție și de integritate acțiunea este planificată pentru perioada 2016 – 2021, iar bugetele locale sunt supuse audierilor publice în fiecare sfârșit de an.

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
5.1.3 Colaborare cu mass-media locală în vederea publicării rapoartelor de executare a bugetului municipal. 1. Nr. rapoarte publicate în mass-media locală Acțiune în desfășurare Acțiune realizată parțial

Evaluarea progresului:

Pe pagina web a BTV[71]  a fost publicat pe 9 decembrie 2019, articolul „Bălțenii sunt invitați la audieri  publice privind bugetul orașului”. Aceeași informație a apărut și pe rețelele de socializare[72].

Pe pagina primăriei mun. Bălți sunt publicate[73] mai multe documente, printre care:  structura cheltuielilor bugetului municipal Bălți, conform clasificației economice, rapoartele privind executarea bugetului municipal Bălți în anul 2019 pentru toate lunile separat etc. Ținând cont că rapoartele au fost publicate pe pagina web a autorității, doar o știre a fost publicată și nu se regăsesc rapoartele de executare a bugetul municipal în mass media locală putem menționa că gradul de realizare este parțial.

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
5.1.4 Oferirea de sprijin metodologic consultativ autorităţilor publice locale şi consilierilor municipali în procesul bugetar şi gestionării banilor publici. 1. Nr. acţiuni de instruire realizate Acțiune în desfășurare Acțiune realizată

Evaluarea progresului:

La solicitarea de informații din partea AO Asociația pentru drepturile omului Lex XXI primăria mun. Bălți ne-a informat că la Ședința extraordinară a consiliului Bălți (a XI) din anul 2017, consilierilor locali li s-a prezentat Îndrumarul explicativ – practic privind implementarea metodologiei bugetării pe programe a bugetului mun. Bălți. Cu părere de rău astfel de activitate nu s-a desfășurat și în anul 2019 și am recomanda să fie reluată această inițiativă.

De asemenea s-a menționat în scrisoarea oficială a primăriei mun. Bălți că anual se desfășoară seminare de instruire a executorilor de buget privind executarea bugetului municipal pentru trimestru II, III IV anual, La seminar participă în jur de 35 persoane din instituțiile bugetare. Totodată, pentru a facilita implementarea politicii în domeniul salarizării (Legea nr.270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar) s-au organizat 2 seminare complexe cu executorii de buget. Iar lunar, pentru întocmirea raportului FD – 049 “Raport privind creanțele cu termen expirat și datoriile cu termen de achitare expirat formate în autoritățile / instituțiile bugetare” și FD – 050 “Raport operativ privind statele și efectivul de personal din instituțiile bugetare” se oferă sprijin metodologic consultative pentru cei care il solicit. Primăria a menționat că zilnic, la necesitate, se acordă ajutor metodologic autorităților / instituțiilor bugetare pentru implementarea cadrului legislative financiar existent. În aceste circumstanțe putem menționa că acțiunea este realizată, dar și în desfășurare.

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
5.2.3. Elaborarea procedurii de întocmire şi prezentare de către subdiviziunile Primăriei a datelor necesare pentru estimarea şi prognozarea părţii de venituri a bugetului. 1. Procedură elaborată şi aprobată Acțiune în termen respectat Acțiune realizată

Evaluarea progresului:

În solicitarea de acces la informații a AO Asociației pentru Drepturile Omului Lex XXI, primăria mun. Bălți a menționat că a fost emisă dispoziția primarului nr.29 din 21.01.2018, prin care toate subdiviziunile structurale ale primăriei au fost obligate să prezinte sistematic (trimestrial, anual) în adresa Direcției Generale Financiar Economice informația cu privire la subsecții și obiectele impunerii pentru impozitele, taxele și alte plăți care constituie surse de venituri ale bugetului municipal. De asemenea primăria Mun. Bălți a menționat că pentru obținerea unei informații detaliate și complete, pentru fiecare sursă de venit au fost elaborate cu indici concreți de prezentare a informației. În acest context putem menționa că indicatorul (procedură elaborată și aprobată) a fost atins și acțiunea este realizată, dar și în desfășurare căcă subdiviziunile trebuie să prezinte informație trimestrial, anual.

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
5.2.4 Aplicarea indicatorilor de performanţă în planificarea şi raportarea executării bugetului. 1. Nr. indicatori de performanţă aplicaţi Acțiune în desfășurare Acțiune realizată

Evaluarea progresului:

Drept răspuns la cererea privind accesul la informație, transmisă de echipa Lex 21 Primăria mun. Bălți ne-a informat că în procesul de planificare a bugetului pentru anul 2019 au fost aplicați 394 de indicatori de performanță. De asemenea a fost menționat că aferent p.635 cap 11.5 din Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 208 din 24.12.2015 cu privire la aprobarea setului metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului: rapoartele de performanță și întocmesc semi-anual și anual și se prezintă concomitent cu rapoartele financiare în termenele stabilite pentru prezentarea acestora. Astfel, raportarea indicatorilor de performanță  se expune simultan cu raportul privind executarea bugetul mun. Bălți. Rapoartele de executare a bugetelor au fost găsite pe pagina web a primăriei Mun. Bălți[74], astfel acțiunea poate fi considerată realizată.

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
5.2.5 Susţinerea şi promovarea iniţiativelor legislative privind descentralizarea financiară. Nr. inițiative legislative promovate Acțiune în desfășurare Acțiune nerealizată

Evaluarea progresului:

Pe pagina web a Primăriei Mun. Bălți găsim mai multe informații elaborată de CALM  cu privire la descentralizare, inclusiv și cea financiară. Spre exemplu: Buletin informativ pentru perioada 31 octombrie – 7 noiembrie 2017[75] și CALM: ”Prin promovarea unor modele radicale ale reformei teritorial-administrative, Guvernarea ar putea distruge coloane vertebrală a țării – satele! S-a uitat o axiomă fundamentală de care trebuie să se ghideze orice guvernare responsabilă și autentică – oamenii nu sunt cifre, iar satele nu sunt sume!”[76] (din 2017), Pentru o descentralizare şi autonomie locală reală[77] (din 2017). În acțiunile de mai sus am arătat inițiativele legislative ale Primăriei Bălți cu privire la autonomia financiară (acțiunea 4.1.2.), dar cu părere de rău nu a fost găsită nici o inițiativă legislativă privind descentralizarea financiară, din acest considerent considerăm că acțiunea este nerealizată.

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
5.2.6 Încheierea de acorduri în vederea obţinerii de informaţii între APL Bălţi şi serviciile de stat desconcentrate (ÎS „Registru”, Inspectoratul Fiscal, Biroul de statistică, Cadastru ). Nr. acorduri încheiate, Nr. informații solicitate/ obținute Acțiune în desfășurare Acțiune nerealizată

Evaluarea progresului:

Drept răspuns la cererea privind accesul la informație, transmisă de echipa Lex 21, în data de 24.10.2019 primăria mun. Bălți a răspuns că în anul 2019, acorduri în vederea obținerii de informații între APL Bălți și servicii de stat desconcentrate nu au fost semnate. Acțiunea poate fi considerată nerealizată, dar în desfășurare căci conform planului strategic local de acțiuni anticorupție și de integritate acțiunea este planificată pentru perioada 2016 – 2021.

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
5.2.7 Aplicarea programului informațional în comun cu Inspectoratul Fiscal la calculul şi încasarea taxelor locale. Program informațional realizat Acțiune în desfășurare Acțiune realizată

Evaluarea progresului:

Portalul serviciilor electronice fiscale – www.servicii.fisc.md reprezintă un oficiu virtual creat pe baza unor tehnologii moderne. Această pagină web include o serie de servicii electronice nu doar pentru persoanele fizice/juridice, ci şi pentru autorităţile publice, menite să asigure accesul direct la cele de informare din domeniul fiscal. Utilizarea lor de către reprezentanţii instituţiilor publice deschid noi posibilităţi de asigurare calitativă şi operativă a procedurilor de administrare publică, precum şi de susţinere a e-transformărilor care au loc în Republica Moldova.

Servicii destinate autorităților publice : pagina internă a SFS – www.intern.fisc.md; SIA „Cadastru Fiscal”; SIA „Intrare Autorizată”; SIA „RSCAPA”.

Considerăm că acțiunea este realizată căci la nivel național este realizat un program informațional de care beneficiază persoanele fizice/juridice, dar şi pentru autorităţile publice.

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
5.2.8 Perfecţionarea continuă a specialiştilor din domeniul economic-financiar. Nr. specialişti calificaţi. Acțiune în desfășurare Acțiune realizată

Evaluarea progresului:

Drept răspuns la cererea privind accesul la informație, transmisă de echipa Lex 21, Primăria Mun. Bălți a menționat că în anul 2019 (până la 25.10.2019) specialiștii Primăriei mun. Bălți din domeniul economico – financiar au participat la 10 cursuri de instruire și anume:

 • Utilizarea noilor tehnologii informaționale în administrația publică (24-26.09.2019). Locul desfășurării – Academia de Administrare Publică;
 • Achiziții publice (17-19.10.2019). Locul desfășurării – Academia de Administrare Publică;
 • Schimb de experiență în domeniul auditului intern (29.08.2019) la Ministerul Finanțelor;
 • Includerea abordării integrate a domeniului diaspora, migrație și dezvoltare în programele, planurile, strategiile de dezvoltare locală, precum și crearea mecanismului de monitorizare și evaluare a implementării documentelor strategice locale (02.08.2019) în orașul Fălești;
 • Utilizarea serviciilor electronice de completare a formularului DUAE la Ministerul Finanțelor;
 • Schimb de experiență în domeniul auditului intern (30.05.2019 și 13.06 2019). Locul desfășurării – Ministerul Finanțelor;
 • Achiziții publice – Gestionarea conflictului de interese în procesul de achiziții publice (08-12.04.2019). Locul desfășurării – Academia de Administrare Publică;
 • Managementul conflictelor (26-28.03.2019) la Academia de Administrare Publică;
 • Prezentarea resursei informaționale în domeniul comerțului (19.03.2019) la Ministerul Finanțelor;
 • Efectuarea procedurilor de achiziții prin MTender. Seminar practic pentru autorități contractante (01.03.2019).

Putem menționa că în cadrul primăriei au loc acțiuni de perfecționare continuu a specialiștilor din domeniul economic – financiar și este o acțiune în desfășurare care necesită acordarea atenției în permanență. 

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
5.2.9 Participarea la vizite de studiu şi a schimbului de experienţă în domeniu pentru specialişti Nr. vizite de studiu, Nr. participanţi. Acțiune în desfășurare Acțiune realizată

Evaluarea progresului:

Drept răspuns la cererea privind accesul la informație, transmisă de echipa Lex 21, în data de 24.10.2019 primăria mun. Bălți a răspuns că în anul 2019, au fost organizate 11 vizite de studiu (în Romania, Ucraina, Polonia, Kazahstan, Georgia) pe diferite domenii, la care au participat 9 reprezentanți ai Primăriei mun. Bălți. Acțiunea poate fi considerată realizată, dar în desfășurare căci conform planului strategic local de acțiuni anticorupție și de integritate acțiunea este planificată pentru perioada 2017 – 2021.

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
5.3.1 Instituirea / implementarea unui sistem eficient de gestiune a riscurilor şi de control intern în cadrul autorităţilor publice locale. Sistem de gestiune a riscurilor instituit/ implementat Termen de realizare respectat Acțiune realizată
  Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
5.3.2 Actualizarea continuă a Registrului generalizat al riscurilor din cadrul APL Bălți. Registru actualizat Termen de realizare depășit Acțiune nerealizată

Evaluarea progresului:

În cadrul Raportului privind implementarea planului  local  anticorupție al mun. Bălţi[78] găsim informația că prin dispoziția primarului nr. 131 din 04.03.2015 a fost dispusă implementarea managementului riscurilor și aprobată procedura pentru completarea și actualizarea ei. Registrul riscurilor stabilește modul de identificare, evaluare, înregistrare, monitorizare și control al riscurilor. De asemenea mai sunt 3 dispoziții a primarului:

 • Nr.680 din 09.10.2015 – aprobarea registrului riscurilor totalizator al primăriei;
 • Nr. 236 din 26.05.2016 – aprobat registrul riscurilor actualizat;
 • Nr. 278 din 31.07.2017 – aprobate modificări și completări în procedura pentru completarea și actualizarea registrului riscurilor, care prevăd includerea riscurilor de corupție, precum și identificarea, evaluarea, înregistrarea, monitorizarea și controlul riscurilor de corupție în fiecare subdiviziune de către șefii de subdiviziuni cu includerea acestora în registrul riscurilor    pentru semestrul I,anul2019

Astfel, considerăm că indicatorul„sistem de gestiune a riscurilor instituit/ implementat” a fost realizat. Indicatorul „Registru actualizat” îl considerăm nerealizat căci ultima modificare / actualizare pe pagina web a avut loc în 2017, iar în răspunsul primăriei mun. Bălți am primit registrul riscurilor generalizat al Primăriei mun. Bălți pentru anul 2018 și astfel înțelegând că nu a fost actualizat în anul de monitorizare, 2019.

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
5.3.3 Efectuarea auditului intern pentru evaluarea eficacității managementului riscurilor, inclusiv a celor de corupție și oferirea recomandărilor necesare. Nr. control audit efectuat, Nr. recomandări propuse. Acțiune în desfășurare Acțiune nerealizată

Evaluarea progresului:

Pe pagina web a Primăriei mun. Bălți la rubrica “Raport anual privind activitatea Primăriei / Transparența se regăsește – Declarația de răspundere managerială pentru anul 2018 a dl Grigorișin în care dumnealui menționează că „sistemul de control intern managerial și măsurile privind sporirea eficacității acestuia au la bază managementul riscurilor”. De asemenea dumnealui menționează că „pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 decembrie 2018, sistemul de control intern managerial al primăriei mun. Bălți este parțial conform cu Standardele naționale de control în sectorul public[79].

AO „Asociația pentru Drepturile Omului Lex XXI” în data de 21 octombrie 2019 a făcut o cerere de acces la informații de la Primăria Bălți pentru a vedea dacă indicatorul acestei acțiuni a fost realizat. La scrisoarea AO “Asociația pentru Drepturile Omului Lex XXI” nr. 03-18/7351 din 09.10.2019, primăria mun. Bălți a menționat că conform cu Planul anual de acțiuni al Serviciului Audit intern pentru anul 2019 au fost planificate două misiuni de audit intern, din ele au fost realizate o misiune, și în curs de realizare a celei de a doua misiune (misiunea pilot cu participarea expertului internațional și Ministerul Finanțelor). Au fost făcute 14 recomandări.

De asemenea pe pagina web a primăriei mun. Bălți la rubrica transparență – Rezultatele auditului găsim doar un singur raport pentru anul 2019[80]. Este plasată informația despre „Eficacitatea rețelei de asistență socială în cadrul Primăriei mun. Bălți”, iar structura auditată este Direcția Asistența Socială și Protecția Familiei a Primăriei mun. Bălți[81].Pe pagina web a Primăriei Bălți nu este publicat auditul pentru evaluarea eficacității managementului riscurilor, inclusiv a celor de corupție și oferirea recomandărilor necesare și în acest context, acțiunea este nerealizată.

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
5.3.4 Monitorizarea riscurilor de corupție în domeniul planificării şi executării bugetului municipal. Nr. cazuri de corupţie identificate Termen de realizare depășit Acțiune nerealizată

Evaluarea progresului:

În răspunsul la solicitarea AO Lex XXI primăria mun. Bălți a răspuns că nu au fost identificate cazuri de corupție în domeniul planificării și executării bugetului municipal.

În cadrul Raportului privind implementarea planului  local  anticorupție al mun. Bălţi[82] găsim informația că prin dispoziția primarului nr. 131 din 04.03.2015 a fost dispusă implementarea managementului riscurilor și aprobată procedura pentru completarea și actualizarea ei. Registrul riscurilor stabilește modul de identificare, evaluare, înregistrare, monitorizare și control al riscurilor. Cu toate acestea, în lipsa unui Registru al riscurilor de corupție elaborat/actualizat pentru anul 2019, nu putem constata o monitorizare a riscurilor de corupție în domeniul planificării şi executării bugetului municipal.

În acest context, calificăm acțiunea ca fiind nerealizată.

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
5.3.5 Instituirea procedurii de raportare și comunicare a neregulilor sau actelor de corupție suspectate și/ sau identificate de angajați. 1. Proceduri instituite 2. Grad sporit de reacție conștientă la acte de corupție. Acțiune în desfășurare Acțiune realizată parțial

Evaluarea progresului:

Exact ca în răspunsul de la acțiunea 5.3.4. menționăm că indicatorul “Proceduri instituite” este realizat căci avem dispoziția primarului nr. 131 din 04.03.2015 prin care a fost dispusă implementarea managementului riscurilor și aprobată procedura pentru completarea și actualizarea ei. Registrul riscurilor stabilește modul de identificare, evaluare, înregistrare, monitorizare și control al riscurilor. Cu părere de rău participanții din cadrul focus grupurilor s-au arătat cam sceptici la realizarea indicatorului – „grad sporit de reacție conștientă la acte de corupție” și din acest considerent calificăm acțiunea ca fiind parțial realizată.

Constatări și concluzii de bază ale monitorizării alternative

Cu referire la realizările Primăriei mun. Bălți pentru anul 2019, trebuie să remarcăm următoarele:

 • Asigurarea unui nivel bun de transparență a achizițiilor publice desfășurate de către toate autoritățile contractante din cadrul Primăriei mun. Bălți și CMB (publicarea anunțurilor, planurilor anuale de  achiziții, rezultatelor achiziţiilor publice, rapoartelor de monitorizare a executării contractelor de achiziție, etc.);
 • Asigurarea publicării pe pagina web a contractelor de achiziții publice ale Primăriei mun. Bălți și direcțiilor municipale cu toate că nu este o cerință legală obligatorie;
 • Participarea activă a responsabililor de achiziții din cadrul primăriei la diverse training – uri (organizate de AAP, ASNC, societatea civilă, organizații internaționale, alte instituții);
 • Asigurarea transparenței procesului de ocupare a funcțiilor publice, inclusiv prin publicarea pe pagina web a anunţurilor,  condițiilor și materialelor de organizare a concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante;
 • Organizarea de audieri publice cu privire la proiectul bugetului municipal;
 • Aplicarea indicatorilor de performanţă în planificarea şi raportarea executării bugetului municipal;
 • Asigurarea participării funcționarilor publici în cadrul vizitelor de studiu pentru specialiștii din diferite domenii de competență, în vederea implementării bunelor practici;
 • Elaborarea unei rubrici în mass-media locală, cu abordarea diverselor subiecte de interes public, inclusiv privind serviciile publice prestate de entitățile din mun. Bălți (progrese înregistrate, probleme identificate, etc.);

Trebuie să menționăm și deficiențele pe care le-am constatat în procesul de monitorizare a Planul local anticorupție și în privința cărora, ulterior, vom propune soluții:

 • Planul local conține mai multe acțiuni neactuale ca urmare a modificărilor cadrului legal la nivel național;
 • Funcționarii din cadrul Primăriei și a direcțiilor municipale nu cunosc suficient despre Planul local anticorupție și prin urmare contribuția la realizarea acțiunilor este una redusă;
 • Cetățenii, societatea civilă și oamenii de afacere privind procesul de realizarea a Planului local anticorupție;
 • Lipsa de transparenţă în procesul de administrare și gestionare a patrimoniului public;
 • Nu este asigurat un proces participativ în procesul de administrare și gestionare a patrimoniului public și nu sunt organizate consultări/audieri publice în acest sens;
 • Climatul de integritate în cadrul Primăriei mun. Bălți nu este suficient de dezvoltat inclusiv funcționarii puțin familiarizați despre cerințele legale privind integritatea instituțională și profesională (insuficiența activităților de instruire și informare, lipsa cadourilor în Registru în anul 2019, lipsa cazurilor de sesizare a conflictelor de interese, corupție, fraude, etc.);
 • Nu a fost aprobat un Cod de conduită a funcționarilor publici din cadrul primăriei și direcțiilor municipale;
 • Nu au fost organizate seminare informative în domeniul urbanismului;
 • Neactualizare ași publicarea Registrului riscurilor, inclusiv de corupție pentru anul 2019;
 • Nu a fost asigurată evaluarea profesională a tuturor funcționarilor din cadrul primăriei;
 • Nu au fost aplicate sancţiuni disciplinare pentru încălcarea standardelor etice şi de conduită anticorupţie;
 • Linia anticorupție este ineficientă, având în vedere că pe parcursul anului 2019 nu au  fost înregistrate apeluri, iar tentativele noastre de apelare a numărului indicat pe pagina web s-au soldat cu eșec.
 • Nu au fost organizate cursuri de instruire pentru specialiști (ex. în deservirea beneficiarilor; privind metodologia de reinginerie a serviciilor publice);
 • Nerealizarea și nepublicarea Raportului de audit pentru managementul serviciilor publice pentru anul 2019 (pe pagina web lipsesc informațiile);
 • Activităţile / serviciile publice din Bălți nu au fost certificate conform standardelor de  calitate ISO
 • acorduri în vederea obţinerii de informaţii între APL Bălţi şi serviciile de stat desconcentrate (ÎS „Registru”, Inspectoratul Fiscal, Biroul de statistică, Cadastru )

De asemenea, o carențe care necesită de urgenta a fi remediată tine de cadrul de implementare și monitorizare a Planului local anticorupție. In procesul de monitorizare am constata ca Primăria mun. Bălți a aprobat un Plan local anticorupție pana la adoptarea prin hotărâre de guvern a Planului model de acțiuni anticorupție. Respectiv, Primăria mun. Bălți implementează Planul aprobat anterior. Cu toate acestea, constatăm că Primăria monitorizează și elaborează Rapoarte de monitorizare conform Planului model care , de altfel, nu a fost aprobat la nivel de municipiu Bălți. Așadar, nu este clar  planul pe care îl implementează Primăria mun. Bălți.

În concluzie, ca urmare a procesului de monitorizare cu aplicarea, atât a instrumentelor de evaluare cantitativă, cât și de evaluare calitativă, constatăm că, în general, există unele realizări în anul 2019. Însă, având în vedere că circa o treime din acțiuni au fost realizate parțial (34,1%) și o altă treime din acțiuni sunt calificative ca fiind nerealizate (34,1%), progresul privind implementarea Planului local anticorupție și de integritate al Primăriei mun. Bălți poate fi considerat unul moderat.

Propuneri și recomandări  

Principalele recomandări pentru îmbunătățirea gradului de realizare a Planului local anticorupție și a climatului de integritate la nivelul administrației Primăriei Mun. Bălți:

 • Actualizarea Planului local anticorupție care conține mai multe acțiuni neactualizate sau irelevante ca urmare a modificărilor cadrului legal.
 • Informarea pe larg a funcționarilor din cadrul primăriei și entităților din cadrul municipiului despre Planul local anticorupție, ceea ce ar spori contribuția acestora la implicarea și realizarea acțiunilor;
 • Informarea pe larg a cetățenilor, societatea civilă și oamenilor de afaceri privind procesul de realizarea a Planului local anticorupție;
 • Asigurarea unui proces transparent de administrare și gestionare a patrimoniului public și publicarea informațiilor cu referire la acțiunile ce vizează patrimoniul municipal pe pagina web a primăriei;
 • Asigurarea unui proces participativ în acțiunile ce vizează administrarea și gestionarea patrimoniului public și organizarea consultărilor/audierilor publice cu implicarea pe larg a tuturor celor interesați;
 • Consolidarea climatului de integritate în cadrul Primăriei mun. Bălți inclusiv prin familiarizarea funcționarilor despre cerințele legale privind integritatea instituțională și profesională (activități de instruire și informare, declararea  cadourilor și includerea lor în Registrul cadourilor, publicarea listei beneficiarilor cadourilor pe pagina web,  sesizarea conflictelor de interese, cazurilor de corupție, fraude, etc.);
 • Aprobarea și publicarea unui Cod de conduită a funcționarilor publici din cadrul primăriei și direcțiilor municipale;
 • Organizarea seminarelor și acțiunilor informative în domeniul urbanismului;
 • Actualizarea anuală și publicarea Registrului riscurilor, inclusiv a celor de corupție;
 • Asigurarea evaluării profesională anuale a tuturor funcționarilor din cadrul primăriei;
 • Aplicarea sancţiunilor disciplinare pentru încălcarea standardelor etice şi de conduită anticorupţie;
 • Asigurarea funcționalității liniei anticorupție, astfel încât orice cetățean în orice moment să aibă posibilitatea de a sesiza un caz de abuz sau corupție;
 • Consolidarea permanentă a capacităților funcționarilor publici (achiziții publice, gestionarea patrimoniului, prestarea serviciilor publice și deservirea beneficiarilor; privind metodologia de reinginerie a serviciilor publice, etc.);
 • Desfășurarea auditului pentru managementul serviciilor publice inclusiv cu publicarea raportului pe pagina web;
 • Semnarea acordurilor de colaborare în vederea obţinerii de informaţii între APL Bălţi şi serviciile de stat desconcentrate (ÎS „Registru”, Inspectoratul Fiscal, Biroul de statistică, Cadastru );
 • Colaborare cu mass-media locală în vederea asigurării unui acces sporit la informați a tuturor cetățenilor pe toate domeniile de interes public (achiziții publice, gestionarea patrimoniului, elaborarea, aprobarea și executarea bugetului municipal; deciziile elaborate, prestarea serviciilor publice, etc.);
 • Colaborarea cu Centrul Național Anticorupție și Comisia Națională  de Integritate pentru instruirea continuă a tuturor angajaților Primăriei;

[1][1]http://balti.md/municipiu-fara-coruptie/deciziile-cmb/

[2]http://balti.md/transparenta/proprietate-publica-a-mun-balti/

[3]http://balti.md/wp-content/uploads/2019/08/16.23ro.pdf

[4]http://balti.md/wp-content/uploads/2019/08/public.sobstvennosti-regulament-md.pdf

[5][5]http://balti.md/transparenta/licitatii-funciare-imobiliare/

[6]http://balti.md/wp-content/uploads/2019/08/16.23ro.pdf

[7]http://balti.md/municipiu-fara-coruptie/monitorizarea-executarii-planului-de-actiuni-anticoruptie/

[8]http://balti.md/licitatia-publica-cu-strigare-4/

[9]http://balti.md/informatia-privind-loturile-vindute-la-licitatia-cu-strigare-de-vinzare-a-dreptului-de-incheiere-a-contractului-de-locatiune-a-incaperilor-din-02-10-2019/

[10]http://www.monitoruldebalti.md/md/decisions_board/?page=126

[11]http://balti.md/servicii-de-informare/

[12]http://balti.md/consultari-publice/programe-de-elaborare-a-proiectelor-de-decizii/

[13]http://balti.md/ix-sedinta-ordinara-19-12-2019/

[14]http://balti.md/transparenta/proprietate-publica-a-mun-balti/

[15]http://balti.md/wp-content/uploads/2019/07/reshenie-3-35-25.06.2019-md.pdf

[16]http://balti.md/consultari-publice/programe-de-elaborare-a-proiectelor-de-decizii/

[17]http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=366046

[18]https://esp.md/

[19]http://www.ani.md/ro/node/679

[20]http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare/

[21]https://esp.md/search/content/tender

[22]http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/planul-anual/

[23]http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/anunt-de-intentie/

[24]http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/contracte/

[25]http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/rapoarte/

[26]http://balti.md/wp-content/uploads/2019/07/plan-anual-sai-2019.pdf

[27]http://balti.md/transparenta/plan-anual-de-actiuni-al-auditului-intern/

[28]http://balti.md/transparenta/rezultatele-auditului/

[29]http://balti.md/achizitii-publice-prin-mtender-modul-practic-de-utilizare/

[30]http://balti.md/sinteza-evenimentelor-saptamanale-09-09-15-09-2019/

[31]http://balti.md/spre-atentia-operatorilor-economici-participanti-la-procedura-de-achizitii-publice/

[32]http://balti.md/primaria/posturi-vacante/anunturi/

[33]http://balti.md/primaria/posturi-vacante/rezultate/

[34]http://balti.md/primaria/posturi-vacante/rezultate/

[35]http://balti.md/cu-privire-la-desfasurarea-consultarilor-publice-pe-marginea-proiectului-deciziei-consiliului-mun-balti-cu-privire-la-aprobarea-codului-de-etica-a-consilierilor-mun-balti/

[36]http://balti.md/regulile-de-organizare-a-procedurilor-de-consultari-publice-codul-de-etica-al-consilierilor-mun-balti/

[37]http://balti.md/instruirea-functionarilor-publici-cu-sprijinul-centrului-de-instruire-si-dezvoltare-intelect-center/

[38]http://balti.md/combaterea-coruptiei-prin-fortificarea-integritatii-durabile-in-republica-moldova/

[39]http://balti.md/wp-content/uploads/2018/12/reshenie-16.60-27.12.2018-md.pdf

[40]https://cna.md/libview.php?l=ro&idc=132&id=2010&t=/Sensibilizare/Instruiri/Instruiri-i-educatie-anticoruptie/Instruire-anticoruptie-pentru-functionarii-publici-ai-primariei-Balti

[41]https://cna.md/libview.php?l=ro&idc=5&id=2109&t=/Serviciul-relatii-publice/Comunicate-de-presa/Directorii-institutiilor-scolare-si-prescolare-din-Balti-au-fost-instruiti-de-CNA-in-domeniul-anticoruptiei

[42]https://cna.md/libview.php?l=ro&idc=5&id=2647&t=/Serviciul-relatii-publice/Comunicate-de-presa/CNA-incheie-anul-2019-cu-cele-mai-multe-campanii-de-educatie-anticoruptie

[43]http://www.ani.md/ro/node/434

[44]http://balti.md/municipiu-fara-coruptie/liniile-telefonice-anticoruptie/

[45]http://balti.md/wp-content/uploads/2019/09/CNA-SEM-1-AN-2019.pdf

[46]http://balti.md/wp-content/uploads/2019/09/Dispozi-ia-primarului-nr-351-din-17-07-2013-constituirea-Comisiei-de-eviden-i-evaluare-a-cadourilor.pdf

[47]http://balti.md/municipiu-fara-coruptie/cadouri-si-beneficiarii-acestora/

[48]http://egov.md/ro/node/228

[49]http://balti.md/combaterea-coruptiei-prin-fortificarea-integritatii-durabile-in-republica-moldova/

[50]http://www.btv.md/ro/locul-republicii-moldova-in-lume-privind-indicele-coruptiei/

[51]http://www.btv.md/category/emisiuni/dialog/

[52]http://www.btv.md/category/emisiuni/lkl/

[53]http://www.btv.md/category/balti/page/13/

[54]https://esp.md/podrobnosti/reportazhi

[55]http://balti.md/transparenta/rezultatele-auditului/

[56]http://balti.md/wp-content/uploads/2019/12/Raport-de-audit-intern-in-DASPF-01.01.17-31.07.19.pdf

[57]http://balti.md/consilieri/

[58]http://balti.md/primaria/aparatul-primariei/

[59]http://balti.md/primaria/posturi-vacante/anunturi/page/4/

[60]http://balti.md/primaria/posturi-vacante/anunturi/page/2/

[61]http://balti.md/servicii-publice/intreprinderi-municipale/lista-im/

[62]http://balti.md/wp-content/uploads/2019/08/raport-arh.plan_.buro-2018-md.pdf

[63]http://balti.md/servicii-publice/intreprinderi-municipale/lista-im/

[64]http://dits-balti.md/dits/acord-de-colaborare/

[65]http://balti.md/cu-privire-la-desfasurarea-procedurilor-de-consultare-publica-pe-marginea-proiectului-de-decizie-a-consiliului-municipal-balti-cu-privire-la-aprobarea-bugetului-municipal-balti-pentru-anul-2020/

[66]http://balti.md/audierile-publice-la-proiectul-bugetului-municipal-2020/

[67]http://balti.md/cota-de-participare-a-cetatenilor-la-audierile-publice-ale-bugetului-continua-sa-fie-inalta/

[68]http://balti.md/programul-de-elaborare-a-proiectelor-deciziilor-supuse-consultarilor-publice-in-trimestrul-iv-an-2019/

[69]http://balti.md/wp-content/uploads/2019/12/pk-62-poeasnit-zapiska-11.12.2019-md-upd1.pdf

[70]http://balti.md/audierile-publice-la-proiectul-bugetului-municipal-2020/

[71]http://www.btv.md/ro/baltenii-sunt-invitati-la-audieri-publice-privind-bugetul-orasului/

[72]https://www.facebook.com/watch/?v=769268660239322

[73]http://balti.md/documentele-de-politici/bugetul-municipal/executarea/

[74]http://balti.md/documentele-de-politici/bugetul-municipal/executarea/

[75]http://balti.md/buletin-informativ-pentru-perioada-31-octombrie-7-noiembrie-2017/

[76]http://balti.md/?s=descentralizarea+financiar%C4%83

[77]http://balti.md/pentru-o-descentralizare-si-autonomie-locala-reala/

[78]http://balti.md/wp-content/uploads/2019/09/CNA-SEM-1-AN-2019.pdf

[79]http://balti.md/transparenta/raport-anual-privind-activitatea-primariei/

[80]http://balti.md/transparenta/rezultatele-auditului/

[81]http://balti.md/wp-content/uploads/2019/12/Raport-de-audit-intern-in-DASPF-01.01.17-31.07.19.pdf

[82]http://balti.md/wp-content/uploads/2019/09/CNA-SEM-1-AN-2019.pdf

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial