RAPORT alternativ de monitorizare a Planului local anticorupție (Consiliul Raional Sîngerei)

Spread the love

Elaborat de A. O. „Asociația pentru Drepturile Omului Lex XXI”  în cadrul Programului de granturi mici pentru monitorizarea alternativă a planurilor anticorupție sectoriale și locale al proiectului „Lupta cu corupția prin consolidarea integrității în Republica Moldova”, implementat de PNUD Moldova cu suportul financiar al Ministerului  Afacerilor  Externe  al  Norvegiei. Toate opiniile aparțin autorilor și nu reprezință neapărat poziția oficială a PNUD-Moldova sau a instituțiilor finanțatoare.

Februarie 2020

Abrevieri

AAP – Agenţiei Achiziţii Publice

ANI – Autoritatea Națională de Integritate

APL – Administrația publică locală

BAP – Buletinul Achizițiilor Publice

CNA – Centrul Național Anticorupție

CR – Consiliul Raional

DASPF – Direcția Asistență Socială și Protecție a Famailiei

HG – Hotărârea Guvernului

PLA – Planul Local Anticorupție

SIAAS – Sistemul Informațional Automatizat Asistență Socială 

Rezumat executiv

Raportul alternativ de monitorizare a Planului local anticorupție a CR Sîngerei prezintă progresul implementării acțiunilor prevăzute în Planul local anticorupție pentru anii 2018 – 2020 prin utilizarea unei metodologii de evaluare bazată atât pe indicatori cantitativi, cât și pe indicatori calitativi. Autorii raportului au evaluat gradul de realizare a celor 26 acțiuni, care conform planului au un termen de realizare permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres. 

În urma analizei au fost identificate probleme, deficiențe și carențe, iar autorii au formulat recomandări și propuneri de politici pentru CR Sîngerei. Propunerile se axează pe înlăturarea carențelor și deficiențelor identificate în procesul de monitorizare, dar și sporirea impactului acțiunilor realizate, reducerea riscurilor de corupție și fraudă și îmbunătățirea calității politicilor anticorupție în CR Sîngerei.

Rezultatele evaluării cantitative arată că doar 30,8% (8 acțiuni) au fost realizate, în timp ce mai mult de jumătate din acțiunile prevăzute pentru anul 2019 (65,4%) au fost realizate parțial. Totodată,constatăm și 1 acțiune (3,8%) care nu a fost realizată. 

În ceea ce privește evaluarea calitativă, ca urmare a aplicării instrumentului de chestionare anonimă a funcționarilor publici din cadrul CR Sîngerei pentru a evalua percepția asupra fenomenului corupției, rezultatele arată faptul că circa 83% dintre respondenți (25 persoane) au răspuns cu „nu știu”, în timp ce doar 2 persoane au răspuns „în mare măsură”, altele 2 – „moderat”. Acest rezultat poate fi interpretat ca nedorința și chiar frica agenților publici de a aborda acest subiect.

În ceea ce privește măsura în care agenții publici din cadrul CR Sîngerei cunosc despre Planul local de acțiuni anticorupție, rezultatele sondajului arată că fiecare al patrulea respondent nu cunoaște despre acest Plan (23,3%).

Trebuie să remarcăm faptul că, participanții la cele 2 focus-grupuri în Sîngerei (oameni de afaceri, reprezentanți ai societății civile, mass-media locală și cetățeni activi inclusiv tineri, studenți) consideră că fenomenul corupției este prezent la nivel de administrație publică locală. „Principala cauză care generează corupția este lipsa transparentei” (participant la focus-grup). În ceea ce privește evoluția fenomenului corupției în anul 2019 comparativ cu anii precedenți, majoritatea participanților la focus-grupuri au menționat că „schimbări nu au fost în anul 2019, politicienii se schimbă, iar schemele rămân” (participant la focus-grup). În aceeași notă s-a exprimat și un alt participant la focus-grup care a menționat că „în anul 2019 nu s-a schimbat nimic, nici în privința corupției, nici în privința transparenței”.

Un alt participant la focus-grupuri a menționat că „totul pornește de la conducere, corupția pornește de sus”. La fel susține și un alt participant la focus-grup: corupția este întotdeauna la nivel de management al administrației și instituțiilor publice și nu a fiecărui funcționar public, care, însă, are de suferit din acest motiv”.

Motivul pentru care fenomenul corupției este prezent la nivelul administrației locale ține de faptul că „administrația publica locală este cea mai aproape de cetățean și interacțiunea directă generează corupție” (participant la focus-grup). Deși una dintre cauzele principale ale corupției sunt salariile mici din sectorul public, totuși „problema nu este doar din cauza salariilor mici, dar este una sistemică” (participant la focus-grup). 

Atunci când este vorba de solicitările de acces la informație către administrația publică, participanții la focus –grupuri remarcă că, deși există o evoluție pozitivă, totuși acestea sunt adesea evazive:  răspunsurile la solicitările de informații sunt evazive, dar mai receptive și în timp util” (participant focus-grup). Pe de altă parte, participanții compară transparența și receptivitatea administrației raionale cu cea a administrației orașului Sîngerei, menționînd cu referire la ultima că: „la nivelul orașului Sîngerei, în ultimii ani, transparența s-a redus, inclusiv consilierii locali au votat pentru a nu transmite ședințele consiliului online. La CR Sîngerei situația a fost inversă, au fost de acord să se transmită online ședințele. La fel susține și un alt participant la focus-grup: „Primăria Sîngerei este total netransparentă, nu primeam răspunsuri la solicitările de informații cu lunile” (participant focus-grup).

Cu referire la administrația raională, un participant la focus-grup a menționat că: activitatea CR Sîngerei este mai transparentă și mi-au permis sa filmez la ședința consiliului raional

Cu referire la realizările adminsitrației raionale Sîngerei pentru anul 2019, trebuie să remarcăm următoarele:

 • elaborarea și implementarea codului de etică şi deontologie a CR Sîngerei, care poate fi accesat și pe pagina web a autorității;
 • elaborarea planului anual de audit intern în anul 2019 conform termenului stabilit în planul local anticorupție;
 • desfășurarea inventarierii anuale, în cadrul căreia au fost înregistrate și evaluate 54 de bunuri ale patrimoniului raional (valoarea mijloacelor fixe și valoarea de bilanț a terenurilor constituia la data de 01.01.2019 – 637,188.79 lei).
 • asigurarea elaborării și publicării (4 februarie 2019) pe pagina web a CR Sîngerei a Planului de achiziții pentru anul 2019.

Trebuie să menționăm și unele deficiențe pe care le-am constatat în procesul de monitorizare a Planului local anticorupție și în privința cărora, ulterior, vom propune soluții:

 • nepublicarea pe pagina web a CR Sîngerei a rapoartelor anuale privind transparența în procesul decizional pentru anul 2019;
 • neasigurarea instruirii cu privire la normele de etică și deontologie a tututor funcționarilor publici din cadrul administrației raionale (conform rezultatelor chestionării, circa 70,0% (21 persoane) susțin că nu au participat la nicio instruire cu privire la normele de etică și deontologie profesională);
 • lipsa transparenţei în procesul de administrare şi gestionare a bunurilor patrimoniului public din cadrul administrației raionale (pe pagina web a CR Sîngerei, nu a fost identificată nicio informație cu privire la gestionarea patrmoniului public);
 • insuficiența instruirii funcționarilor publici responsabili de administrarea și gestionarea patrimoniului raional din cadrul subdiviziunilor și direcțiilor adminsitrației raionale din Sîngerei (cu excepția celor din cadrul Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei);
 • insuficiența instruirii specialiștilor și membrilor grupului de lucru pe achiziții publice din cadrul CR Sîngerei și direcțiilor raionale;
 • procesul de promovare a agenților publici nu se desfășoară întotdeauna după principiile de transparență, meritocrație și integritate profesională (conform rezultatelor chestionării funcționarilor publici, 13% au menționat că aceasta se respectă „în mică măsură”, iar alți 20,0% susțin că se respectă „moderat”;
 • neasigurarea participării tuturor funcționarilor publici în cadrul programelor de instruire și dezvoltare profesională (conform rezultatelor chestionării, 50% dintre respondenți au menționat că nu au participat nici la o instruire).
 • lipsa paginilor web sau a unor secțiuni dedicate activității direcțiilor raionale pe pagina web a CR Sîngerei (de exemplu, Direcția Finanțe, Direcția asistență și protecție a familiei);
 • neasigurarea participării/invitării societății civile (organizațiilor locale, asociațiilor, cetățenilor) în procesul decizional și la consultările publice, motiv pentru care nu au fost înregistrate recomandări la proiectele de decizii inițiate de CR Sîngerei;

În concluzie, ca urmare a procesului de monitorizare cu aplicarea, atât a instrumentelor de evaluare cantitativă, cât și de evaluare calitativă, constatăm că, în general, există unele realizări în anul 2019 (30,8% din acțiuni – realizate). Însă, având în vedere că mai mult de jumătate din acțiuni (65,4%) au fost realizate parțial, constatăm o serie de carențe pe mai multe domenii, în special adminsitrarea patrimoniului public, instruirea și motivarea funcționarilor publici, transparența în procesul decizional și comunicarea cu cetățenii. Respectiv, progresul privind implementarea Planului local anticorupție al CR Sîngerei poate fi considerat unul moderat.

O constatare generală cu privire la  eficiența Planurilor locale anticorupție ține de faptul că acestea au un caracter formal, nefiind desemnată o persoană care permanent să asigure monitorizarea și evaluarea progreselor înregistrate și deficiențelor identificate. Totodată, ineficiența politicilor anticorupție la nivel local este generată de lipsa responsabilităților în materie de integritate pentru APL-urile de nivelul I (cu excepția orașelor – reședință de raion), similare cu cele pentru APL-urile de nivelul II. Cu siguranță, este un proces complex, atât la nivel de elaborare (în special pentru APL-urile mici cu capacități reduse). Însă, tot acest sistem de monitorizare a integrității în administrațiile publice locale rămîne a fi unul incomplet, iar aplicarea instrumentelor de monitorizare doar pentru APL II nu rezolvă problemele privind integritatea la nivel local. O altă remarcă se referă și la răspunsurile întârziate la cererile de acces la informație depuse de către echipa Lex 21 la CR Sîngerei (transmise cu încălcarea termenului legal de 15 zile lucrătoare, prevăzut la art. 16 al legii privind accesul la informație).

Principalele recomandări pentru îmbunătățirea gradului de realizare a Planului local anticorupție și a climatului de integritate la nivelul administrației raionale din Sîngerei:

 • consolidarea integrității instituționale la nivelul adminsitrației raionale Sîngerei prin respectarea regimului de incompatibilități, declarării averilor și intereselor personale, conflictelor de interese și cadourilor și denunțarea manifestărilor de corupție, etc.
 • instruirea tututor funcționarilor publici din cadrul administrației raionale cu privire la normele de etică și deontologie și necesitatea respectării Codului de Etică și deontologie;
 • aplicarea sancțiunilor disciplinare în cazurile de încălcare a normelor de etică şi deontologie;
 • evaluarea și înregistrarea treptată a tuturor bunurilor patrimoniului raional;
 • asigurarea transparenței în procesul de administrare şi gestionare a bunurilor patrimoniului public din cadrul administrației raionale, prin publicarea pe pagina web a CR Sîngerei a anunțurilor privind desfășurarea licitațiilor de vînzare/ locațiune/ arendă a bunurilor proprietate publică și rezultatelor licitațiilor privind vînzarea/  locațiunea/ arenda bunurilor proprietate publică;
 • publicarea pe pagina web a Planurilor anuale de achiziții publice de către toate CR Sîngerei și direcțiile raionale;
 • monitorizarea implementării contractelor de achiziții publice și aplicarea de către instituții a penalităților pentru companiile care încalcă prevederile contractuale;
 • respectarea principiilor de transparență, meritocrație și integritate profesională în procesul de recrutare, selectare, angajare și promovare a agenților publici;
 • elaborarea paginilor web pentru direcțiile raionale sau includerea unor secțiuni dedicate activității acestora pe pagina web a CR Sîngerei, cu asigurarea actualizării permanente a informațiilor;
 • publicarea pe pagina web a CR Sîngerei a rapoartelor anuale privind transparența în procesul decizional, conform prevederilor legale;
 • implicarea mai activă a societății civile (organizațiilor locale, asociațiilor, cetățenilor) în procesul decizional și la consultările publice prin aplicarea diverselor instrumente.


Introducere

În scopul implementării Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție pentru anii 2017 – 2020 și nemijlocit al pilonului II „Guvernul, sectorul public și administrația publică locală”, a fost aprobat prin HG nr. 676 din 29 august 2017 pentru aprobarea Planului model sectorial/local anticorupţie pentru anii 2018-2020. În acest context, CR Sîngerei a aprobat Planul local anticorupție pentru anii 2018-2020, care conține 5 priorități cu următoarele rezultate scontate:

Prioritatea 1. Consolidarea integrității instituționale a APL   de nivelul II prin prisma aplicării corespunzătoare a legislației anticorupție.

Rezultat scontat 1. Climatul de integritate cultivat în cadrul APL de nivelul II.

Rezultat scontat 2. Încălcarea măsurilor de asigurare a integrității profesionale de către agenții publici din cadrul APL și aleșii locali,  va fi sancționată.

Rezultat scontat 3: Unitate de audit intern funcțională.

Prioritatea 2. Gestionarea patrimoniului public local în condiții de legalitate, transparență și eficiență.

Rezultat scontat 1. Sistem de proceduri privind modul de gestionare a patrimoniului la nivel local implementat.

Rezultat scontat 2. Proces transparent de vânzare / locațiune /arendă a bunurilor patrimoniului public local asigurat.

Rezultat scontat 3. Bunurile patrimoniului public al APL de nivelul II înregistrate și evaluate corespunzător.

Prioritatea  3.  Asigurarea  transparenței  și  prevenirea  corupției  în  procesul  de  planificare, desfășurare și monitorizare a achizițiilor publice.

Rezultat scontat 1. Transparență și acces la informație la toate etapele procesului de achiziție publică la nivel local asigurat.

Rezultat scontat 2.  Membrii  grupului  de lucru  pentru  achiziții și  specialiștilor pe achiziții publice din cadrul APL de nivelul II instruiți și pregătiți corespunzător.

Rezultat scontat 3. Încălcarea măsurilor de integritate instituțională și regimului conflictelor de interese de către membrii grupului de lucru pentru achiziții sancționată.

Prioritatea 4. Sporirea calității serviciilor publice printr-un management eficient al resurselor umane.

Rezultat scontat 1. Proces de recrutare, selectare, angajare și promovare a personalului în funcții publice organizat cu respectarea principiilor de transparență și integritate asigurat.

Rezultat scontat 2. Agenții publici din cadrul APL și aleșii locali instruiți.

Prioritatea 5. Îmbunătățirea comunicării cu cetățenii și transparenței activității APL-urilor.

Rezultat scontat 1. Proces decizional transparent și participativ asigurat.

Rezultat  scontat  2.  Accesul  la  informație  și  comunicarea  cu  publicul  (societatea  civilă, cetățenii) îmbunătățite.

Rezultat scontat 3. Pagina web funcțională, care oferă acces la informații complete, exacte și în timp util.

Rezultat       scontat     4.     Rapoarte     de     transparență      anuale     elaborate     și publicate.

Metodologia de monitorizare

Scopul monitorizării este urmărirea progresului implementării unor acțiuni; urmărirea activității și acțiunilor autorității pentru atingerea rezultatelor programate în documentul de politici.

Rezultatele monitorizării pot folosi la:

 • continuarea intervenției publice conform planificării;
 • re-orientarea intervenției publice în aspecte minore sau majore;
 • încetarea intervenției publice (în anumite circumstanțe);
 • schimbarea intervenției publice viitoare, luând în considerare lecțiile învățate din evaluare și recomandările aduse.

Principiile monitorizării

 • Imparțialitate: monitorii sunt neafiliați politic și s-au abținut să monitorizeze autorități/activități în care activează sau sunt implicate rude/afini sau prieteni. 
 • Obiectivitate: monitorii au acumulat și fixat informațiile în rapoartele de monitorizare în mod obiectiv și detașat de propriile simpatii și antipatii față de autoritățile/persoanele cu care interacționează în procesul monitorizării.
 • Colaborare: monitorii au colaborat cu reprezentanții autorităților implementatoare, în scopul colectării informației necesare pentru monitorizarea alternativă și au evitat să genereze conflicte în cadrul procesului de monitorizare.
 • Aplicarea indicatorilor calitativi și cantitativi în activitatea de monitorizare alternativă, ceea ce a permis compararea performanțelor și analiza evoluției/involuției aspectelor și acțiunilor monitorizate;
 • Flexibilitate: metodologia poate fi perfecționată, modificată în dependență de substanța și esența planurilor / acțiunilor monitorizate.

Monitorizarea gradului de implementare a planului local anticorupție (CR Sîngerei) a fost realizată prin intermediul unei metodologii de monitorizare bazată pe indicatori de evaluare cantitativi și calitativi.

Datele au fost colectate sub forma unor indicatori – modul de măsurare  a unei probleme, a unei stări, a gradului de atingere a unor obiective.

Indicatorii reprezintă caracteristici cantitative sau calitative, care oferă mijloace simple de măsurare a succesului activităților desfășurate:

 • indicatorii cantitativi sunt exprimați în termeni numerici sau procentuali;
 • indicatorii calitativi prin care se măsoară percepția și se descriu anumite comportamente.

Au fost acordate calificative privind respectarea termenelor, după următorul format:

  Tipologia termenelor de realizare a acțiunilor stabilite în PLA Eventualele situații posibile Concluziile /calificativele monitorului privind respectarea termenului
1. Permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres N/a Acțiune în desfășurare
2. Permanent, cu verificarea anuală a indicatorilor de progres N/a Acțiune în desfășurare
3. Termen fix (de exemplu, Trimestrul II anul 2019; Trimestrul IV. 2018, etc.) Dacă termenul a fost respectat Termen de implementare respectat
Dacă termenul a fost depășit sau acțiunea nu a fost realizată Termen de implementare depășit
4. Termen fix (de ex. trim. II 2018) + permanent Dacă termenul a fost respectat în privința realizării acțiunii pentru care este prevăzut un termen fix Termen de implementare respectat, acțiune în desfășurare
Dacă termenul a fost depășit sau acțiunea pentru realizarea căreia este prevăzut un termen fix, nu a fost realizată Termen de implementare depășit

Au fost acordate calificative privind gradul de realizare a acțiunilor, după următorul format:

  Tipologia indicatorilor din PLA Eventualele situații posibile Calificativele monitorului privind realizarea acțiunilor
1. Acțiuni a căror indicatori de progres constituie indicatori cantitativi (număr, procente) Dacă acțiunea are un caracter permanent și nu există niciun indicator cantitativ realizat Acțiune nerealizată
Dacă acțiunea are un caracter singular și toți  indicatorii cantitativi au fost realizați Acțiune realizată
În restul ipotezelor/situațiilor Acțiune realizată parțial
2. Acțiuni a căror indicatori de progres constituie elaborarea/aprobarea unui act normativ/document/instrument Dacă actul  normativ, documentul, instrumentul nu a fost elaborat Acțiune nerealizată
Dacă actul normativ (documentul, instrumentul) este elaborat, aprobat și pus în aplicare Acțiune realizată
În restul ipotezelor/situațiilor Acțiune realizată parțial
3. Acțiuni a căror indicatori de progres constituie elaborarea/aprobarea unui act normativ/document/instrument și indicatori cantitativi Dacă actul  normativ, documentul, instrumentul nu a fost elaborat și niciun indicator cantitativ nu a fost realizat Acțiune nerealizată
Dacă actul  normativ, documentul, instrumentul a fost elaborat, aprobat, pus în aplicare și toți indicatorii cantitativi sau cu excepția unui singur indicator, au fost realizați Acțiune realizată
În restul ipotezelor/situațiilor Acțiune realizată parțial
4. Acțiuni a căror indicatori de progres constituie elaborarea/aprobarea unui act normativ/document/instrument, indicatori cantitativi și desemnarea unor persoane Dacă actul  normativ, documentul, instrumentul nu a fost elaborat și persoana nu a fost desemnată Acțiune nerealizată
Dacă actul  normativ, documentul, instrumentul a fost elaborat, aprobat, pus în aplicare și persoana a fost desemnată Acțiune realizată
În restul ipotezelor/situațiilor Acțiune realizată parțial
5. Acțiuni a căror indicatori de progres constituie crearea unei entități și indicatori cantitativi Dacă entitatea nu a fost creată și niciun indicator cantitativ nu a fost realizat Acțiune nerealizată
Dacă entitatea a fost creată și toți indicatorii cantitativi sau cu excepția unui singur indicator, au fost realizați Acțiune realizată
În restul ipotezelor/situațiilor Acțiune realizată parțial
6. Acțiuni a căror indicatori de progres constituie crearea unei entități și elaborarea/adoptarea unor acte normative/documente/instrumente Dacă entitatea nu a fost creată și actul  normativ, documentul, instrumentul nu a fost elaborat Acțiune nerealizată
Dacă entitatea a fost creată și actul  normativ, documentul, instrumentul a fost elaborat, aprobat, pus în aplicare Acțiune realizată
În restul ipotezelor/situațiilor Acțiune realizată parțial
7. Acțiuni a căror indicatori de progres constituie desemnarea unor persoane și indicatori cantitativi Dacă persoana nu a fost desemnată și niciun indicator cantitativ nu a fost realizat Acțiune nerealizată
Dacă persoana a fost desemnată și toți indicatorii cantitativi sau cu excepția unui singur indicator, au fost realizați Acțiune realizată
În restul ipotezelor/situațiilor Acțiune realizată parțial

Planul local anticorupție pentru anii 2018-2020 a CR Sîngerei au fost utilizați indicatorii prevăzuți în textul acestora, precum și orice alți indicatori și surse de verificare oficiale și publice, care pot să ateste întrunirea condițiilor și atingerea indicatorilor de către CR Sîngerei, inclusiv indicatorii și sursele alternative de verificare a informațiilor prevăzuți pentru planurile locale anticorupție.

Caracterul alternativ al monitorizării a fost asigurat prin utilizarea următoarelor metode și instrumente de monitorizare:

 • analiza cadrului legal primar și normativ secundar;
 • analiza informațiilor de pe pagina web a CR Sîngerei și a organizațiilor neguvernamentale;
 • monitorizarea informației din mass-media, în special, presa de investigații;
 • monitorizarea portalurile web și bazele de date publice (www.avere.md, www.interese.md; www.declaratii.ani.md; www.moldovacurata.md; www.anticoruptie.md; www.cna.md; www.procuratura.md; www.zdg.md; www.instante.justice.md; www.csj.md etc.);
 • 23 cereri de acces la informații depuse la CR Sîngerei;
 • 21 răspunsuri la cererile de acces la informație de la CR Sîngerei analizate;
 • analiza rapoartelor de activitate plasate pe pagina web a CR Sîngerei;
 • chestionarea a 30 funcționari publici din cadrul subdiviziunilor CR Sîngerei și direcțiilor raionale (direcția asistență socială, direcția finanțe, serviciul audit intern, direcția educație, secția economie, serviciul îngrijire la domiciliu, serviciul de deservire, serviciul financiar, etc.).
 • 2 focus grupuri desfășurate în Sîngerei, la care au participat în total 18 persoane, inclusiv antreprenori, jurnaliști locali, funcționari publici, consilieri locali, studenți, experți și activiști civici, contabili, muzicieni, medici, etc.).
 • analiza rapoartelor și evaluărilor naționale și internaționale cu privire la situația în diferite domenii, etc.

Progresul în implementarea planului de acțiuni anticorupție

Prioritatea nr.1: Consolidarea integrității instituționale a APL de nivelul II prin prisma aplicării corespunzătoare a legislației anticorupție.

Rezultatele scontate:

Nr. Acțiunea Indicatori de progres                    Calificativ 
Termenul de realizare Gradul de realizare
1 Asigurarea respectării regimului de incompatibilități 1. Numărul de cazuri de incompatibilități atestate și soluționate în cadrul CR; 2. Numărul de sesizări la ANI cu privire la încălcarea regimului de incompatibilități; Acțiune în desfășurare Acțiune realizată

Evaluarea progresului:

Drept răspuns la cererea privind accesul la informație, transmisă de echipa Lex 21 pe data de 3 octombrie, CR Sîngerei a răspuns printr-o scrisoare, pe data de 6 noiembrie (cu încălcarea termenului de 15 zile lucrătoare, prevăzut la art. 16 al legii privind accesul la informație) informând despre faptul că, în anul 2019, nu a fost niciun caz de incompatibilitate. Prin urmare, nu există nicio sesizare la ANI cu privire la încălcarea regimului de incompatibilități.

Cu toate acestea, conform Raportului pentru anul 2019 privind implementarea Planului local anticorupţie pentru anii 2018-2020[1] (în continuare Raportul de monitorizare al CR Sîngerei), pe parcursul perioadei raportate, s-a înregistrat: 1 caz de incompatibilitate atestat și soluționat în cadrul administrației raionale Sîngerei și alte 3 cazuri privind încălcarea regimului de incompatibilități, care au fost sesizate la ANI.

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
2 Asigurarea respectării regimului declarării averilor și intereselor personale 1. Numărul de agenți publici angajați / numiți / cu mandatele validate pe parcursul anului și numărul de declarații depuse în momentul angajării / numirii / validării mandatului; 2. Numărul total de agenți publici angajați / numiți  / cu mandatele validate care activează în entitatea publică pe parcursul anului 2019 și numărul de declarații depuse anual; 3. Numărul de agenți publici ale căror mandat / raporturi de muncă sau de serviciu au încetat pe parcursul anului și numărul de declarații depuse la încetarea mandatului / raporturilor de muncă sau de serviciu pe parcursul anului respectiv; Acțiune în desfășurare Acțiune realizată

Evaluarea progresului:

Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr.133/2016 prevede obligația de a declara averea și interesele personale de către subiectul declarării și membrii familiei, concubinul/concubina acestuia. Începând cu 1 ianuarie 2018, subiecţii declarării sunt obligați să depună declaraţiile exclusiv în formă electronică, prin intermediul sistemului informațional „e-Integritate”, disponibil pe pagina web oficială a ANI.

Conform Raportului de monitorizare al CR Sîngerei, în anul 2019, au avut loc 3 numiri în funcții publice și 5 numiri în funcții de demnitate publică (în cadrul Subdiviziunilor CR fără statut de persoană juridică[2]). Alte 2 numiri în funcții publice au avut loc în Direcția Educație (1) și Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei (1). De asemenea, pe parcursul anului 2019, au fost înregistrate 5 încetări a raporturilor de servicii și 4 încetări a mandatelor de demnitate publică (în cadrul Subdiviziunilor CR fără statut de persoană juridică).

Trebuie de menționat faptul că începând cu data de 1 ianuarie 2018, data din care declarațiile se depun în format electronic, pentru administrația locală este dificil să țină evidența numărului agenților publici care au depus declarațiile. Or, declarația în formă electronică se semnează electronic, se emite conform legislației în vigoare[3] și se eliberează subiecților declarării cu titlu gratuit.[4]

Un progres pozitiv este redat de faptul că, în cadrul subdiviziunilor CR Sângerei au fost desemnate persoane responsabile de actualizarea permanentă a registrului electronic al subiecților declarării averii și intereselor personale, precum și de procesul de obținere a semnăturilor electronice pentru subiecții declarării.

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
3 Asigurarea respectării regimului conflictelor de interese și neadmiterea favoritismului. 1. Numărul conflictelor de interese declarate; 2. Numărul conflictelor soluționate în cadrul entităților publice; 3. Numărul conflictelor de interese sesizate la ANI; 4. Numărul actelor de constatare ale ANI cu privire la conflictele de interese; Acțiune în desfășurare Acțiune realizată

Evaluarea progresului:

Conform Raportului de monitorizare al CR Sîngerei, în anul 2019 au fost declarate 15 conflicte de interese, toate din cadrul Direcției Educație. Cu toate acestea, nu au fost cazuri de sesizare a conflictelor de interese la ANI, acestea fiind soluționate în totalitate în cadrul entității publice. Prin urmare, nu există nici un act de constatate al ANI cu privire la conflictele de interese.

Este de remarcat faptul că avem informații contradictorii privind numărul conflictelor de interese declarate. Or, aplicând instrumentul inclus în metodologia de monitorizare, echipa Lex 21 a depus la CR Sângerei o cererea privind accesul la informație. Așadar, printr-un răspuns oficial, CR Sîngerei a informat pe data de 8 noiembrie despre faptul că, în anul 2019, în cadrul administrației raionale, au fost soluționate 3 conflicte de interese, în care subiecții erau în conflict de interese cu soții/soțiile lor. Soluția a fost data în conformitate cu art. 11 alin. (5) lit. c) al legii nr. 16 din 15.02.2008  cu privire la conflictele de interese. 

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
4 Asigurarea respectării regimului cadourilor Numărul cadourilor predate comisiilor de evidență și evaluare a cadourilor în cadrul entității publice;Numărul și suma cadourilor răscumpărate în cadrul CR; Acțiune în desfășurare Acțiune parțial realizată

Evaluarea progresului:

Administrația raională Sîngerei dispune de Registru de evidență a cadourilor (Nr. 1)[5]. În același timp, fiecare Direcție raională deține propriul Registru de evidență cadourilor. Cu toate acestea, pe pagina web a Consiliului raional Sîngerei nu este publicat Registrul de evidenţă a cadourilor și nicio altă informație despre acesta, deși aceasta este o obligație legală a conducătorului entității publice.[6]

Conform informațiilor recepționate drept răspuns la cererea privind accesul la informație, CR Sîngerei a informat despre faptul că, în perioada de raportare (anul 2019), nu au fost înregistrate cadouri primite de către funcționari publici, nici în cadrul Subdiviziunilor CR Sîngerei, nici în cadrul celor 3 Direcții raionale. Respectiv, nu au fost cazuri de cadouri inadmisibile, transmise către CNA, cu pornirea dosarelor penale sau contravenționale.

În Raportul de monitorizare al CR Sîngerei se menționează despre faptul că au fost desemnate persoane responsabile pentru ținerea Registrelor cadourilor în cadrul entităților publice ale administrației raionale. De remarcat faptul că pe pagina web a CR Sîngerei nu sunt publicate informații privind constituirea Comisiei de evidență și evaluare a cadourilor (decizia administrației raionale) sau lista cadourilor și beneficiarii acestora.

În concluzie, considerăm declararea și înregistrarea cadourilor într-un registru ca fiind un instrument anticorupție care nu contribuie la prevenirea corupției în administrația publică. Argumentele țin, atât de caracterul formal al acestuia, discreția funcționarului public privind declararea unui cadou, cât și lipsa unui mecanism de control.

Nr. Acțiunea Indicatori de progres                Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
5 Asigurarea neadmiterii, denunțării și tratării influențelor necorespun-zătoare 1. Numărul cazurilor de influenţă necorespunzătoare denunţate; 2. Numărul cazurilor de influenţă necorespunzătoare soluţionate în cadrul subdiviziunilor consiliului raional; 3. Numărul cazurilor de influenţă necorespunzătoare denunţate la CNA / alte autorităţi anticorupţie responsabile; Acțiune în desfășurare Acțiune parțial realizată

Evaluarea progresului:

Atât, conform Raportului de monitorizare al CR Sîngerei, cât și a răspunsului la solicitarea de informații, în anul 2019, nu au fost înregistrate cazuri de influență necorespunzătoare denunţate, soluţionate în cadrul entităţilor publice, sau denunţate la CNA / alte autorități anticorupție. În același Raport, CR Sîngerei menționează că toate subdiviziunile Consiliului dispun de registre de denunțare a influențelor necorespunzătoare, precum și sunt desemnate persoane responsabile de ținerea acestor registre. Totodată, în perioada de raportare nu au fost denunțate cazuri de influență necorespunzătoare.

Cu referire la direcțiile raionale (cu statut de persoană juridică), 2 din cele 3 direcții – Direcția Educație și Direcția Finanțe – dispun de registre cu privire la denunțarea influențelor necorespunzătoare, fiind desemnată persoană responsabilă de ținerea registrelor. În perioada anului 2019, cazuri de influenă necorespunzătoare nu au fost denunțate.

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
6 Asigurarea neadmiterii și denunțării manifestărilor de corupție, protecția avertizorilor de integritate 1. Numărul manifestărilor de corupţie denunţate de către agenţii publici președintelui raionului; 2. Numărul avertizărilor de integritate depuse în cadrul CR; 3. Numărul avertizărilor de integritate transmise la CNA; 4. Numărul avertizorilor de integritate supuși protecției; Acțiune în desfășurare Acțiune parțial realizată

Evaluarea progresului:

Conform Raportului de monitorizare al CR Sîngerei, în anul 2019 nu au existat cazuri de manifestări de corupție denunțate de către agenții publici președintelui raionului și niciun avertizor de integritate supus protecției. Acest fapt este confirmat și de rezultatele aplicării instrumentului de chestionare a agenților publici din cadrul CR Sîngerei. Astfel, 100% dintre cei chestionați au menționat că, în anul 2019, nu au făcut nici un denunț privind manifestările de corupție ca urmare a unor ilegalități admise de funcționarii publici.

În perioada raportată au fost depuse 4 avertizări de integritate, dintre care 2 în cadrul administrației publice raionale și alte 2 au fost transmise către CNA.

De remarcat că, în modelul Planului local anticorupție pentru anii 2018-2020, la acțiunea 6 este prevăzut indicatorul „Regulament privind organizarea activităților de denunțare a manifestărilor de corupție, adoptat”. Cu toate acestea, în Planul local anticorupţie Sîngerei nu a fost prevăzută o astfel de acțiune. Constatăm că, nici pe pagina web a CR Sîngerei nu există un astfel de regulament sau informații referitor la organizarea activităţilor de denunţare a manifestărilor de corupţie.

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
7 Asigurarea intoleranței față de incidentele de integritate 1. Numărul de sancţiuni disciplinare aplicate în cadrul entităţilor publice în legătură cu incidentele de integritate admise de agenţi publici; 2. Numărul sesizărilor depuse de către conducătorii entităţilor publice la autorităţile anticorupţie cu privire la incidentele de integritate ce constituie infracțiuni și contravenții; 3. Numărul de suspendări din funcţii ale agenţilor publici inculpaţi pentru infracţiuni de corupţie sau conexe corupţiei; Acțiune în desfășurare Acțiune realizată

Evaluarea progresului:

Din informațiile cuprinse în Raportul de monitorizare al CR Sîngerei, în anul 2019, nu au fost înregistrate incidente de integritate de către funcționarii publici nefiind, astfel, aplicate sancțiuni disciplinare. De asemenea, nu a fost înregistrată nicio sesizare depusă de către conducătorii entităţilor publice la autorităţile anticorupţie cu privire la incidentele de integritate ce constituie infracţiuni şi contravenţii, precum și nici un caz de suspendare din funcţii ale agenţilor publici inculpaţi pentru infracţiuni de corupţie sau conexe corupţiei.

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
8 Asigurarea respectării accesului la informații de interes public 1. Numărul de solicitări de acces la informaţii, transmise subdiviziunilor CR; 2. Numărul de refuzuri de acces la informaţii; 3. Numărul contestaţiilor depuse în instanţa de judecată împotriva refuzului entităţii publice de a oferi acces la informaţii; 4. Numărul de hotărâri adoptate de instanțele de judecată privind obligarea entității publice de a oferi informațiile solicitate; Acțiune în desfășurare Acțiune parțial realizată

Evaluarea progresului:

Potrivit Raportului CR Sângerei, în anul 2019, toate cererile de acces la informație parvenite din partea consilierilor raionali, cetățenilor și a organizației Promo-LEX către subdiviziunile CR Sîngerei (inclusiv către aparatul președintelui raionului, cât și direcțiile cu statut de persoană juridică) au fost soluționate fără refuzuri de acordare a informațiilor solicitate. Totodată, în anul 2019, nu au existat contestații depuse în instanţa de judecată împotriva refuzului entităţii publice de a oferi acces la informaţii. Datele respective corespund cu informația disponibilă  pe portalul instanțelor de judecată, la rubrica „agenda ședințelor” și „hotărârile instanței”.[7]

Așa cum a fost menționat mai sus, echipa LEX 21, conform metodologiei de monitorizare, a transmis în adresa Cr Sîngerei 23 de cereri de acces la informație. Însă, a recpționat răspuns doar la 21 dintre acestea. Așadar, 2 solicitări au rămas fără răspuns, ceea ce denotă că asigurarea respectării accesului la informații de interes public nu este în tottalitate asigurată.

  Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
9 Asigurarea implementării și respectării normelor de etică și deontologie 1. Elaborarea și implementarea codului de etică şi deontologie a autorității publice de nivelul II; 2. Numărul de instruiri și de agenți publici instruiți cu privire la normele de etică și deontologie; 3. Numărul de cazuri de încălcare a normelor de etică şi deontologie, sancţionate disciplinar; Acțiune în desfășurare Acțiune parțial realizată

Evaluarea progresului:

Codul de etică și conduită a funcționarului public din cadrul subdiviziunilor CR Sîngerei a fost aprobat prin decizia Consiliului Raional nr. 3/19 din 12.07.2018. Codul este publicat pe pagina web a autorității locale la secțiunea „Transparență decizională”, rubrica „Reglementare”[8].

Prin scrisoarea de răspuns la cererea de acces la informație transmisă pe data de 3 octombrie, CR Sîngerei a comunicat despre faptul că, tuturor agenților publici le-a fost adus la cunoștință sub semnătură Codul de etică și conduită a CR Sîngerei. În aceeași scrisoare, autoritatea locală comunică că, în perioada anului 2019, nu au avut loc instruiri privind normele de etică și deontologie. Referitor la sancționarea disciplinară, la fel, nu au fost înregistrate sancțiuni.

Cu referire la instruirile privind normele de etică și deontologie, conform Raportului de monitorizare a CR Sângerei, în anul 2019, au fost desfășurate 4 instruiri în cadrul Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei de care au beneficiat 18 agenți publici. De instruire privind normele de etică au beneficiat și un agent public din cadrul Direcției Finanțe și 7 agenți publici din cadrul Direcției Educație. Cu toate acestea, remarcăm că, rezultatele chestionării arată că tocmai 70,0% (21 persoane) dintre funcționari nu au participat la nicio instruire cu privire la normele de etică și deontologie profesională. 

În ceea ce privește indicatorul al treilea, în anul 2019, nu au fost înregistrate cazuri de încălcare a normelor de etică şi deontologie, inclusiv sancţionate disciplinar.

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
10 Consolidarea unității de audit intern în cadrul autorității publice de nivelul II. Elaborarea planului anual de audit intern în perioada trimestrului II-III, 2019   Termen de implementare respectat Acțiune realizată

Evaluarea progresului:

Conform organigramei și datelor disponibile pe pagina web, CR Sîngerei dispune de Serviciul de Audit Intern[9], în cadrul căruia activează un auditor intern. Elaborarea Planului anual al activității de audit intern este o obligațiune legală prevăzută în legea privind controlul financiar public intern (nr. 229 din 23.09.2010).

În scopul monitorizării acțiunii respective, a fost utilizat instrumentul solicitare a accesului la informație, prevăzut în metodologia de monitorizare a Planului local anticorupție. Ca urmare a cererii de acces la informație depusă, am fost informați precum că, Planul anual de acțiuni al Serviciului audit intern pentru anul 2019 a fost aprobat de Președintele raionului pe data de 28 ianuarie 2019. Planul anual de acțiuni al serviciului audit intern pentru anul 2019 prevede îndeplinirea a 5 obiective. Totuși, pe pagina web a administrației raionale, la rubrica „Acte, dispoziții”[10], nu am identificat această dispoziție publicată.

Totodată, CR Sângerei a pus la dispoziția echipei LEX 21 copiile a 3 dispoziții cu privire la efectuarea misiunii de audit intern, inclusiv:

 1.  Dispoziția nr. 17 din 13 februarie 2019 „Cu privire la efectuarea misiunii de audit intern” prin care a fost dispusă realizarea misiunii de audit intern cu titlul ,.Evaluarea procesului de gestionare a transportului auto din cadrul Consiliului raional”, care este publicată pe pagina web[11]
 2. Dispoziția nr. 49 din 24 aprilie 2019 „Cu privire la efectuarea misiunii de audit intern” prin care a fost dispusă realizarea misiunii de audit intern cu titlul ,,Evaluarea corespunderii statelor de personal ale Direcției Educație, inclusiv a Instituțiilor Publice de învățământ, cu necesitățile și resursele financiare disponibile”, care este publicată pe pagina web[12]
 3. Dispoziția nr. 100 din 03 octombrie 2019 „Cu privire la efectuarea misiunii de audit intern” prin care a fost dispusă realizarea misiunii de audit intern cu titlul ,,Evaluarea organizării procesului de alimentație a elevilor din instituțiile publice de învățământ: Liceul Teoretic ,,Dimitrie Cantemir”, Liceul Teoretic ,,Olimp”, Gimnaziul „Anton Crihan” din or. Sîngerei, care, la fel, este publicată pe pagina web.[13]

Rezultatele chestionării agenților publici din cadrul CR Sîngerei arată că circa 63,3% (19 persoane) apreciază funcționalitatea și eficiența unității de audit intern „înalt” și „extrem de înalt”. În timp ce, doar un respondent a oferit calificativul „scăzut” și alții 33,3% – calificativul „mediu”. În general, rezultatele acestea pot fi interpretate pozitiv având în vedere faptul că vorbim despre o funcție de control a activității autorității publice și a agenților publici din cadrul acesteia.

Prioritatea 2. Gestionarea patrimoniului public local în condiții de legalitate, transparență și eficiență.

Rezultatele scontate:

Ca urmare a aplicării instrumentului de chestionare a funcționarilor publici din cadrul CR Sîngerei, constatăm că doar jumătate (50,0%) dintre persoanele chestionate susțin că în cadrul CR Sîngerei a fost implementat un sistem de proceduri privind modul de gestionare a patrimoniului public raional. Alți 12 funcționari (40,0%) au menționat că nu cunosc, iar alți 3 respondenți au menționat că un asemenea sistem de proceduri nu a fost implementat.

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
11 Asigurarea gestionării transparente şi responsabile a patrimoniului public 1. Numărul bunurilor patrimoniului public local înregistrate şi evaluate; 2.Desemnarea direcției responsabile de administrarea și gestionarea patrimoniului APL de nivelul II; Acțiune în desfășurare Acțiune realizată

Evaluarea progresului:

În Raportul de monitorizare al CR Sîngerei se menționează faptul că, anual, se elaborează și se raportează către Agenția Proprietății Publice darea de seamă privind valoarea patrimoniului public al instituțiilor publice subordonate CR Sîngerei. Direcția Finanțe a desfășurat inventarierea anuală, în cadrul căreia au fost înregistrate și evaluate 54 de bunuri ale patrimoniului raional. La 01.01.2019, valoarea mijloacelor fixe și valoarea de bilanț a terenurilor constituia 637,188.79 lei.

În ceea ce privește desemnarea subdiviziunilor responsabile de administrarea și gestionarea patrimoniului raional, pentru subdiviziunile CR fără statut de persoană juridică a fost desemnat responsabil Serviciul Juridic. În cadrul Direcției Finanțe, responsabilă a fost desemnată Secția contabilitate bugetară, în timp ce Direcția Educație este responsabilă de gestionarea patrimoniului public în cadrul Direcției Educație (subdiviziune cu statut de persoană juridică). În cadrul Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei (subdiviziune cu statut de persoană juridică), responsabilă pentru acest domeniu a fost desemnată direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei.

Calitatea și eficiența procesului de administrare a patrimoniului raional din Sîngerei a fost un aspect inclus în chestionarul distribuit către funcționarii publici din cadrul subdiviziunilor CR Sîngerei. Astfel, rezultatele arată că 26,7% dintre respondenți apreciază cu un nivel „scăzut” (2 persoane) și „extrem de scăzut” (6 persoane) calitatea și eficiența procesului de administrare a patrimoniului public raional. În aceeași proporție, 26,7% dintre respondenți apreciază cu un nivel „înalt” (7 persoane) și „extrem de înalt” (1 persoană) procesul de gestionare a patrimoniului public. Iar, alți circa 46,7% (14 persoane) au oferit un calificativ „mediu”.

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
12 Asigurarea transparenţei în procesul de administrare şi gestionare a bunurilor patrimoniului public din cadrul APL II. 1. Numărul anunțurilor privind desfășurarea licitațiilor de vînzare/ locațiune/ arendă a bunurilor proprietate publică a APL de nivelul II publicate în termenii stabiliți conform legii, inclusiv pe pagina web a Consiliului raional; 2. Numărul informațiilor cu privire la rezultatele licitațiilor privind vînzarea/  locațiunea/ arenda bunurilor proprietate publică a APL de nivelul II; 3. Numărul dezbaterilor/consultărilor  publice pe subiecte privind gestionarea patrimoniului public organizate; Acțiune în desfășurare Acțiune parțial realizată

Evaluarea progresului:

Conform Raportului de monitorizare al CR Sîngerei, pe parcursul anului 2019, nu au fost desfășurate nicio licitație de vânzare/locațiune/arendă a bunurilor proprietate publică a APL de nivelul II. În același raport se menționează că, în anul 2019, nu au fost organizate nicio dezbatere sau consultare  publică pe subiecte privind gestionarea patrimoniului public organizate.

În scopul monitorizării acțiunii respective, a fost utilizat instrumentul solicitare a accesului la informație, prevăzut în metodologia de monitorizare a Planului local anticorupție. Ca urmare a cererii de acces la informație depusă, CR Sîngerei a comunicat despre faptul că patrimoniul raionului este gestionat de Direcțiile și Secțiile Consiliului raional în dependență de destinația construcțiilor. În aceeași scrisoare, se menționează că, pe parcursul anului 2019, în proprietatea publică a raionului au fost transmise două terenuri pentru amplasarea stațiilor de pompare de la primăriile com. Sîngereii Noi și com. Heciul Nou.

În rezultatul analizei paginii web a CR Sîngerei, nu au fost identificată nicio informație privind anunțurile sau rezultatele care se referă la licitațiile cu bunurile din patrimoniul public raional.

De remarcat că, a fost evaluată percepția asupra transparenței în procesul de vânzare/locațiune/arendă a bunurilor patrimoniului raional prin chestionarea funcționarilor din cadrul CR Sîngerei. Rezultatele chestionării arată că circa 30,0% (9 persoane) apreciază transparența în procesul de administrare a patrimoniului raional scăzut (4 persoane) și extrem de scăzut (5 persoane). Alte circa 30% dintre respondenți o apreciază la un nivel înalt (8 persoane) și extrem de înalt (1 persoană). În timp ce 40,0% (12 persoane) au oferit un calificativ mediu.

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
13 Instruirea specialiștilor în domeniul administrării și gestionării patrimoniului public. 1. Numărul persoanelor instruite – 8; 2. Numărul cursurilor de instruire – 1;   Acțiune în desfășurare Acțiune parțial realizată

Evaluarea progresului:

Conform Raportului de monitorizare a CR Sîngerei, în anul 2019, a fost desfășurat un curs de instruire în domeniul administrării patrimoniului public în cadrul căruia au participat 8 persoane din cadrul Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei. În același timp, funcționarii din cadrul altor subdiviziuni și direcții ale CR Sîngerei nu au beneficiat de nicio instruire pe parcursul anului 2019.  

În scopul monitorizării acțiunii respective, a fost utilizat instrumentul solicitare a accesului la informație, prevăzut în metodologia de monitorizare a Planului local anticorupție. Ca urmare a cererii de acces la informație depusă, am primit o informație diferită și contradictorie cu cea prezentată în raportul de monitorizare. Respectiv, CR Sîngerei a informat pe data de 8 noiembrie, ca urmare a cererii de acces la informație transmisă pe data de 3 octombrie despre faptul că, pe parcursul anului 2019, nu au fost organizate instruiri în domeniul gestionării și administrării patrimoniului publice și, respectiv, nicio persoană din cadrul autorității publice nu a fost instruită în acest sens.

Pe de altă parte, rezultatele aplicării instrumentului de chestionare în rândul funcționarilor publici din cadrul subdiviziunilor CR Sîngerei arată că tocmai 66,7% (20 persoane) dintre respondenți susțin că nu au participat în anul 2019 la nicio instruire în domeniul administrării și gestionării patrimoniului public. Doar 3 persoane au menționat că au beneficiat de 1 instruire, iar altele 3 – de câte 2 instruiri.

Prioritatea 3. Asigurarea transparenței și prevenirea corupției în procesul de planificare, desfășurare și monitorizare a achizițiilor publice.  

Rezultate scontate:

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
14 Asigurarea transparenței în procesul de planificare, desfășurare și monitorizare a achizițiilor publice. Publicarea Planului anual de achiziţii publice  Numărul anunțurilor de intenție publicate în Buletinul Achizițiilor Publice (BAP) și pe pagina web a Agenţiei Achiziţii Publice (AAP) Rezultatele / anunțurile de atribuire, publicate pe pagina web a Consiliului raional Rapoartele anuale și semestriale privind executarea contractelor de achiziții publice elaborate Acțiune în desfășurare Acțiune realizată parțial

Evaluarea progresului:

Pentru satisfacerea necesităţilor de bunuri, lucrări şi servicii, autoritatea contractantă este obligată să planifice contracte de achiziţii publice, care urmează a fi încheiate ca rezultat al desfăşurării procedurilor de achiziţie publică, cu respectarea principiilor asigurării concurenţei, eficienţei, transparenţei, tratamentului egal, nediscriminării şi nedivizării acestora. Modul de planificare a contractelor de achiziții publice este reglementat prin Hotărârea Guvernului nr. 1419 din 28.12.2016.

Conform paginii web a consiliului raional Sîngerei, pe data de 4 februarie 2019 a fost publicat Planul de achiziții al Consiliului raional Sîngerei pentru anul 2019[14]. Planul a fost întocmit de specialistul principal al direcției economie și coordonat cu contabilul șef pe 15 ianuarie 2019. Conform documentului Consiliul a preconizat următoarele 32 proceduri: achiziție publică folosind procedura de negociere (4), achiziție publică de valoare mică (24), licitație publică (3), Concurs prin cererea ofertelor de preț (1).

De asemenea, conform paginii web a consiliului raional Sîngerei, a fost publicat și Planul de achiziții al Direcției Finanțe Sîngerei pentru anul 2019[15]. Planul a fost întocmit de specialistul principal din direcția finanțe și coordonat cu contabilul șef pe 15 ianuarie 2019. Conform documentului, Direcția Finanțe a preconizat 18 achiziții publice de valoare mică.

Pe pagina web a Direcției Educației[16] este o rubrică destinată achizițiilor publice unde se pot vizualiza următoarele documente: plan de achiziții Gim.Sîngereii Noi; Plan de achiziții LT „D.Cantemir”; Plan de achiziții gim Dobrogea Veche; gim A. Păunescu; Plan achizitii Alexandreni; PLAN de achizitii LT „P.Halippa”, Cubolta; Plan de achiziții Bilicenii Vechi; Plan de achiziții gim „A.Crihan”; Plan de achiziții Heciul Nou; Plan de achiziții LT „N.Casso”; Plan de achiziții LT„I.Creangă”; Plan de achiziții Marinești; Plan de achiziții Prepelița; Plan de achiziții Țambula; Plan de Achiziții Direcția Educație; Plan de Achiziție gim „Luceafărul”,Biruința; Plan de achiziții Bălășești.

Cu părere de rău, toate sunt pe anul 2020 și nu s-au găsit documente relevante pentru anul monitorizării (2019).

Art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice stipulează faptul că, publicarea în Buletinul achiziţiilor publice a anunțurilor de intenție privind achiziţiile publice preconizate este obligatorie. Anunţurile de intenție se publică în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat, pentru fiecare procedură de achiziție. Anunțurile de intenție vor conține cel puţin informaţiile cuprinse în anexa nr. 3 a Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice şi, dacă este necesar, alte informaţii considerate utile de către autoritatea contractantă. Pentru contractele a căror valoare estimată pentru bunuri şi servicii este mai mică de 800 000 de lei, iar pentru lucrări este mai mică de 2 000 000 de lei, publicarea anunţului de intenţie nu este obligatorie.

Astfel, putem menționa că, pe pagina web a consiliului raional Sîngerei, au fost publicate următoarele 3 anunțuri de intenție, exact ca și în răspunsul la cererea privind accesul la informație a AO Asociația pentru Drepturile Omului Lex XXI:

 • Lucrări de întreținere, administrare și asigurare a securității circulației rutiere a drumurilor[17] (Licitație publică cu valoarea estimată fără TVA (lei) de 3 000 000 mdl)
 • Lucrări de reparații generale și de renovare a clădirii administrative a Consiliului Raional Sîngerei[18] (Licitație publică cu valoarea estimată fără TVA (lei) de 2916000 mdl)
 • Lucrări de reparație a drumurilor publice locale[19] (Licitație publică cu valoarea estimată fără TVA (lei) de 7827900 mdl)

În cadrul raportului de monitorizare al CR Sîngerei, la indicatorul ce ține de anunțurile de intenției, găsim o neconcordanță în cifre, în care sunt menționate 6 anunțuri de intenție: 1 anunț de intenție la secția economie, 2 anunțuri de intenție la direcția educație și 3 anunțuri de intenție la direcția asistență socială și protecție a familiei.

De asemenea, pe pagina web a consiliului sunt publicate următoarele anunțuri de participare privind achiziționarea:

 • Lucrărilor de termoizolare a clădirii Consiliului raional Sîngerei[20] prin procedura de achiziție COP – 1395680,00 lei
 • Autoturismului de serviciu[21] prin procedura de achiziție Licitație Publică – 461000,00 lei
 • Lucrărilor de reparare a drumurilor publice locale (selective)[22] prin procedura de achiziție Licitație Publică – 7827870,00 lei
 • Autoturismului de serviciu[23] prin procedura de achiziție Licitație Publică – 1000000 lei.

Potrivit art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare în Buletinul achiziţiilor publice un anunţ de atribuire nu mai târziu de 30 de zile de la data la care va remite informaţia.

CR Sîngerei pe pagina sa web a publicat următoarele 4 anunțuri de atribuire, exact ca și în răspuns la cererea privind accesul la informație din partea AO Asociația pentru Drepturile Omului Lex XXI:

 • Anunț de atribuire[24] 1 – Obiectul de achiziție – Combustibil
 • Anunț de atribuire[25] 2 – Lucrări de întreținere a drumurilor locale
 • Anunț de atribuire[26] 3 – Autoturism de serviciu
 • Anunț de atribuire[27] 4 – Lucrări de reparare a drumurilor publice locale (selectiv)

Cu privire la indicatorul ce ține de rapoarte anuale și semestriale privind executarea contractelor de achiziții publice vă rugăm să vedeți mai jos descrierea realizării activității 16. Consolidarea procesului de monitorizare a executării contractelor.

În cadrul chestionarelor repartizate în cadrul consiliului Raional Sîngerei la întrebarea „Cum apreciați transparența în procesul de achiziții publice din cadrul CR Sîngerei?” 3% (1 respondent) a apreciat extrem de înalt, 47 % (14 respondenți) au apreciat înalt, 23 % (7 respondenți) au menționat că mediu, 17 % (5 respondenți) au menționat că scăzut și 10 % ( 3 respondenți) au apreciat cu extrem de scăzut.

În cadrul focus grupurilor, desfășurate în raionul Sîngerei, participanții au abordat foarte intens subiectul achizițiilor publice și au menționat că, achizițiile publice din Raionul Sîngerei nu sunt prea transparente în procesul de planificare, desfășurare și monitorizare a achizițiilor publice. Participanții au menționat că este nevoie monitorizarea implementării contractelor de achiziții publice și aplicarea de către instituții a penalităților pentru companiile care încalcă prevederile contractuale.

În cadrul raportului de monitorizare al CR Sîngerei se menționează că la această activitate a fost publicat un plan de achiziții publice, 6 anunțuri de intenții, 9 anunțuri de atribuire și 6 rapoarte anuale și semestriale. Acest lucru nu coincide în totalitate cu ceea ce este publicat pe pagina Consiliului și pe pagina direcției educației lipsește informație și din cele relatate mai sus putem menționa că gradul de realizare este parțial realizat.

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
15 Reglementarea internă a procesului de achiziții publice. Respectarea regulamentului de activitate a grupului de lucru pentru achiziţii Acțiune în desfășurare Acțiune realizată

Evaluarea progresului:

Această activitate este în conformitate cu prevederile art.53 alin (2) și art.54 al Legii Republicii Moldova privind administrația publică locală nr.436 din 28.12.2006, art. 79 alin (7) al Legii Republicii Moldova privind achizițiile publice nr.131 din 03.07.2015 și Hotărârea Guvernului nr 667 din 27.05.2016 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții.

Asociația pentru Drepturile Omului Lex XXI a făcut o solicitare de acces la informație la care a primit răspuns că, grupul de lucru pentru achiziții a fost creat prin dispoziția președintelui nr. 14 din 17 februarie 2017, unde au fost menționată componența nominală a grupului de lucru pentru achiziții, funcțiile membrilor de lucru conform legislației menționate mai sus (documentul a fost anexat).

În cadrul raportului de monitorizare al CR Sîngerei la această activitate este menționat ordinul nr. 102 din 25.08.2016, iar la Direcția Finanțe este ordinul șefului direcției nr.7 din 22 decembrie 2018, documente ce nu au putut fi găsite pe pagina web a Consiliului Raional.

Considerăm că, acțiunea este în desfășurare căci în permanență autoritatea contractantă trebuie să respecte regulamentul de activitate a grupului de achiziții și gradul de realizare – considerăm că acțiunea este realizată, caci avem regulamentul elaborat.

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
16 Consolidarea procesului de monitorizare a executării contractelor 1. Desemnarea direcţiei responsabile de monitorizarea procesului de executare a contractelor Acțiune în desfășurare Acțiune realizată

Evaluarea progresului:

Conform raportului de monitorizare al CR Sîngerei se menționează că, în cadrul secţiei economie,în funcţiile de bază a şefului Secţiei economie şi Serviciului construcţii, gospodărie comunală şi drumuri – membri ai grupului de lucru sunt stipulate responsabilităţile de monitorizare a procesului de executare a contractelor (dispoziţia preşedintelui raionului nr. 102 din 25.08.2016).

Direcţia Finanţe – Contabilul- şef este responsabil de executarea contractelor, fapt ce este stipulat în fişa postului.

Direcţia Educație – Contabilul – şef este responsabil de executarea contractelor, fapt ce este stipulat în fişa postului.

Direcţia  Asistenţă Socială şi  Protecţie a Familiei – Contabilul – şef este responsabil de executarea contractelor, fapt ce este stipulat în fişa postului.

Astfel, la indicatorul din planul de acțiuni desemnarea direcţiei responsabile de monitorizarea procesului de executare a contractelor am putea menționa că activitatea este în desfășurare căci are un caracter permanent și acțiunea este realizată căci avem create direcții responsabile.

Cu privire la calitatea monitorizării calificativele ar fi altele.

În cadrul solicitării de acces la informație din partea Asociației pentru Drepturile Omului Lex XXI se menționează că monitorizarea procesului de executare a contractelor are loc trimestrial și că pe pagina web a Consiliului Raional Sîngerei pot fi găsite rapoartele. CR Sîngerei pentru  perioada 2019 a publicat următoarele 3 rapoarte:

 • Raport cu privire la monitorizarea contractelor de achiziții publice (trimestrul I, anul 2019)[28]
 • Raport cu privire la monitorizarea contractelor de achiziții publice (trimestrul II, anul 2019)[29]
 • Raport cu privire la monitorizarea contractelor de achiziții publice (trimestrul III, anul 2019)[30].  

În cele 3 rapoarte se menționează că, toate activitățile au fost executate calitativ și nu este nimic menționat la următoarele 3 rubrici: cauza neexaminării, reclamații înaintate și sancțiuni aplicate.

În cadrul chestionarelor repartizate în cadrul consiliului Raional Sîngerei la întrebarea „Cum apreciați calitatea și eficiența procesului de monitorizare a executării contractelor de achiziție publică?” 3% (1 respondent) a apreciat extrem de înalt, 40 % (12 respondenți) au apreciat înalt, 37 % (11 respondenți) au menționat că mediu, 10 % (3 respondenți) au menționat că scăzut și 10 % ( 3 respondenți) au apreciat cu extrem de scăzut.

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
17 Asigurarea respectării regulilor de evitare a conflictelor de interese pe parcursul aplicării procedurii de atribuire a contractului de achiziții Informarea membrilor grupului de lucru pentru achiziții privind regulile de evitare a conflictelor de interese Declarațiile de confidențialitate și imparțialitate semnate de către fiecare membru al grupului de lucru la fiecare procedură de achiziție publică Numărul de încălcări constatate/ măsurile întreprinse în vederea înlăturării încălcărilor constatate Acțiune în desfășurare Acțiune realizată parțial

Evaluarea progresului:

Legea nr.131 din 03.07.2015 (articolul 79 – reguli de evitare a conflictului de interese) și Hotărârea Guvernul nr. 667 din 27.05.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziţii este capitolul VII sunt  dedicate  conflictului de interese. Astfel, autoritățile contractante sunt obligate să respecte prevederile legale.

La cererea privind accesul la informație din partea Asociației pentru Drepturile Omului Lex XXI, CR Sîngerei a răspuns că, până la momentul actual, în temeiul pct.41 al Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții, aprobat prin Hotărârea nr. 667 din 27.05.2016, pentru fiecare procedură de achiziție publică a semnat o declarație de confidențialitate și imparțialitate. Consiliul a menționat că, până la momentul actual, nu au fost constatate cazuri în care membrii grupului de lucru se află în una sau mai multe dintre situațiile specificate la pct. 41 al regulamentului menționat mai sus.

În cadrul chestionarelor repartizate în cadrul consiliului Raional Sîngerei la întrebarea „În ce măsură considerați că sunt respectate regulile de evitare a conflictelor de interese pe parcursul procesului de achiziție publică?” 13% (13 respondenți) a menționat că nu știu, 23 % (7 respondenți) au menționat că în mică măsură, 27 % (8 respondenți) au menționat că moderat, 37 % (11 respondenți) au menționat că în mare măsură.

Participanții la focus grup au menționat în repetate rânduri despre conflictele de interese prezente între funcționarii publici și operatorii economici câștigători în unele proceduri de achiziții (spre exemplu produse alimentare, construcții etc.). În urma acestor afirmații și a chestionarelor concluzionăm că, asigurarea respectării regulilor de evitare a conflictelor de interese pe parcursul aplicării procedurii de atribuire a contractului de achiziții este realizată parțial.

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
18 Prevenirea concurenței neloiale în achizițiile publice. Numărul mediu de operatori economici participanți la o procedura de achiziție publică Numărul procedurilor anulate din lipsa concurenței/ofertelor Numărul contestațiilor depuse privind procedurile de achiziție desfășurate de APL de nivelul II Numărul de încălcări constatate/măsurile întreprinse în vederea înlăturării încălcărilor constatate Acțiune în desfășurare Acțiune realizată parțial

Evaluarea progresului:

La cererea privind accesul la informație din partea Asociației pentru Drepturile Omului Lex XXI, CR Sîngerei a răspuns că, până la momentul actual (6 noiembrie 2019), numărul mediu de operatori economici participanți la o procedura de achiziție publică au fost 7, iar în raportul de monitorizare al CR Sîngerei (20 decembrie 2019) au fost menționați 8 operatori economici.

De asemenea, până la 6 noiembrie 2019, se menționează în răspunsul autorității că numărul procedurilor anulate din lipsa concurenței/ofertelor – 2 proceduri, iar în raportul de monitorizare al CR Sîngerei (20 decembrie 2019) au fost menționate 3 proceduri. Ținînd cont ca au fost anulate proceduri din cauza lipsei concurențelor, am acordat calificativul acțiune realizată partial.

Contestații nu au fost depuse privind procedurile de achiziție desfășurate de APL de nivelul II și nu au fost constatate încălcări, nici măsuri întreprinse în vederea înlăturării încălcărilor constatate, se menționează atât în răspunsul autorității, cât și în raport.

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
19 Instruirea specialiștilor în achiziții publice, a membrilor grupului de lucru pe achiziții din cadrul APL de nivelul II în cadrul Academiei de administrare publică, Agenției Achiziții Publice. Numărul specialiștilor, membrilor grupului de lucru pe achiziții instruiți Numărul instruirilor de care a beneficiat fiecare specialist în achiziții publice și membru al grupului de lucru Acțiune în desfășurare Acțiune realizată parțial

Evaluarea progresului:

Drept răspuns la cererea privind accesul la informație din partea Asociației pentru Drepturile Omului Lex XXI, CR Sîngerei a menționat că, până la momentul actual (6 noiembrie 2019), au fost instruiți 2 membri ai grupului de lucru pe achiziții. Un membru al grupului de lucru a beneficiat de două instruiri și unul de o instruire.

În raportul pentru anul 2019 privind implementarea planului local anticorupție pentru anii 2018 – 2020 a consiliului raional Sîngerei (20 decembrie 2019) au fost instruiți 2 membri ai grupului de lucru pe achiziții și de 3 instruiri au beneficiat aceștia (direcția asistență socială și protecția familiei).

Cu părere de rău, instruirea specialiștilor în achiziții publice, a membrilor grupului de lucru pe achiziții la secția economie, direcția educație nu au avut loc, ceea ce ne permite a menționa că acțiunea a fost realizată parțial.

În cadrul chestionarelor repartizate în cadrul consiliului Raional Sîngerei, la întrebarea „La câte instruiri în domeniul achizițiilor publice ați participat în anul 2019?” 56% (17 respondenți) au menționat că nu este domeniul lor de responsabilitate, 7 % (2 respondenți) au menționat că în 3 și mai multe instruiri, 7 % (2 respondenți) au menționat că au participat la 2 instruiri, 20 % (6 respondenți) au menționat că au participat la 1 instruire.

Prioritatea 4. Sporirea calității serviciilor publice printr-un management eficient al resurselor umane.

Rezultate scontate:

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
20 Asigurarea angajării și promovării agenților publici pe bază de merit. Numărul de agenţi publici angajaţi prin concurs, transfer sau promovare Numărul de anunțuri privind lansarea concursurilor de ocupare a funcțiilor publice publicate pe pagina web a Consiliului raional, panou informativ Numărul de contestații depuse împotriva rezultatelor concursurilor organizate Numărul de agenţi publici angajaţi/reconfirmaţi în funcţii ca urmare a verificării conform Legii nr. 271/2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice Acțiune în desfășurare Acțiune realizată parțial

Evaluarea progresului:

În cadrul cererii privind accesul la informație din partea Asociației pentru Drepturile Omului Lex XXI, CR Sîngerei a răspuns că, în anul 2019, au fost angajați (mandate validate) 4 agenți publici, au încetat 3 mandate / raporturi de muncă, prin concurs, transfer sau promovare au fost angajați 3 agenți publici și că nu au fost depuse contestații împotriva rezultatelor concursului.

În raportul de monitorizare al CR Sîngerei (20 decembrie 2019) se menționează că:

 • Aparatul președintelui; secția construcții, gospodărie comunală și drumuri; direcția agricultură și alimentație; secția economie; serviciul relații funciare și cadastru prin dispoziția de modificare a raporturilor de serviciu prin transfer (dispoziția nr.09 din 27.04.2018) au fost angajați 6 agenți publici, prin 3 anunțuri și a fost depusă o contestație.
 • Direcția finanțe a anunțat concurs de ocupare a funcției temporare absente de specialist superior, la care a fost prelungit termenul depunerii actelor, apoi organizat concurs cu privire la ocuparea funcției publice prin concurs. Astfel, avem 2 anunțuri și 1 agent public angajat.
 • Direcția educație a plasat în presa raională și pe pagina web 2 anunțuri (22.03.2019 și 19.07.2019) privind lansarea concursului pentru locurile vacante – primul anunț pentru funcția de specialist și al doilea pentru funcția de specialist și specialist principal. Nu au fost angajați agenți publici.
 • Direcția asistență socială și protecție a familiei – au fost angajați 2 agenți publici.

Pe pagina web a Consiliului raional Sîngerei, la rubrica funcții vacante putem vizualiza următoarele 3 anunțuri (în 2019) pentru concursurile de ocupare a funcțiilor publice:

 • Concurs pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de specialist principal, Secția Administrație Publică[31]
 • Prelungirea concursului pentru ocuparea funcției publice temporar absente de: specialist superior, Secția Elaborarea și Administrarea Bugetului[32]
 • Concurs privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist Secție administrativ-militară (l.d.p. Sîngerei)[33]

În cadrul chestionarelor repartizate în cadrul consiliului Raional Sîngerei la întrebarea „În ce măsură procesul de angajare a agenților publici se desfășoară conform principiilor de transparență, meritocrație și integritate profesională?” 27% (8 respondenți) a menționat că nu știu, 7 % (2 respondenți) au menționat că nesemnificativ, 3 % (1 respondent) a menționat că în mică măsură, 30 % (9 respondenți) au menționat că moderat și 33% (10 respondenți) au răspuns că în mare măsură.

Iar la întrebarea „În ce măsură procesul de promovare a agenților publici se desfășoară conform principiilor de transparență, meritocrație și integritate profesională? 27% (8 respondenți) a menționat că nu știu, 3 % (1 respondent) au menționat că nesemnificativ, 13 % (4 respondenți) a menționat că în mică măsură, 20 % (6 respondenți) au menționat că moderat și 37% (11 respondenți) au răspuns că în mare măsură.

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
21 Asigurarea condițiilor și încurajarea participării în cadrul instruirilor, programelor de dezvoltare profesională pentru agenții publici și aleșii locali (domeniul de specialitate, integritate, anticorupție). Numărul agenților publici și aleșilor locali care a beneficiat de programe de dezvoltare profesională. Acțiune în desfășurare Acțiune realizată parțial

Evaluarea progresului:

În raportul de monitorizare al CR  Sîngerei (20 decembrie 2019) se menționează că:

 • Aparatul președintelui; secția construcții, gospodărie comunală și drumuri; direcția agricultură și alimentație; secția economie; serviciul relații funciare și cadastru au fost 4 agenți publici și aleși locali care au beneficiat de programe de dezvoltare profesională pe următoarele subiecte: Promovarea accesului la informație; managementul proiectelor de eficiență energetică în sectorul de clădiri publice; evidența contabilă pentru instituțiile bugetare și aspecte privind aplicarea legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar; managementul conflictelor.
 • Direcția finanțe nu au fost desfășurate instruiri.
 • Direcția educație au fost instruiți 55 agenți publici în cadrul ședinței cu conducătorii instituțiilor de învățământ preuniversitar (29.08.2019) la tema Repere privind soluționarea conflictelor de interese.
 • Direcția asistență socială și protecție a familiei au fost instruiți 5 agenți publici

În chestionarele repartizate în cadrul consiliului Raional Sîngerei, la întrebarea „La câte cursuri/seminare de dezvoltare profesională ați participat în anul 2019?” 20% (6 respondenți) a menționat că, au participat la 3 și mai multe instruiri, 7 % (2 respondenți) au menționat că au participat la 2 instruiri, 23 % (7 respondenți) a menționat că au participat la 1 instruire, 50 % (15 respondenți) au menționat că nu au participat nici la o instruire

Respondenții au menționat următoarele subiecte ale cursurilor/instruirilor la care au participat pe parcursul anului 2019 (pe domeniul de specialitate, integritate, anticorupție): 1. politica dezvoltării regionale;  2. reforme europene pentru cetățeni; 3. proceduri de achiziții publice; 4. evidenta contabilă pentru instituțiile bugetare seminare organizate de ministerul finanțelor etc.

Ținând cont că, în cadrul direcției finanțe, nu au avut loc instruiri și în celelalte secții / direcții au fost instruiți puțini agenți publici (64), iar sondajul arată că 50 % nu au participat la nici o instruire considerăm că acțiunea a fost realizată parțial.

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
22 Evaluarea performanțelor funcționarilor publici. Numărul evaluărilor efectuate Numărul funcționarilor supuși evaluării Acțiune în desfășurare Acțiune realizată parțial

Evaluarea progresului:

Conform art.34 al Legii nr.158-XVI din 04.07.2008 privind funcția publică și statutul funcționarului public – evaluarea performanțelor profesionale ale funcționarului public se efectuează anual.

În răspunsul la solicitărea de informație din partea Asociației pentru Drepturile Omului Lex XXI, CR Sîngerei a menționat că, în anul 2018, au fost supuși evaluării 28 funcționari publici.

În raportul pentru anul 2019 privind implementarea planului local anticorupție pentru anii 2018 – 2020 a consiliului raional Sîngerei (20 decembrie 2019) se menționează că, evaluarea performanțelor funcționarilor publici se desfășoară conform prevederilor legale și a fost emisă dispoziţia preşedintelui raionului prin care a fost stabilită perioada de evaluare a performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici de conducere şi de execuţie, de la 15 decembrie 2018  până la 15 februarie 2019, precum şi lista evaluatorilor şi contrasemnatarilor pentru fiecare funcţionar public evaluat.

Astfel, la

 • Aparatul președintelui; secția construcții, gospodărie comunală și drumuri; direcția agricultură și alimentație; secția economie; serviciul relații funciare și cadastru au fost 24 evaluări efectuate asupra a 24 funcționari
 • Direcția finanțe a fost 1 evaluare efectuate asupra a 10 funcționari
 • Direcția educație a fost 1 evaluare efectuate asupra a 5 funcționari
 • Direcția asistență socială și protecție a familiei au fost 16 evaluări efectuate asupra a 8 funcționari

În chestionarele repartizate în cadrul consiliului Raional Sîngerei, la întrebarea „De câte ori în anul 2019 ați fost supus evaluării performanței profesionale?” 63% (19 respondenți) a menționat că au fost supuși la 3 și mai multe evaluări, 17 % (5 respondenți) au fost supuși la 2 evaluări, 10 % (3 respondenți) a menționat că au fost supuși la 1 evaluare și 10 % (3 respondenți) au menționat că nu au fost supuși evaluării.

Prioritatea 5. Îmbunătățirea comunicării cu cetățenii și transparenței activității APL de nivelul II.

Rezultate scontate:

În chestionarele repartizate în cadrul consiliului Raional Sîngerei, la întrebarea „Cum a evoluat în 2019 transparența în procesul decizional și comunicarea cu publicul în cadrul CR Sîngerei?” 36% (11 respondenți) au menționat că nu cunosc, 3 % (1 respondent) au răspuns că s-a redus, 17 % (5 respondenți) au menționat că a crescut, dar nesemnificativ, 27 % (8 respondenți) au menționat că a crescut semnificativ și 17 % (5 respondenți au menționat că nu s-au produs schimbări.

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
23 Actualizarea paginii web prin plasarea informațiilor exacte, complete și în timp util. Pagina web actualizată permanent cu informații;Pagina web dispune de:compartimente privind transparența decizională; consultări publice, achiziții publice.programul de lucru al APL de nivelul II cu indicarea zilelor și orelor de audiență a funcționarilor responsabili de furnizarea informațiilor, documentelor oficiale;Date despre CR, aleșii locali (nume, date de contact);adrese electronice;proiectele de decizie, materialele aferente, date despre organizarea ședințelor publice. Acțiune în desfășurare Acțiune realizată parțial

Evaluarea progresului:

Pagina web a Consiliului Raional Sîngerei dispune de compartimente privind:

Cu părere de rău, nu toate subdiviziunile CR Sîngerei dispun de compartimente separate pe pagina web a Consiliului și nu asigură publicarea informației relevante domeniului de activitate, conform rigorilor legale de transparență decizională. Spre exemplu, Direcția Finanțe, Direcția Asistență și Protecție a Familiei nu dispun de pagini web proprii, iar Direcția Educație deține pagina web www.singerei.educ.md, dar considerăm că informația trebuie actualizată.

În temeiul art.53 alin. 2, art.54 al Legii 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală, art. 73 alin. 6 din Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018, Legea cu privire la actele normative nr.100 din 22.12.2017 și având în vedere necesitatea elaborării unui grafic al audiențelor a președintelui raionului și vicepreședinților a fost emisă Dispoziția nr 121 din 29 noiembrie 2019 cu privire la organizarea audienței la CR Sîngerei. Informația este disponibilă pe pagina web a Consiliului Raional Sîngerei[37].

La rubrica CR, se conțin date cu privire la: conducere, aparatul președintelui raional; secretarul consiliului; consilieri; subdiviziunile; comisii consultative; instituții publice; regulament etc. Pagina web a consiliului nu are o rubrică cu privire la recomandările primite din partea participanților la elaborarea proiectelor de decizii.

În chestionarele repartizate în cadrul Consiliului Raional Sîngerei, la întrebarea „A fost actualizată/îmbunătățită funcționarea paginii web a CR Sîngerei  prin plasarea informațiilor exacte, complete și în timp util?” 7% (2 respondenți) au menționat că nu știu, 7 % (2 respondenți) au răspuns că s-a îmbunătățit nesemnificativ, 10 % (3 respondenți) a menționat în mică măsură, 23 % (7 respondenți) au menționat că moderat și 53 % (16 respondenți au menționat că în mare măsură.

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
24 Organizarea și publicarea informațiilor privind ședințele/consultările publice pentru proiecte de decizie Numărul anunțurilor privind ședințele consiliului raional / consultările publice ce urmează a fi organizate Numărul  consultărilor publice organizate Numărul participanților la consultările publice Numărul recomandărilor primite din partea participanților la proiectele de decizii Numărul recomandărilor acceptate Sinteza recomandărilor la fiecare proiect de decizie consultat publicat pe pagina web a APL Acțiune în desfășurare Acțiune realizată parțial

Evaluarea progresului:

Conform prevederilor art. 11 din Legea nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional și a Hotărârii Guvernului Nr. 967 din 09.08.2016 cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional,  autoritatea publică trebuie să asigure accesul la proiectele de decizii şi la materialele aferente prin publicarea lor obligatorie pe pagina web oficială a autorităţii publice, precum şi pe pagina web www.particip.gov.md. Anunţul privind organizarea consultării publice este informaţia răspândită de autorităţile publice pentru a aduce la cunoştinţă părţilor interesate demararea procesului de consultare publică a unui proiect de decizie.

În raportul pentru anul 2019 privind implementarea planului local anticorupție pentru anii 2018 – 2020 a consiliului raional Sîngerei (20 decembrie 2019) se menționează că:

Cu părere de rău, nu au fost participanți la consultările publice, nu au fost nici recomandări din partea participanților la proiectele de decizii și din acest considerent putem menționa că acțiunea este realizată parțial.

La solicitarea de informație din partea Asociației pentru Drepturile Omului Lex XXI cu privire la atingerea indicatorilor la această acțiune, de la CR Sîngerei nu a fost recepționat nici un răspuns oficial.

În chestionaree repartizate în cadrul Consiliului Raional Sîngerei, la întrebarea „Câte consultări/dezbateri/audieri publice ați inițiat pentru proiectele de decizie de care ați fost responsabil în anul 2019?” 7% (2 respondenți) au menționat că 3 și mai multe, 10 % (3 respondenți) au răspuns că două, 20 % (6 respondenți) a menționat că una, 63 % (19 respondenți) au menționat că nu au inițiat nici un proiect de decizie.

Iar la întrebarea „În ce măsură s-au implicat cetățenii, ONG-urile locale, mediul de afaceri în consultările/dezbaterile/audierile publice pe care le-ați desfășurat în anul 2019?” 27% (8 respondenți) au menționat că nu știu, 3 % (1 respondent) au răspuns s-au implicat nesemnificativ, 50 % (15 respondenți) a menționat că s-au implicat cetățenii în mică măsură, 17 % (5 respondenți) au menționat că au participat moderat și 3% (1 respondent) au menționat că în mare măsură.

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
25 Asigurarea respectării transparenței în procesul decizional Rapoartele anuale privind transparența în procesul decizional publicate pe pagina web a consiliului raional Acțiune în desfășurare Acțiune nerealizată

Evaluarea progresului:

Conform raportul pentru anul 2019 privind implementarea planului local anticorupție pentru anii 2018 – 2020 a consiliului raional Sîngerei (20 decembrie 2019) se menționează că, raportul privind transparența în procesul decizional pentru au 2019 va fi publicat pe pagina web a Consiliului raional până la data de 20.01.2020. Pentru anul 2018 un asemenea raport nu a fost publicat. Cu părere de rău, la momentul elaborării acestui raport, raportul CR încă nu a fost plasat pe pagina web a CR, din acest considerent am menționat că, probabil, acțiunea este în desfășurare, dar pentru moment este nerealizată.

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
26 Plasarea informațiilor privind etapele, modalitatea, procedura și monitorizarea obținerii ajutorului social și/sau material Numărul informațiilor publicate, elaborarea și publicarea raportului anual de monitorizare Acțiune în desfășurare Acțiune realizată parțial

Evaluarea progresului:

Conform raportul de monitorizare al CR Sîngerei (20 decembrie 2019) se menționează că plasarea informației pe perioada de raportare privind ajutorul social a fost plasată pe pagina web a sistemului informațional automatizat asistență socială (SIAAS) care au acces doar asistenții sociali, iar pe pagina web a consiliului raional au fost plasate 12 informații.

La solicitarea de informație din partea Asociației pentru Drepturile Omului Lex XXI CR Sîngerei cu privire la atingerea indicatorilor la acțiunea 25 și 26 nu a fost recepționat nici un răspuns oficial.

Pe pagina web a CR Sîngerei la rubrica subdiviziunile Consiliului Raional[40] se enumeră serviciile sociale ale Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei, iar pe pagina primăriei Singerei este plasat  regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului social[41] a Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei Sîngerei. De asemenea putem menționa că la Ședința operativă din 29.07.2019[42]  șeful DASPF a relatat despre starea de lucruri la capitolul ajutor social. Deoarece nu au fost posibil de a gasi mai multă informație si raportul anula de monitorizare considerăm că acțiunea este parțial realizată.

Constatări și concluzii de bază ale monitorizării alternative

Ca urmare a monitorizării Planului local anticorupție al CR Sîngerei, trebuie să menționăm că, în general, există unele realizări în anul 2019 (30,8% din acțiuni – realizate). Însă, având în vedere că mai mult de jumătate din acțiuni (65,4%) au fost realizate parțial, respectiv, progresul privind implementarea Planului local anticorupție al CR Sîngerei poate fi considerat unul moderat.

Cu referire la realizările administrației raionale Sîngerei pentru anul 2019, trebuie să remarcăm următoarele:

 • elaborarea și implementarea Codului de etică şi deontologie a CR Sîngerei, care poate fi accesat și pe pagina web a autorității;
 • elaborarea planului anual de audit intern în anul 2019 conform termenului stabilit în planul local anticorupție;
 • desfășurarea inventarierii anuale, în cadrul căreia au fost înregistrate și evaluate 54 de bunuri ale patrimoniului raional (valoarea mijloacelor fixe și valoarea de bilanț a terenurilor constituia la data de 01.01.2019 – 637,188.79 lei).
 • asigurarea elaborării și publicării (4 februarie 2019) pe pagina web a CR Sîngerei a Planului de achiziții pentru anul 2019;
 • desemnarea direcţiilor responsabile de monitorizarea procesului de executare a contractelor de achiziții publice, în care sunt stipulate clar responsabilităţile de monitorizare a procesului de executare a contractelor (dispoziţia preşedintelui raionului nr. 102 din 25.08.2016);

Trebuie să menționăm și unele deficiențe pe care le-am constatat în procesul de monitorizare a Planul local anticorupție și în privința cărora, ulterior, vom propune soluții:

 • nepublicarea pe pagina web a CR Sîngerei a rapoartelor anuale privind transparența în procesul decizional pentru anul 2019;
 • neasigurarea instruirii cu privire la normele de etică și deontologie a tuturor funcționarilor publici din cadrul administrației raionale (conform rezultatelor chestionării, circa 70,0% (21 persoane) susțin că nu au participat la nicio instruire cu privire la normele de etică și deontologie profesională);
 • lipsa transparenţei în procesul de administrare şi gestionare a bunurilor patrimoniului public din cadrul administrației raionale (pe pagina web a CR Sîngerei, nu a fost identificată nicio informație cu privire la gestionarea patrmoniului public);
 • insuficiența instruirii funcționarilor publici responsabili de administrarea și gestionarea patrimoniului raional din cadrul subdiviziunilor și direcțiilor adminsitrației raionale din Sîngerei (cu excepția celor din cadrul Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei);
 • neasigurarea publicării Planurilor de achiziții publice pentru anul 2019 de către toate direcțiile raionale (de ex. Direcția Educație, Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei);
 • insuficiența instruiriispecialiștilor și membrilor grupului de lucru pe achiziții publice din cadrul CR Sîngerei și direcțiilor raionale;
 • procesul de promovare a agenților publici nu se desfășoară întotdeauna după principiile de transparență, meritocrație și integritate profesională (conform rezultatelor chestionării funcționarilor publici, 13% au menționat că aceasta se respectă „în mică măsură”, iar alți 20,0% susțin că se respectă „moderat”;
 • neasigurarea participării tuturor funcținarilor publici în cadurl programelor de instruire și dezvoltare profesională (conform rezultatelor chestionării, 50% dintre respondenți au menționat că nu au participat nici la o instruire). Iar ca exemplu, constatăm lipsa oricăror programe de instruire pentru funcționarii din cadrul Direcției Finanțe);
 • lipsa paginilor web sau a unor secțiuni dedicate activității direcțiilor raionale pe pagina web a CR Sîngerei (de exemplu, Direcția Finanțe, Direcția Asistență și Protecție a Familiei);
 • neasigurarea participării/invitării societății civile (organizațiilor locale, asociațiilor, cetățenilor) în procesul decizional și la consultările publice, motiv pentru care nu au fost înregistrate recomandări la proiectele de decizii inițiate de CR Sîngerei;

O constatare generală cu privire la  eficiența Planurilor locale anticorupție ține de faptul că acestea au un caracter formal, nefiind desemnată o persoană care permanent să asigure monitorizarea și evaluarea progreselor înregistrate și deficiențelor existente. Totodată, ineficiența politicilor anticorupție la nivel local este generată de lipsa responsabilităților în materie de integritate pentru APL-urile de nivelul I (cu excepția orașelor – reședință de raion), similare cu cele pentru APL-urile de nivelul II. Cu siguranță, este un proces complex, atât la nivel de elaborare (în special pentru APL-urile mici cu capacități reduse). Însă, monitorizarea integrității în administrațiile publice locale rămîne a fi incompletă, iar aplicarea instrumentelor de monitorizare doar pentru unele APL-uri nu rezolvă problemele de integritate la nivel local.

Propuneri și recomandări

Ca urmare a constatărilor și concluziilor făcute în procesul de monitorizare a Planului local anticorupție, propunem următoarele:

 • consolidarea integrității instituționale la nivelul adminsitrației raionale Sîngerei prin respectarea regimului de incompatibilități, declarării averilor și intereselor personale, conflictelor de interese și cadourilor și denunțarea manifestărilor de corupție, etc.
 • instruirea tututor funcționarilor publici din cadrul administrației raionale cu privire la normele de etică și deontologie și necesitatea respectării Codului de Etică și deontologie;
 • aplicarea sancțiunilor disciplinare în cazurile de încălcare a normelor de etică şi deontologie;
 • evaluarea și înregistrarea treptată a tuturor bunurilor patrimoniului raional;
 • asigurarea transparenței în procesul de administrare şi gestionare a bunurilor patrimoniului public din cadrul administrației raionale, prin publicarea pe pagina web a CR Sîngerei  a anunțurilor privind desfășurarea licitațiilor de vînzare/ locațiune/ arendă a bunurilor proprietate publică și rezultatelor licitațiilor privind vînzarea/  locațiunea/ arenda bunurilor proprietate publică;
 • organizarea dezbaterilor/consultărilor  publice pe subiecte privind gestionarea patrimoniului public al CR Sîngerei;
 • instruirea permanentă a funcționarilor publici responsabili de administrarea și gestionarea patrimoniului raional din cadrul subdiviziunilor și direcțiilor adminsitrației raionale din Sîngerei;
 • publicarea pe pagina web a Planurilor anuale de achiziții publice de către toate CR Sîngerei și direcțiile raionale;
 • monitorizarea implementării contractelor de achiziții publice și aplicarea de către instituții a penalităților pentru companiile care încalcă prevederile contractuale;
 • instruirea permanentă cu informații actualizate a specialiștilor și membrilor grupului de lucru pe achiziții publice din cadrul CR Sîngerei și direcțiilor raionale;
 • respectarea principiilor de transparență, meritocrație și integritate profesională în procesul de recrutare, selectare, angajare și promovare a agenților publici;
 • asigurarea participării tuturor funcționarilor publici din cadrul administrației raionale în cadrul programelor de instruire și dezvoltare profesională continuă;
 • elaborarea paginilor web pentru direcțiile raionale sau includerea unor secțiuni dedicate activității acestora pe pagina web a CR Sîngerei, cu asigurarea actualizării permanente a informațiilor;
 • publicarea pe pagina web a CR Sîngerei a rapoartelor anuale privind transparența în procesul decizional, conform prevederilor legale;
 • implicarea mai activă a societății civile (organizațiilor locale, asociațiilor, cetățenilor) în procesul decizional și la consultările publice prin aplicarea diverselor instrumente (identificarea tuturor organizațiilor societății civile active pe diverse domenii, audieri și dezbateri publice, grupuri de lucru tematice, transmiterea invitațiilor la consultări publice către listele cu organizații, activiști și cetățeni activi).

[1] http://www.singerei.md/anticoruptie/item/2059-raport-privind-implementarea-planului-local-anticoruptie-pentru-anii-2018-2020.html

[2] Subdiviziunile CR Sîngerei fără statut de persoană juridică sunt: Aparatul președintelui Raionului, Secția Cultură, Secția construcții, gospodărie comunală și drumuri; Direcția Agricultură și alimentație; Secția Economie; Serviciul Relații Funciare și Cadastru.  Subdiviziunile CR Sîngerei cu statut de persoană juridică sunt: Direcția Finanțe, Direcția Educație, Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei.

[3] Legea nr. 91/2014 privind semnătura electronică și documentul electronic: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=353612

[4] Hotărîrea Guvernului nr.673/2017 –http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=371288

[5] Copia Registrului de evidență a cadourilor Nr. 1 a fost transmisă în adresa organizației pe data de 8 noiembrie 2019, ca urmare a unei cereri de acces la informații depuse la CR Sîngerei pe data de 3 octombrie

[6] art.16 alin.(5) lit.g) din legea integrității nr.82/2017, disponibilă la adresa: http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=105688&lang=ro

[7] Portalul instanțelor de judecată: https://www.instante.justice.md/

[8] http://www.singerei.md/reglementare/item/1651-codul-de-etica-si-conduita-a-functionarului-public-din-cadrul-subdiviziunilor-consiliului-raional-singerei.html

[9] http://www.singerei.md/contacte.html

[10] http://www.singerei.md/2014-07-25-22-14-24.html

[11] http://www.singerei.md/2014-07-25-22-14-24/item/1674-dispozitie-cu-privire-la-efectuarea-misiunii-de-audit-intern-din-13-02-2019.html

[12] http://www.singerei.md/2014-07-25-22-14-24/item/1737-dispozitie-cu-privire-la-efectuarea-misiunii-de-audit-intern-din-24-04-2019.html

[13] http://www.singerei.md/2014-07-25-22-14-24/item/1913-dispozitie-nr-100-cu-privire-la-efectuarea-misiunii-de-audit-intern.html

[14] http://www.singerei.md/images/Plan_de_achizitii_2019.PDF

[15] http://www.singerei.md/images/Plan_de_achizi%C8%9Bii_D._Finan%C8%9Be.PDF

[16] http://singerei.educ.md/achizitii-publice/ 

[17] http://www.singerei.md/anunturi-de-intentie-planuri/item/1666-anunt-de-intentie-1.html

[18] http://www.singerei.md/images/Anunt_de_intentie_2.PDF

[19] http://www.singerei.md/images/Anunt_de_intentie_3.PDF

[20] http://www.singerei.md/images/Achizi%C8%9Bii/termoizolarea_cl%C4%83dirii.pdf

[21] http://www.singerei.md/images/Achizi%C8%9Bii/autoturism_de_serviciu.pdf

[22] http://www.singerei.md/images/Achizi%C8%9Bii/repararea_drumurilor.pdf

[23] http://www.singerei.md/images/Anunt.semnat.pdf

[24] http://www.singerei.md/images/Anunt_de_atribuire_1.pdf

[25] http://www.singerei.md/images/Anunt_de_atribuire_2.pdf

[26] http://www.singerei.md/images/Anunt_de_atribuire_3.pdf

[27] http://www.singerei.md/images/Anunt_de_atribuire_4.pdf

[28] http://www.singerei.md/images/Raport_trim._1_pdf.pdf

[29] http://www.singerei.md/images/Raport_trim._2.pdf

[30] http://www.singerei.md/images/Raport_trim._3_2019.pdf

[31] http://www.singerei.md/images/Sp._principal_SAP.PDF

[32] http://www.singerei.md/images/Prelungire_concurs.PDF

[33] http://www.singerei.md/images/anunt_concurs_functie_vacanta_SAM.pdf

[34] http://www.singerei.md/transparenta-decizionala/itemlist/category/64-2019.html

[35] http://www.singerei.md/consultari-publice.html

[36] http://www.singerei.md/achizitii-publice.html

[37] http://www.singerei.md/program-de-audienta.html

[38] http://www.singerei.md/consultari-publice/itemlist/category/51-anunturile-privind-initierea-elaborarii-deciziei.html

[39] http://www.singerei.md/consultari-publice/itemlist/category/52-anunturi-privind-organizarea-de-consultari-publice.html

[40] http://www.singerei.md/structura/item/51-directia-asistenta-sociala-si-protectia-familiei.html

[41] http://primariasingerei.md/ro/page/orasul-si-oamenii/beneficii-sociale-si-ajutoare/ajutoare-sociale-familiale

[42] http://www.singerei.md/noutati/item/1833-sedinta-operativa-din-29-07-2019.html

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial