RAPORT alternativ de monitorizare a Planului local anticorupție (Consiliul Raional Sîngerei)

Spread the love

Elaborat de A. O.„Asociația pentru Drepturile Omului Lex XXI” în cadrul Programului de granturi mici pentru monitorizarea alternativăa planurilor anticorupție sectoriale și locale al proiectului „Lupta cucorupția prin consolidarea integrității în Republica Moldova”, implementat dePNUD Moldova cu suportul financiar al Ministerului  Afacerilor Externe  al  Norvegiei. Toate opiniile aparțin autorilorși nu reprezință neapărat poziția oficială a PNUD-Moldova sau a instituțiilorfinanțatoare.

Februarie 2020

Abrevieri

AAP – Agenţiei Achiziţii Publice

ANI – Autoritatea Națională de Integritate

APL – Administrația publică locală

BAP – Buletinul Achizițiilor Publice

CNA – Centrul Național Anticorupție

CR – Consiliul Raional

DASPF – Direcția Asistență Socială și Protecție aFamailiei

HG – Hotărârea Guvernului

PLA – Planul Local Anticorupție

SIAAS – Sistemul Informațional Automatizat Asistență Socială 

Rezumat executiv

Raportulalternativ de monitorizare a Planului local anticorupție a CR Sîngerei prezintă progresul implementării acțiunilor prevăzute înPlanul local anticorupție pentru anii 2018 – 2020 prin utilizarea uneimetodologii de evaluare bazată atât pe indicatori cantitativi, cât și peindicatori calitativi. Autorii raportului au evaluat gradul de realizare acelor 26 acțiuni, care conform planului au un termen de realizare permanent, cuverificarea semestrială a indicatorilor de progres. 

În urma analizei au fost identificate probleme,deficiențe și carențe, iar autorii au formulat recomandări și propuneri depolitici pentru CR Sîngerei. Propunerile se axează pe înlăturarea carențelor șideficiențelor identificate în procesul de monitorizare, dar și sporirea impactuluiacțiunilor realizate, reducerea riscurilor de corupție și fraudă șiîmbunătățirea calității politicilor anticorupție în CR Sîngerei.

Rezultatele evaluării cantitative arată că doar 30,8% (8 acțiuni) au fost realizate,în timp ce mai mult de jumătate din acțiunile prevăzute pentru anul 2019 (65,4%) au fost realizate parțial. Totodată,constatăm și 1 acțiune (3,8%) care nu a fost realizată. 

În ceea ce privește evaluarea calitativă, ca urmare a aplicăriiinstrumentului de chestionare anonimă a funcționarilor publici din cadrul CRSîngerei pentru a evalua percepția asupra fenomenului corupției, rezultatelearată faptul că circa 83% dintre respondenți (25 persoane) au răspuns cu „nuștiu”, în timp ce doar 2 persoane au răspuns „în mare măsură”, altele 2 – „moderat”.Acest rezultat poate fi interpretat ca nedorința și chiar frica agențilorpublici de a aborda acest subiect.

În ceea ce privește măsura în care agenții publici din cadrul CR Sîngereicunosc despre Planul local de acțiuni anticorupție, rezultatele sondajuluiarată că fiecare al patrulea respondent nu cunoaște despre acest Plan (23,3%).

Trebuie să remarcăm faptul că, participanții la cele 2 focus-grupuri înSîngerei (oameni de afaceri, reprezentanți ai societății civile, mass-medialocală și cetățeni activi inclusiv tineri, studenți) consideră că fenomenulcorupției este prezent la nivel de administrație publică locală. „Principala cauză care generează corupțiaeste lipsa transparentei” (participant la focus-grup). În ceea ce priveșteevoluția fenomenului corupției în anul 2019 comparativ cu anii precedenți,majoritatea participanților la focus-grupuri au menționat că „schimbări nu au fost în anul 2019,politicienii se schimbă, iar schemele rămân” (participant la focus-grup).În aceeași notă s-a exprimat și un alt participant la focus-grup care amenționat că „în anul 2019 nu s-aschimbat nimic, nici în privința corupției, nici în privința transparenței”.

Un alt participant la focus-grupuri a menționat că „totul pornește de la conducere, corupția pornește de sus”. La felsusține și un alt participant la focus-grup: corupția este întotdeauna la nivel de management al administrației șiinstituțiilor publice și nu a fiecărui funcționar public, care, însă, are desuferit din acest motiv”.

Motivul pentru care fenomenul corupției este prezent la niveluladministrației locale ține de faptul că „administrațiapublica locală este cea mai aproape de cetățean și interacțiunea directăgenerează corupție” (participant la focus-grup). Deși una dintre cauzeleprincipale ale corupției sunt salariile mici din sectorul public, totuși „problema nu este doar din cauza salariilormici, dar este una sistemică” (participant la focus-grup). 

Atunci când este vorba de solicitările de acces la informație cătreadministrația publică, participanții la focus –grupuri remarcă că, deși existăo evoluție pozitivă, totuși acestea sunt adesea evazive:  răspunsurile la solicitărilede informații sunt evazive, dar mai receptive și în timp util” (participantfocus-grup). Pe de altă parte, participanții compară transparența șireceptivitatea administrației raionale cu cea a administrației orașului Sîngerei,menționînd cu referire la ultima că: „lanivelul orașului Sîngerei, în ultimii ani, transparența s-a redus, inclusivconsilierii locali au votat pentru a nu transmite ședințele consiliului online.La CR Sîngerei situația a fost inversă, au fost de acord să se transmită onlineședințele. La fel susține și un alt participant la focus-grup: „Primăria Sîngerei este totalnetransparentă, nu primeam răspunsuri la solicitările de informații cu lunile”(participant focus-grup).

Cu referire la administrația raională, un participant la focus-grup amenționat că: activitatea CR Sîngereieste mai transparentă și mi-au permis sa filmez la ședința consiliului raional

Cu referire larealizările adminsitrației raionale Sîngerei pentru anul 2019, trebuie săremarcăm următoarele:

 • elaborarea și implementarea codului deetică şi deontologie a CR Sîngerei, care poate fi accesat și pe pagina web aautorității;
 • elaborarea planului anual de auditintern în anul 2019 conform termenului stabilit în planul local anticorupție;
 • desfășurarea inventarierii anuale, încadrul căreia au fost înregistrate și evaluate 54 de bunuri ale patrimoniuluiraional (valoarea mijloacelor fixe și valoarea de bilanț a terenurilorconstituia la data de 01.01.2019 – 637,188.79 lei).
 • asigurarea elaborării și publicării (4februarie 2019) pe pagina web a CR Sîngerei a Planului de achiziții pentru anul2019.

Trebuie să menționăm și unele deficiențe pe care le-am constatat în procesul de monitorizare aPlanului local anticorupție și în privința cărora, ulterior, vom propunesoluții:

 • nepublicareape pagina web a CR Sîngerei a rapoartelor anuale privind transparența înprocesul decizional pentru anul 2019;
 • neasigurareainstruirii cu privire la normele de etică și deontologie a tututorfuncționarilor publici din cadrul administrației raionale (conform rezultatelorchestionării, circa 70,0% (21 persoane) susțin că nu au participat la nicioinstruire cu privire la normele de etică și deontologie profesională);
 • lipsatransparenţei în procesul de administrare şi gestionare a bunurilorpatrimoniului public din cadrul administrației raionale (pe pagina web a CRSîngerei, nu a fost identificată nicio informație cu privire la gestionareapatrmoniului public);
 • insuficiențainstruirii funcționarilor publici responsabili de administrarea și gestionareapatrimoniului raional din cadrul subdiviziunilor și direcțiilor adminsitrațieiraionale din Sîngerei (cu excepția celor din cadrul Direcției Asistență Socialăși Protecție a Familiei);
 • insuficiențainstruirii specialiștilor și membrilor grupului de lucru pe achiziții publicedin cadrul CR Sîngerei și direcțiilor raionale;
 • procesulde promovare a agenților publici nu se desfășoară întotdeauna după principiilede transparență, meritocrație și integritate profesională (conform rezultatelorchestionării funcționarilor publici, 13% au menționat că aceasta se respectă „în mică măsură”, iar alți 20,0% susțincă se respectă „moderat”;
 • neasigurareaparticipării tuturor funcționarilor publici în cadrul programelor de instruireși dezvoltare profesională (conform rezultatelorchestionării, 50% dintre respondenți au menționat că nu au participat nici la oinstruire).
 • lipsapaginilor web sau a unor secțiuni dedicate activității direcțiilor raionale pepagina web a CR Sîngerei (de exemplu, Direcția Finanțe, Direcția asistență șiprotecție a familiei);
 • neasigurareaparticipării/invitării societății civile (organizațiilor locale, asociațiilor,cetățenilor) în procesul decizional și la consultările publice, motiv pentrucare nu au fost înregistrate recomandări la proiectele de decizii inițiate deCR Sîngerei;

În concluzie, ca urmare a procesului de monitorizare cuaplicarea, atât a instrumentelor de evaluare cantitativă, cât și de evaluarecalitativă, constatăm că, în general, există unele realizări în anul 2019(30,8% din acțiuni – realizate). Însă, având în vedere că mai mult de jumătatedin acțiuni (65,4%) au fost realizate parțial, constatăm o serie de carențe pemai multe domenii, în special adminsitrarea patrimoniului public, instruirea șimotivarea funcționarilor publici, transparența în procesul decizional șicomunicarea cu cetățenii. Respectiv, progresul privind implementarea Planuluilocal anticorupție al CR Sîngerei poate fi considerat unul moderat.

O constatare generală cu privire la  eficiența Planurilor locale anticorupție ținede faptul că acestea au un caracter formal, nefiind desemnată o persoană carepermanent să asigure monitorizarea și evaluarea progreselor înregistrate șideficiențelor identificate. Totodată, ineficiența politicilor anticorupție lanivel local este generată de lipsa responsabilităților în materie deintegritate pentru APL-urile de nivelul I (cu excepția orașelor – reședință deraion), similare cu cele pentru APL-urile de nivelul II. Cu siguranță, este unproces complex, atât la nivel de elaborare (în special pentru APL-urile mici cucapacități reduse). Însă, tot acest sistem de monitorizare a integrității înadministrațiile publice locale rămîne a fi unul incomplet, iar aplicareainstrumentelor de monitorizare doar pentru APL II nu rezolvă problemele privindintegritatea la nivel local. O altă remarcă se referă și la răspunsurile întârziatela cererile de acces la informație depuse de către echipa Lex 21 la CR Sîngerei(transmise cu încălcarea termenului legal de 15 zile lucrătoare, prevăzut laart. 16 al legii privind accesul la informație).

Principalele recomandări pentru îmbunătățirea gradului de realizare a Planului local anticorupție și aclimatului de integritate la nivelul administrației raionale din Sîngerei:

 • consolidareaintegrității instituționale la nivelul adminsitrației raionale Sîngerei prinrespectarea regimului de incompatibilități, declarării averilor și intereselorpersonale, conflictelor de interese și cadourilor și denunțarea manifestărilorde corupție, etc.
 • instruireatututor funcționarilor publici din cadrul administrației raionale cu privire lanormele de etică și deontologie și necesitatea respectării Codului de Etică șideontologie;
 • aplicareasancțiunilor disciplinare în cazurile de încălcare anormelor de etică şi deontologie;
 • evaluareași înregistrarea treptată a tuturor bunurilor patrimoniului raional;
 • asigurareatransparenței în procesul de administrare şi gestionare a bunurilorpatrimoniului public din cadrul administrației raionale, prin publicarea pepagina web a CR Sîngerei a anunțurilor privind desfășurarea licitațiilor devînzare/ locațiune/ arendă a bunurilor proprietate publică și rezultatelorlicitațiilor privind vînzarea/ locațiunea/ arenda bunurilor proprietate publică;
 • publicareape pagina web a Planurilor anuale de achiziții publice de către toate CRSîngerei și direcțiile raionale;
 • monitorizarea implementării contractelor de achizițiipublice și aplicarea de către instituții a penalităților pentru companiile careîncalcă prevederile contractuale;
 • respectareaprincipiilor de transparență, meritocrație și integritate profesională înprocesul de recrutare, selectare, angajare și promovare a agenților publici;
 • elaborareapaginilor web pentru direcțiile raionale sau includerea unor secțiuni dedicateactivității acestora pe pagina web a CR Sîngerei, cu asigurarea actualizăriipermanente a informațiilor;
 • publicareape pagina web a CR Sîngerei a rapoartelor anuale privind transparența înprocesul decizional, conform prevederilor legale;
 • implicareamai activă a societății civile (organizațiilor locale, asociațiilor,cetățenilor) în procesul decizional și la consultările publice prin aplicareadiverselor instrumente.


Introducere

În scopul implementăriiStrategiei Naționale de Integritate și Anticorupție pentru anii 2017 – 2020 șinemijlocit al pilonului II „Guvernul, sectorul public și administrația publicălocală”, a fost aprobat prin HG nr. 676 din 29 august 2017 pentru aprobareaPlanului model sectorial/local anticorupţie pentru anii 2018-2020. În acestcontext, CR Sîngerei a aprobat Planul local anticorupție pentru anii 2018-2020,care conține 5 priorități cu următoarele rezultate scontate:

Prioritatea 1. Consolidarea integrității instituționale a APL  de nivelul II prin prisma aplicării corespunzătoare a legislației anticorupție.

Rezultat scontat 1. Climatul de integritate cultivatîn cadrulAPL de nivelul II.

Rezultat scontat2. Încălcarea măsurilorde asigurare a integrității profesionale de către agențiipublici din cadrul APL și aleșiilocali,  va fisancționată.

Rezultat scontat 3: Unitate de audit intern funcțională.

Prioritatea 2. Gestionarea patrimoniului public local în condiții delegalitate, transparență șieficiență.

Rezultat scontat1. Sistem de proceduri privind modul degestionare a patrimoniului la nivel local implementat.

Rezultat scontat 2. Proces transparent de vânzare / locațiune /arendă a bunurilor patrimoniului public localasigurat.

Rezultat scontat 3. Bunurile patrimoniului public al APL de nivelulII înregistrate și evaluate corespunzător.

Prioritatea  3.  Asigurarea  transparenței  și  prevenirea corupției  în  procesul  de  planificare, desfășurare șimonitorizare a achizițiilor publice.

Rezultat scontat 1. Transparență și acces la informație la toate etapele procesului de achizițiepublică la nivel local asigurat.

Rezultat scontat 2.  Membrii  grupului  de lucru  pentru achiziții și specialiștilor pe achiziții publice din cadrulAPL de nivelulII instruiți și pregătiți corespunzător.

Rezultat scontat 3. Încălcarea măsurilor de integritate instituțională și regimului conflictelor deinterese de către membrii grupului de lucru pentru achiziții sancționată.

Prioritatea 4. Sporirea calității serviciilor publice printr-un management eficient al resurselorumane.

Rezultat scontat 1. Proces de recrutare, selectare, angajare și promovare a personalului în funcții publice organizatcu respectarea principiilor de transparență și integritate asigurat.

Rezultat scontat 2. Agenții publici din cadrul APL și aleșii locali instruiți.

Prioritatea 5. Îmbunătățirea comunicării cucetățenii șitransparențeiactivitățiiAPL-urilor.

Rezultat scontat 1. Proces decizional transparent șiparticipativ asigurat.

Rezultat  scontat 2. Accesul  la  informație  și  comunicarea cu  publicul  (societatea civilă,cetățenii) îmbunătățite.

Rezultat scontat 3. Pagina web funcțională, care oferă acces la informații complete, exacte și întimp util.

Rezultat       scontat     4.     Rapoarte     de     transparență      anuale     elaborate     și publicate.

Metodologia de monitorizare

Scopul monitorizării este urmărirea progresului implementării unor acțiuni;urmărirea activității și acțiunilor autorității pentru atingerea rezultatelorprogramate în documentul de politici.

Rezultatele monitorizării potfolosi la:

 • continuareaintervenției publice conform planificării;
 • re-orientareaintervenției publice în aspecte minore sau majore;
 • încetareaintervenției publice (în anumite circumstanțe);
 • schimbareaintervenției publice viitoare, luând în considerare lecțiile învățate dinevaluare și recomandările aduse.

Principiile monitorizării

 • Imparțialitate: monitorii sunt neafiliați politic și s-au abținut sămonitorizeze autorități/activități în care activează sau sunt implicaterude/afini sau prieteni. 
 • Obiectivitate: monitorii au acumulat și fixat informațiile în rapoartelede monitorizare în mod obiectiv și detașat de propriile simpatii și antipatiifață de autoritățile/persoanele cu care interacționează în procesulmonitorizării.
 • Colaborare: monitorii au colaborat cu reprezentanții autoritățilorimplementatoare, în scopul colectării informației necesare pentru monitorizareaalternativă și au evitat să genereze conflicte în cadrul procesului demonitorizare.
 • Aplicarea indicatorilor calitativi și cantitativi în activitatea de monitorizare alternativă, ceea ce a permis comparareaperformanțelor și analiza evoluției/involuției aspectelor și acțiunilormonitorizate;
 • Flexibilitate:metodologia poate fi perfecționată, modificată în dependență de substanța șiesența planurilor / acțiunilor monitorizate.

Monitorizarea gradului de implementare a planului localanticorupție (CR Sîngerei) a fost realizată prin intermediul unei metodologiide monitorizare bazată pe indicatori de evaluare cantitativi și calitativi.

Datele au fost colectate subforma unor indicatori – modul de măsurare  a unei probleme, a unei stări, a gradului deatingere a unor obiective.

Indicatorii reprezintă caracteristici cantitative sau calitative, careoferă mijloace simple de măsurare a succesului activităților desfășurate:

 • indicatorii cantitativi sunt exprimați în termeninumerici sau procentuali;
 • indicatorii calitativi prin care se măsoară percepțiași se descriu anumite comportamente.

Au fostacordate calificative privindrespectarea termenelor, după următorul format:

  Tipologia termenelor de realizare a acțiunilor stabilite în PLA Eventualele situații posibile Concluziile /calificativele monitorului privind respectarea termenului
1. Permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres N/a Acțiune în desfășurare
2. Permanent, cu verificarea anuală a indicatorilor de progres N/a Acțiune în desfășurare
3. Termen fix (de exemplu, Trimestrul II anul 2019; Trimestrul IV. 2018, etc.) Dacă termenul a fost respectat Termen de implementare respectat
Dacă termenul a fost depășit sau acțiunea nu a fost realizată Termen de implementare depășit
4. Termen fix (de ex. trim. II 2018) + permanent Dacă termenul a fost respectat în privința realizării acțiunii pentru care este prevăzut un termen fix Termen de implementare respectat, acțiune în desfășurare
Dacă termenul a fost depășit sau acțiunea pentru realizarea căreia este prevăzut un termen fix, nu a fost realizată Termen de implementare depășit

Au fostacordate calificative privind gradulde realizare a acțiunilor, după următorul format:

  Tipologia indicatorilor din PLA Eventualele situații posibile Calificativele monitorului privind realizarea acțiunilor
1. Acțiuni a căror indicatori de progres constituie indicatori cantitativi (număr, procente) Dacă acțiunea are un caracter permanent și nu există niciun indicator cantitativ realizat Acțiune nerealizată
Dacă acțiunea are un caracter singular și toți  indicatorii cantitativi au fost realizați Acțiune realizată
În restul ipotezelor/situațiilor Acțiune realizată parțial
2. Acțiuni a căror indicatori de progres constituie elaborarea/aprobarea unui act normativ/document/instrument Dacă actul  normativ, documentul, instrumentul nu a fost elaborat Acțiune nerealizată
Dacă actul normativ (documentul, instrumentul) este elaborat, aprobat și pus în aplicare Acțiune realizată
În restul ipotezelor/situațiilor Acțiune realizată parțial
3. Acțiuni a căror indicatori de progres constituie elaborarea/aprobarea unui act normativ/document/instrument și indicatori cantitativi Dacă actul  normativ, documentul, instrumentul nu a fost elaborat și niciun indicator cantitativ nu a fost realizat Acțiune nerealizată
Dacă actul  normativ, documentul, instrumentul a fost elaborat, aprobat, pus în aplicare și toți indicatorii cantitativi sau cu excepția unui singur indicator, au fost realizați Acțiune realizată
În restul ipotezelor/situațiilor Acțiune realizată parțial
4. Acțiuni a căror indicatori de progres constituie elaborarea/aprobarea unui act normativ/document/instrument, indicatori cantitativi și desemnarea unor persoane Dacă actul  normativ, documentul, instrumentul nu a fost elaborat și persoana nu a fost desemnată Acțiune nerealizată
Dacă actul  normativ, documentul, instrumentul a fost elaborat, aprobat, pus în aplicare și persoana a fost desemnată Acțiune realizată
În restul ipotezelor/situațiilor Acțiune realizată parțial
5. Acțiuni a căror indicatori de progres constituie crearea unei entități și indicatori cantitativi Dacă entitatea nu a fost creată și niciun indicator cantitativ nu a fost realizat Acțiune nerealizată
Dacă entitatea a fost creată și toți indicatorii cantitativi sau cu excepția unui singur indicator, au fost realizați Acțiune realizată
În restul ipotezelor/situațiilor Acțiune realizată parțial
6. Acțiuni a căror indicatori de progres constituie crearea unei entități și elaborarea/adoptarea unor acte normative/documente/instrumente Dacă entitatea nu a fost creată și actul  normativ, documentul, instrumentul nu a fost elaborat Acțiune nerealizată
Dacă entitatea a fost creată și actul  normativ, documentul, instrumentul a fost elaborat, aprobat, pus în aplicare Acțiune realizată
În restul ipotezelor/situațiilor Acțiune realizată parțial
7. Acțiuni a căror indicatori de progres constituie desemnarea unor persoane și indicatori cantitativi Dacă persoana nu a fost desemnată și niciun indicator cantitativ nu a fost realizat Acțiune nerealizată
Dacă persoana a fost desemnată și toți indicatorii cantitativi sau cu excepția unui singur indicator, au fost realizați Acțiune realizată
În restul ipotezelor/situațiilor Acțiune realizată parțial

Planul local anticorupție pentru anii 2018-2020 a CR Sîngereiau fost utilizați indicatorii prevăzuțiîn textul acestora, precum și orice alți indicatori și surse de verificareoficiale și publice, care pot să ateste întrunirea condițiilor și atingereaindicatorilor de către CR Sîngerei, inclusiv indicatorii și sursele alternative de verificare ainformațiilor prevăzuți pentru planurile locale anticorupție.

Caracterul alternativ al monitorizării a fost asiguratprin utilizarea următoarelor metode și instrumente de monitorizare:

 • analiza cadrului legal primarși normativ secundar;
 • analiza informațiilor de pe paginaweb a CR Sîngerei și a organizațiilorneguvernamentale;
 • monitorizarea informației dinmass-media, în special, presa de investigații;
 • monitorizarea portalurile webși bazele de date publice (www.avere.md, www.interese.md; www.declaratii.ani.md; www.moldovacurata.md; www.anticoruptie.md; www.cna.md; www.procuratura.md; www.zdg.md; www.instante.justice.md; www.csj.md etc.);
 • 23 cereri de acces la informații depuse la CR Sîngerei;
 • 21 răspunsuri la cererile deacces la informație de la CR Sîngerei analizate;
 • analiza rapoartelor de activitateplasate pe pagina web a CR Sîngerei;
 • chestionarea a 30 funcționaripublici din cadrul subdiviziunilor CR Sîngerei și direcțiilor raionale(direcția asistență socială, direcția finanțe, serviciul audit intern, direcțiaeducație, secția economie, serviciul îngrijire la domiciliu, serviciul dedeservire, serviciul financiar, etc.).
 • 2 focus grupuri desfășurate în Sîngerei, la care au participat în total 18 persoane, inclusiv antreprenori,jurnaliști locali, funcționari publici, consilieri locali, studenți, experți șiactiviști civici, contabili, muzicieni, medici, etc.).
 • analiza rapoartelor șievaluărilor naționale și internaționale cu privire la situația în diferitedomenii, etc.

Progresul în implementarea planului de acțiunianticorupție

Prioritatea nr.1: Consolidarea integrității instituționale a APL de nivelul II prin prisma aplicării corespunzătoare a legislației anticorupție.

Rezultatele scontate:

Nr. Acțiunea Indicatori de progres                    Calificativ 
Termenul de realizare Gradul de realizare
1 Asigurarea respectării regimului de incompatibilități 1. Numărul de cazuri de incompatibilități atestate și soluționate în cadrul CR; 2. Numărul de sesizări la ANI cu privire la încălcarea regimului de incompatibilități; Acțiune în desfășurare Acțiune realizată

Evaluarea progresului:

Drept răspuns la cererea privind accesul lainformație, transmisă de echipa Lex 21 pe data de 3 octombrie, CR Sîngerei arăspuns printr-o scrisoare, pe data de 6 noiembrie (cu încălcarea termenului de15 zile lucrătoare, prevăzut la art. 16 al legii privind accesul la informație)informând despre faptul că, în anul 2019,nu a fost niciun caz de incompatibilitate. Prin urmare, nu există nicio sesizare la ANI cu privire laîncălcarea regimului de incompatibilități.

Cu toate acestea, conform Raportului pentruanul 2019 privind implementarea Planului local anticorupţie pentru anii2018-2020[1] (în continuare Raportul demonitorizare al CR Sîngerei), pe parcursul perioadei raportate, s-aînregistrat: 1 caz de incompatibilitateatestat și soluționat în cadrul administrației raionale Sîngerei și alte 3cazuri privind încălcarea regimului de incompatibilități, care au fost sesizatela ANI.

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
2 Asigurarea respectării regimului declarării averilor și intereselor personale 1. Numărul de agenți publici angajați / numiți / cu mandatele validate pe parcursul anului și numărul de declarații depuse în momentul angajării / numirii / validării mandatului; 2. Numărul total de agenți publici angajați / numiți  / cu mandatele validate care activează în entitatea publică pe parcursul anului 2019 și numărul de declarații depuse anual; 3. Numărul de agenți publici ale căror mandat / raporturi de muncă sau de serviciu au încetat pe parcursul anului și numărul de declarații depuse la încetarea mandatului / raporturilor de muncă sau de serviciu pe parcursul anului respectiv; Acțiune în desfășurare Acțiune realizată

Evaluarea progresului:

Legea privind declararea averii și a intereselorpersonale nr.133/2016 prevede obligația de a declara averea și intereselepersonale de către subiectul declarării și membrii familiei,concubinul/concubina acestuia. Începând cu 1 ianuarie 2018, subiecţiideclarării sunt obligați să depună declaraţiile exclusiv în formă electronică,prin intermediul sistemului informațional „e-Integritate”, disponibil pe paginaweb oficială a ANI.

Conform Raportului de monitorizare al CR Sîngerei, înanul 2019, au avut loc 3 numiri înfuncții publice și 5 numiri în funcții de demnitate publică (în cadrulSubdiviziunilor CR fără statut de persoană juridică[2]). Alte 2 numiri în funcțiipublice au avut loc în Direcția Educație (1) și Direcția Asistență Socială șiProtecție a Familiei (1). De asemenea, pe parcursul anului 2019, au fostînregistrate 5 încetări a raporturilor de servicii și 4 încetări a mandatelorde demnitate publică (în cadrul Subdiviziunilor CR fără statut de persoanăjuridică).

Trebuie de menționat faptul că începând cu data de 1ianuarie 2018, data din care declarațiile se depun în format electronic, pentruadministrația locală este dificil să țină evidența numărului agenților publicicare au depus declarațiile. Or, declarația în formă electronică se semneazăelectronic, se emite conform legislației în vigoare[3] și se elibereazăsubiecților declarării cu titlu gratuit.[4]

Un progres pozitiv este redat de faptul că, în cadrulsubdiviziunilor CR Sângerei au fost desemnatepersoane responsabile de actualizarea permanentă a registrului electronic al subiecțilordeclarării averii și intereselor personale, precum și de procesul deobținere a semnăturilor electronice pentru subiecții declarării.

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
3 Asigurarea respectării regimului conflictelor de interese și neadmiterea favoritismului. 1. Numărul conflictelor de interese declarate; 2. Numărul conflictelor soluționate în cadrul entităților publice; 3. Numărul conflictelor de interese sesizate la ANI; 4. Numărul actelor de constatare ale ANI cu privire la conflictele de interese; Acțiune în desfășurare Acțiune realizată

Evaluareaprogresului:

Conform Raportului de monitorizare al CR Sîngerei, în anul 2019 au fost declarate 15 conflictede interese, toate din cadrul Direcției Educație. Cu toate acestea, nu au fost cazuri de sesizare aconflictelor de interese la ANI, acestea fiind soluționate în totalitate încadrul entității publice. Prin urmare, nu există nici un act de constatate alANI cu privire la conflictele de interese.

Este de remarcat faptul că avem informații contradictorii privind numărul conflictelor de interesedeclarate. Or, aplicând instrumentul inclus în metodologia de monitorizare,echipa Lex 21 a depus la CR Sângerei o cererea privind accesul la informație.Așadar, printr-un răspuns oficial, CR Sîngerei a informat pe data de 8noiembrie despre faptul că, în anul 2019, în cadrul administrației raionale, aufost soluționate 3 conflicte de interese, în care subiecții erau în conflict deinterese cu soții/soțiile lor. Soluția a fost data în conformitate cu art. 11alin. (5) lit. c) al legii nr. 16 din 15.02.2008  cu privire la conflictele de interese. 

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
4 Asigurarea respectării regimului cadourilor Numărul cadourilor predate comisiilor de evidență și evaluare a cadourilor în cadrul entității publice;Numărul și suma cadourilor răscumpărate în cadrul CR; Acțiune în desfășurare Acțiune parțial realizată

Evaluareaprogresului:

Administrația raională Sîngerei dispune de Registru deevidență a cadourilor (Nr. 1)[5].În același timp, fiecare Direcție raională deține propriul Registru de evidențăcadourilor. Cu toate acestea, pe pagina web a Consiliului raional Sîngerei nueste publicat Registrul de evidenţă a cadourilor și nicio altă informațiedespre acesta, deși aceasta este o obligație legală a conducătorului entitățiipublice.[6]

Conform informațiilor recepționate drept răspuns lacererea privind accesul la informație, CR Sîngerei a informat despre faptul că,în perioada de raportare (anul 2019), nuau fost înregistrate cadouri primite de către funcționari publici, nici încadrul Subdiviziunilor CR Sîngerei, nici în cadrul celor 3 Direcții raionale.Respectiv, nu au fost cazuri de cadouri inadmisibile, transmise către CNA, cupornirea dosarelor penale sau contravenționale.

În Raportul de monitorizare al CR Sîngerei se menționeazădespre faptul că au fost desemnate persoane responsabile pentru ținereaRegistrelor cadourilor în cadrul entităților publice ale administrațieiraionale. De remarcat faptul că pe pagina web a CR Sîngerei nu sunt publicateinformații privind constituirea Comisiei de evidență și evaluare a cadourilor(decizia administrației raionale) sau lista cadourilor și beneficiariiacestora.

În concluzie, considerăm declararea și înregistrareacadourilor într-un registru ca fiind un instrument anticorupție care nucontribuie la prevenirea corupției în administrația publică. Argumentele țin,atât de caracterul formal al acestuia, discreția funcționarului public privinddeclararea unui cadou, cât și lipsa unui mecanism de control.

Nr. Acțiunea Indicatori de progres                Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
5 Asigurarea neadmiterii, denunțării și tratării influențelor necorespun-zătoare 1. Numărul cazurilor de influenţă necorespunzătoare denunţate; 2. Numărul cazurilor de influenţă necorespunzătoare soluţionate în cadrul subdiviziunilor consiliului raional; 3. Numărul cazurilor de influenţă necorespunzătoare denunţate la CNA / alte autorităţi anticorupţie responsabile; Acțiune în desfășurare Acțiune parțial realizată

Evaluarea progresului:

Atât, conform Raportului de monitorizare al CR Sîngerei, cât și arăspunsului la solicitarea de informații, înanul 2019, nu au fost înregistrate cazuri de influență necorespunzătoaredenunţate, soluţionate în cadrul entităţilor publice, sau denunţate la CNA /alte autorități anticorupție. În același Raport, CR Sîngerei menționează cătoate subdiviziunile Consiliului dispun de registre de denunțare a influențelornecorespunzătoare, precum și sunt desemnate persoane responsabile de ținereaacestor registre. Totodată, în perioada de raportare nu au fost denunțatecazuri de influență necorespunzătoare.

Cu referire la direcțiile raionale (cu statut de persoană juridică), 2 dincele 3 direcții – Direcția Educație și Direcția Finanțe – dispun de registre cuprivire la denunțarea influențelor necorespunzătoare, fiind desemnată persoanăresponsabilă de ținerea registrelor. În perioada anului 2019, cazuri deinfluenă necorespunzătoare nu au fost denunțate.

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
6 Asigurarea neadmiterii și denunțării manifestărilor de corupție, protecția avertizorilor de integritate 1. Numărul manifestărilor de corupţie denunţate de către agenţii publici președintelui raionului; 2. Numărul avertizărilor de integritate depuse în cadrul CR; 3. Numărul avertizărilor de integritate transmise la CNA; 4. Numărul avertizorilor de integritate supuși protecției; Acțiune în desfășurare Acțiune parțial realizată

Evaluarea progresului:

Conform Raportului de monitorizare al CRSîngerei, în anul 2019 nu au existatcazuri de manifestări de corupție denunțate de către agenții publicipreședintelui raionului și niciunavertizor de integritate supus protecției. Acest fapt este confirmat și derezultatele aplicării instrumentului de chestionare a agenților publici dincadrul CR Sîngerei. Astfel, 100% dintre cei chestionați au menționat că, înanul 2019, nu au făcut nici un denunț privind manifestările de corupție caurmare a unor ilegalități admise de funcționarii publici.

În perioada raportată au fost depuse 4avertizări de integritate, dintre care 2 în cadrul administrației publiceraionale și alte 2 au fost transmise către CNA.

De remarcat că, în modelul Planului localanticorupție pentru anii 2018-2020, la acțiunea 6 este prevăzut indicatorul „Regulament privind organizareaactivităților de denunțare a manifestărilor de corupție, adoptat”. Cu toateacestea, în Planul local anticorupţie Sîngerei nu a fost prevăzută o astfel deacțiune. Constatăm că, nici pe pagina web a CR Sîngerei nu există un astfel deregulament sau informații referitor la organizarea activităţilor de denunţare amanifestărilor de corupţie.

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
7 Asigurarea intoleranței față de incidentele de integritate 1. Numărul de sancţiuni disciplinare aplicate în cadrul entităţilor publice în legătură cu incidentele de integritate admise de agenţi publici; 2. Numărul sesizărilor depuse de către conducătorii entităţilor publice la autorităţile anticorupţie cu privire la incidentele de integritate ce constituie infracțiuni și contravenții; 3. Numărul de suspendări din funcţii ale agenţilor publici inculpaţi pentru infracţiuni de corupţie sau conexe corupţiei; Acțiune în desfășurare Acțiune realizată

Evaluarea progresului:

Dininformațiile cuprinse în Raportul de monitorizare al CR Sîngerei, în anul 2019,nu au fost înregistrate incidente de integritate de către funcționarii publicinefiind, astfel, aplicate sancțiuni disciplinare. De asemenea, nu a fostînregistrată nicio sesizare depusă de către conducătorii entităţilor publice laautorităţile anticorupţie cu privire la incidentele de integritate ceconstituie infracţiuni şi contravenţii, precum și nici un caz de suspendare dinfuncţii ale agenţilor publici inculpaţi pentru infracţiuni de corupţie sauconexe corupţiei.

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
8 Asigurarea respectării accesului la informații de interes public 1. Numărul de solicitări de acces la informaţii, transmise subdiviziunilor CR; 2. Numărul de refuzuri de acces la informaţii; 3. Numărul contestaţiilor depuse în instanţa de judecată împotriva refuzului entităţii publice de a oferi acces la informaţii; 4. Numărul de hotărâri adoptate de instanțele de judecată privind obligarea entității publice de a oferi informațiile solicitate; Acțiune în desfășurare Acțiune parțial realizată

Evaluarea progresului:

Potrivit Raportului CR Sângerei, în anul2019, toate cererile de acces la informație parvenite din partea consilierilorraionali, cetățenilor și a organizației Promo-LEX către subdiviziunile CRSîngerei (inclusiv către aparatul președintelui raionului, cât și direcțiile custatut de persoană juridică) au fost soluționate fără refuzuri de acordare ainformațiilor solicitate. Totodată, în anul 2019, nu au existat contestațiidepuse în instanţa de judecată împotriva refuzului entităţii publice de a oferiacces la informaţii. Datele respective corespund cu informația disponibilă  pe portalul instanțelor de judecată, larubrica „agenda ședințelor” și „hotărârile instanței”.[7]

Așa cum a fost menționat mai sus, echipa LEX21, conform metodologiei de monitorizare, a transmis în adresa Cr Sîngerei 23de cereri de acces la informație. Însă, a recpționat răspuns doar la 21 dintreacestea. Așadar, 2 solicitări au rămas fără răspuns, ceea ce denotă căasigurarea respectării accesului la informații de interes public nu este întottalitate asigurată.

  Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
9 Asigurarea implementării și respectării normelor de etică și deontologie 1. Elaborarea și implementarea codului de etică şi deontologie a autorității publice de nivelul II; 2. Numărul de instruiri și de agenți publici instruiți cu privire la normele de etică și deontologie; 3. Numărul de cazuri de încălcare a normelor de etică şi deontologie, sancţionate disciplinar; Acțiune în desfășurare Acțiune parțial realizată

Evaluarea progresului:

Codul de etică și conduită a funcționaruluipublic din cadrul subdiviziunilor CR Sîngerei a fost aprobat prin deciziaConsiliului Raional nr. 3/19 din 12.07.2018. Codul este publicat pe pagina weba autorității locale la secțiunea „Transparențădecizională”, rubrica „Reglementare”[8].

Prin scrisoarea de răspuns la cererea deacces la informație transmisă pe data de 3 octombrie, CR Sîngerei a comunicatdespre faptul că, tuturor agenților publici le-a fost adus la cunoștință subsemnătură Codul de etică și conduită a CR Sîngerei. În aceeași scrisoare,autoritatea locală comunică că, în perioada anului 2019, nu au avut locinstruiri privind normele de etică și deontologie. Referitor la sancționareadisciplinară, la fel, nu au fost înregistrate sancțiuni.

Cu referire la instruirile privind normele deetică și deontologie, conform Raportului de monitorizare a CR Sângerei, în anul2019, au fost desfășurate 4 instruiri în cadrul Direcției Asistență Socială șiProtecție a Familiei de care au beneficiat 18 agenți publici. De instruireprivind normele de etică au beneficiat și un agent public din cadrul DirecțieiFinanțe și 7 agenți publici din cadrul Direcției Educație. Cu toate acestea,remarcăm că, rezultatele chestionării arată că tocmai 70,0% (21 persoane)dintre funcționari nu au participat la nicio instruire cu privire la normele deetică și deontologie profesională. 

În ceea ce privește indicatorul al treilea,în anul 2019, nu au fostînregistrate cazuri de încălcare a normelor de etică şi deontologie, inclusivsancţionate disciplinar.

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
10 Consolidarea unității de audit intern în cadrul autorității publice de nivelul II. Elaborarea planului anual de audit intern în perioada trimestrului II-III, 2019   Termen de implementare respectat Acțiune realizată

Evaluarea progresului:

Conform organigramei și datelor disponibile pe paginaweb, CR Sîngerei dispune de Serviciul de Audit Intern[9],în cadrul căruia activează un auditor intern. Elaborarea Planului anual alactivității de audit intern este o obligațiune legală prevăzută în legeaprivind controlul financiar public intern (nr. 229 din 23.09.2010).

În scopul monitorizării acțiunii respective, a fostutilizat instrumentul solicitare a accesului la informație, prevăzut înmetodologia de monitorizare a Planului local anticorupție. Ca urmare a cereriide acces la informație depusă, am fost informați precum că, Planul anual deacțiuni al Serviciului audit intern pentru anul 2019 a fost aprobat dePreședintele raionului pe data de 28 ianuarie 2019. Planul anual de acțiuni alserviciului audit intern pentru anul 2019 prevede îndeplinirea a 5 obiective.Totuși, pe pagina web a administrației raionale, la rubrica „Acte, dispoziții”[10],nu am identificat această dispoziție publicată.

Totodată, CR Sângerei a pus la dispoziția echipei LEX 21copiile a 3 dispoziții cu privire la efectuarea misiunii de audit intern,inclusiv:

 1.  Dispoziția nr. 17 din 13 februarie 2019 „Cuprivire la efectuarea misiunii de audit intern” prin care a fost dispusărealizarea misiunii de audit intern cu titlul ,.Evaluarea procesului de gestionare a transportului auto din cadrulConsiliului raional”, care este publicată pe pagina web[11]
 2. Dispoziția nr. 49 din 24 aprilie 2019„Cu privire la efectuarea misiunii de audit intern” prin care a fost dispusărealizarea misiunii de audit intern cu titlul ,,Evaluarea corespunderii statelor de personal ale Direcției Educație,inclusiv a Instituțiilor Publice de învățământ, cu necesitățile și resurselefinanciare disponibile”, care este publicată pe pagina web[12]
 3. Dispoziția nr. 100 din 03 octombrie2019 „Cu privire la efectuarea misiunii de audit intern” prin care a fostdispusă realizarea misiunii de audit intern cu titlul ,,Evaluarea organizării procesului de alimentație a elevilor dininstituțiile publice de învățământ: Liceul Teoretic ,,Dimitrie Cantemir”,Liceul Teoretic ,,Olimp”, Gimnaziul „Anton Crihan” din or. Sîngerei, care,la fel, este publicată pe pagina web.[13]

Rezultatelechestionării agenților publici din cadrul CR Sîngerei arată că circa 63,3% (19persoane) apreciază funcționalitatea și eficiența unității de audit intern „înalt” și „extrem de înalt”. În timp ce, doar un respondent a oferitcalificativul „scăzut” și alții 33,3%– calificativul „mediu”. În general,rezultatele acestea pot fi interpretate pozitiv având în vedere faptul căvorbim despre o funcție de control a activității autorității publice și aagenților publici din cadrul acesteia.

Prioritatea 2. Gestionarea patrimoniului public local în condiții de legalitate, transparență și eficiență.

Rezultatele scontate:

Ca urmare a aplicării instrumentului de chestionare afuncționarilor publici din cadrul CR Sîngerei, constatăm că doar jumătate(50,0%) dintre persoanele chestionate susțin că în cadrul CR Sîngerei a fostimplementat un sistem de proceduri privind modul de gestionare a patrimoniuluipublic raional. Alți 12 funcționari (40,0%) au menționat că nu cunosc, iar alți3 respondenți au menționat că un asemenea sistem de proceduri nu a fostimplementat.

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
11 Asigurarea gestionării transparente şi responsabile a patrimoniului public 1. Numărul bunurilor patrimoniului public local înregistrate şi evaluate; 2.Desemnarea direcției responsabile de administrarea și gestionarea patrimoniului APL de nivelul II; Acțiune în desfășurare Acțiune realizată

Evaluarea progresului:

În Raportul demonitorizare al CR Sîngerei se menționează faptul că, anual, se elaborează șise raportează către Agenția Proprietății Publice darea de seamă privindvaloarea patrimoniului public al instituțiilor publice subordonate CR Sîngerei.Direcția Finanțe a desfășurat inventarierea anuală, în cadrul căreia au fostînregistrate și evaluate 54 de bunuri ale patrimoniului raional. La 01.01.2019,valoarea mijloacelor fixe și valoarea de bilanț a terenurilor constituia637,188.79 lei.

În ceea ce priveștedesemnarea subdiviziunilor responsabile de administrarea și gestionareapatrimoniului raional, pentru subdiviziunile CR fără statut de persoanăjuridică a fost desemnat responsabil Serviciul Juridic. În cadrul DirecțieiFinanțe, responsabilă a fost desemnată Secția contabilitate bugetară, în timpce Direcția Educație este responsabilă de gestionarea patrimoniului public încadrul Direcției Educație (subdiviziune cu statut de persoană juridică). Încadrul Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei (subdiviziune custatut de persoană juridică), responsabilă pentru acest domeniu a fostdesemnată direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei.

Calitatea șieficiența procesului de administrare a patrimoniului raional din Sîngerei afost un aspect inclus în chestionarul distribuit către funcționarii publici dincadrul subdiviziunilor CR Sîngerei. Astfel, rezultatele arată că 26,7% dintre respondențiapreciază cu un nivel „scăzut” (2persoane) și „extrem de scăzut” (6persoane) calitatea și eficiența procesului de administrare a patrimoniuluipublic raional. În aceeași proporție, 26,7% dintre respondenți apreciază cu unnivel „înalt” (7 persoane) și „extrem de înalt” (1 persoană) procesulde gestionare a patrimoniului public. Iar, alți circa 46,7% (14 persoane) auoferit un calificativ „mediu”.

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
12 Asigurarea transparenţei în procesul de administrare şi gestionare a bunurilor patrimoniului public din cadrul APL II. 1. Numărul anunțurilor privind desfășurarea licitațiilor de vînzare/ locațiune/ arendă a bunurilor proprietate publică a APL de nivelul II publicate în termenii stabiliți conform legii, inclusiv pe pagina web a Consiliului raional; 2. Numărul informațiilor cu privire la rezultatele licitațiilor privind vînzarea/  locațiunea/ arenda bunurilor proprietate publică a APL de nivelul II; 3. Numărul dezbaterilor/consultărilor  publice pe subiecte privind gestionarea patrimoniului public organizate; Acțiune în desfășurare Acțiune parțial realizată

Evaluarea progresului:

ConformRaportului de monitorizare al CR Sîngerei, pe parcursul anului 2019, nu au fostdesfășurate nicio licitație de vânzare/locațiune/arendă a bunurilor proprietatepublică a APL de nivelul II. În același raport se menționează că, în anul 2019,nu au fost organizate nicio dezbatere sauconsultare  publică pe subiecte privindgestionarea patrimoniului public organizate.

În scopul monitorizării acțiunii respective, a fostutilizat instrumentul solicitare a accesului la informație, prevăzut înmetodologia de monitorizare a Planului local anticorupție. Ca urmare a cereriide acces la informație depusă, CR Sîngerei a comunicat despre faptul căpatrimoniul raionului este gestionat de Direcțiile și Secțiile Consiliuluiraional în dependență de destinația construcțiilor. În aceeași scrisoare, semenționează că, pe parcursul anului 2019, în proprietatea publică a raionuluiau fost transmise două terenuri pentru amplasarea stațiilor de pompare de laprimăriile com. Sîngereii Noi și com. Heciul Nou.

În rezultatul analizei paginii web a CR Sîngerei, nu aufost identificată nicio informație privind anunțurile sau rezultatele care sereferă la licitațiile cu bunurile din patrimoniul public raional.

De remarcat că, a fost evaluată percepția asupratransparenței în procesul de vânzare/locațiune/arendă a bunurilor patrimoniuluiraional prin chestionarea funcționarilor din cadrul CR Sîngerei. Rezultatelechestionării arată că circa 30,0% (9 persoane) apreciază transparența înprocesul de administrare a patrimoniului raional scăzut (4 persoane) și extremde scăzut (5 persoane). Alte circa 30% dintre respondenți o apreciază la unnivel înalt (8 persoane) și extrem de înalt (1 persoană). În timp ce 40,0% (12persoane) au oferit un calificativ mediu.

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
13 Instruirea specialiștilor în domeniul administrării și gestionării patrimoniului public. 1. Numărul persoanelor instruite – 8; 2. Numărul cursurilor de instruire – 1;   Acțiune în desfășurare Acțiune parțial realizată

Evaluarea progresului:

Conform Raportului de monitorizare a CRSîngerei, în anul 2019, a fost desfășurat un curs de instruire în domeniuladministrării patrimoniului public în cadrul căruia au participat 8 persoanedin cadrul Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei. În acelașitimp, funcționarii din cadrul altor subdiviziuni și direcții ale CR Sîngerei nuau beneficiat de nicio instruire pe parcursul anului 2019.  

În scopul monitorizării acțiunii respective, a fostutilizat instrumentul solicitare a accesului la informație, prevăzut în metodologiade monitorizare a Planului local anticorupție. Ca urmare a cererii de acces lainformație depusă, am primit o informație diferită și contradictorie cu ceaprezentată în raportul de monitorizare. Respectiv, CRSîngerei a informat pe data de 8 noiembrie, ca urmare a cererii de acces lainformație transmisă pe data de 3 octombrie despre faptul că, pe parcursulanului 2019, nu au fost organizate instruiri în domeniul gestionării șiadministrării patrimoniului publice și, respectiv, nicio persoană din cadrulautorității publice nu a fost instruită în acest sens.

Pe de altă parte, rezultatele aplicăriiinstrumentului de chestionare în rândul funcționarilor publici din cadrulsubdiviziunilor CR Sîngerei arată că tocmai 66,7% (20 persoane) dintrerespondenți susțin că nu au participat în anul 2019 la nicio instruire îndomeniul administrării și gestionării patrimoniului public. Doar 3 persoane aumenționat că au beneficiat de 1 instruire, iar altele 3 – de câte 2 instruiri.

Prioritatea 3. Asigurarea transparenței și prevenirea corupției în procesul de planificare, desfășurare și monitorizare a achizițiilor publice.  

Rezultate scontate:

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
14 Asigurarea transparenței în procesul de planificare, desfășurare și monitorizare a achizițiilor publice. Publicarea Planului anual de achiziţii publice  Numărul anunțurilor de intenție publicate în Buletinul Achizițiilor Publice (BAP) și pe pagina web a Agenţiei Achiziţii Publice (AAP) Rezultatele / anunțurile de atribuire, publicate pe pagina web a Consiliului raional Rapoartele anuale și semestriale privind executarea contractelor de achiziții publice elaborate Acțiune în desfășurare Acțiune realizată parțial

Evaluarea progresului:

Pentrusatisfacerea necesităţilor de bunuri, lucrări şi servicii, autoritateacontractantă este obligată să planifice contracte de achiziţii publice, careurmează a fi încheiate ca rezultat al desfăşurării procedurilor de achiziţiepublică, cu respectarea principiilor asigurării concurenţei, eficienţei,transparenţei, tratamentului egal, nediscriminării şi nedivizării acestora.Modul de planificare a contractelor de achiziții publice este reglementat prinHotărârea Guvernului nr. 1419 din 28.12.2016.

Conform paginii web a consiliuluiraional Sîngerei, pe data de 4 februarie 2019 a fost publicat Planul de achiziții al Consiliuluiraional Sîngerei pentru anul 2019[14].Planul a fost întocmit de specialistul principal al direcției economie și coordonatcu contabilul șef pe 15 ianuarie 2019. Conform documentului Consiliul apreconizat următoarele 32 proceduri: achiziție publică folosind procedura denegociere (4), achiziție publică de valoare mică (24), licitație publică (3),Concurs prin cererea ofertelor de preț (1).

De asemenea, conform paginii weba consiliului raional Sîngerei, a fost publicat și Planul de achiziții alDirecției Finanțe Sîngerei pentru anul 2019[15].Planul a fost întocmit de specialistul principal din direcția finanțe șicoordonat cu contabilul șef pe 15 ianuarie 2019. Conform documentului, DirecțiaFinanțe a preconizat 18 achiziții publice de valoare mică.

Pe pagina web a DirecțieiEducației[16]este o rubrică destinată achizițiilor publice unde se pot vizualiza următoareledocumente: plan de achizițiiGim.Sîngereii Noi; Plan de achiziții LT„D.Cantemir”; Plan de achizițiigim Dobrogea Veche; gim A. Păunescu; Plan achizitiiAlexandreni; PLAN de achizitii LT„P.Halippa”, Cubolta; Plan de achizițiiBilicenii Vechi; Plan de achizițiigim „A.Crihan”; Plan de achizițiiHeciul Nou; Plan de achiziții LT„N.Casso”; Plan de achizițiiLT„I.Creangă”; Plan de achizițiiMarinești; Plan de achizițiiPrepelița; Plan de achizițiiȚambula; Plan de AchizițiiDirecția Educație; Plan de Achizițiegim „Luceafărul”,Biruința; Plan de achizițiiBălășești.

Cu părere de rău, toate sunt peanul 2020 și nu s-au găsit documente relevante pentru anul monitorizării(2019).

Art. 28 al Legii nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice stipulează faptul că, publicareaîn Buletinul achiziţiilor publice a anunțurilorde intenție privind achiziţiile publice preconizate este obligatorie.Anunţurile de intenție se publică în cel mult 30 de zile de la data aprobăriibugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat, pentru fiecareprocedură de achiziție. Anunțurile de intenție vor conține cel puţininformaţiile cuprinse în anexa nr. 3 a Legii nr. 131 din 03.07.2015 privindachizițiile publice şi, dacă este necesar, alte informaţii considerate utile decătre autoritatea contractantă. Pentru contractele a căror valoare estimatăpentru bunuri şi servicii este mai mică de 800 000 de lei, iar pentru lucrărieste mai mică de 2 000 000 de lei, publicarea anunţului de intenţie nu esteobligatorie.

Astfel, putem menționa că, pepagina web a consiliului raional Sîngerei, au fost publicate următoarele 3 anunțuri de intenție, exact ca și înrăspunsul la cererea privind accesul la informație a AO Asociația pentruDrepturile Omului Lex XXI:

 • Lucrăride întreținere, administrare și asigurare a securității circulației rutiere adrumurilor[17](Licitație publică cu valoarea estimată fără TVA (lei) de 3 000 000 mdl)
 • Lucrări de reparații generale și derenovare a clădirii administrative a Consiliului Raional Sîngerei[18](Licitație publică cu valoarea estimată fără TVA (lei) de2916000 mdl)
 • Lucrări de reparație a drumurilorpublice locale[19] (Licitație publică cu valoarea estimată fără TVA (lei) de7827900 mdl)

În cadrul raportului demonitorizare al CR Sîngerei, la indicatorul ce ține de anunțurile de intenției,găsim o neconcordanță în cifre, în care sunt menționate 6 anunțuri de intenție:1 anunț de intenție la secția economie, 2 anunțuri de intenție la direcția educațieși 3 anunțuri de intenție la direcția asistență socială și protecție afamiliei.

De asemenea, pe pagina web aconsiliului sunt publicate următoarele anunțuride participare privind achiziționarea:

 • Lucrărilorde termoizolare a clădirii Consiliului raional Sîngerei[20]prin procedura de achiziție COP – 1395680,00 lei
 • Autoturismuluide serviciu[21] prinprocedura de achiziție Licitație Publică – 461000,00 lei
 • Lucrărilorde reparare a drumurilor publice locale (selective)[22]prin procedura de achiziție Licitație Publică – 7827870,00 lei
 • Autoturismuluide serviciu[23] prinprocedura de achiziție Licitație Publică – 1000000 lei.

Potrivit art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice,autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare înBuletinul achiziţiilor publice un anunţde atribuire nu mai târziu de 30 de zile de la data la care va remiteinformaţia.

CR Sîngerei pe pagina sa web apublicat următoarele 4 anunțuri de atribuire, exact ca și în răspuns la cerereaprivind accesul la informație din partea AO Asociația pentru Drepturile OmuluiLex XXI:

 • Anunțde atribuire[24] 1 –Obiectul de achiziție – Combustibil
 • Anunțde atribuire[25] 2 –Lucrări de întreținere a drumurilor locale
 • Anunțde atribuire[26] 3 –Autoturism de serviciu
 • Anunțde atribuire[27] 4 –Lucrări de reparare a drumurilor publice locale (selectiv)

Cu privire la indicatorul ce ține de rapoarte anuale șisemestriale privind executarea contractelor de achiziții publice vă rugăm săvedeți mai jos descrierea realizării activității 16. Consolidarea procesului demonitorizare a executării contractelor.

În cadrul chestionarelor repartizate în cadrulconsiliului Raional Sîngerei la întrebarea „Cum apreciați transparența înprocesul de achiziții publice din cadrul CR Sîngerei?” 3% (1 respondent) aapreciat extrem de înalt, 47 % (14 respondenți) au apreciat înalt, 23 % (7respondenți) au menționat că mediu, 17 % (5 respondenți) au menționat că scăzutși 10 % ( 3 respondenți) au apreciat cu extrem de scăzut.

Încadrul focus grupurilor, desfășurate în raionul Sîngerei, participanții auabordat foarte intens subiectul achizițiilor publice și au menționat că,achizițiile publice din Raionul Sîngerei nu sunt prea transparente în procesulde planificare, desfășurare și monitorizare a achizițiilor publice. Participanțiiau menționat că este nevoie monitorizareaimplementării contractelor de achiziții publice și aplicarea de cătreinstituții a penalităților pentru companiile care încalcă prevederilecontractuale.

Încadrul raportului de monitorizare al CR Sîngerei se menționează că la aceastăactivitate a fost publicat un plan de achiziții publice, 6 anunțuri deintenții, 9 anunțuri de atribuire și 6 rapoarte anuale și semestriale. Acestlucru nu coincide în totalitate cu ceea ce este publicat pe pagina Consiliului șipe pagina direcției educației lipsește informație și din cele relatate mai susputem menționa că gradul de realizare este parțial realizat.

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
15 Reglementarea internă a procesului de achiziții publice. Respectarea regulamentului de activitate a grupului de lucru pentru achiziţii Acțiune în desfășurare Acțiune realizată

Evaluarea progresului:

Această activitate este în conformitate cuprevederile art.53 alin (2) și art.54 al Legii Republicii Moldova privindadministrația publică locală nr.436 din 28.12.2006, art. 79 alin (7) al LegiiRepublicii Moldova privind achizițiile publice nr.131 din 03.07.2015 șiHotărârea Guvernului nr 667 din 27.05.2016 cu privire la aprobareaRegulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții.

Asociația pentru Drepturile Omului Lex XXI a făcut osolicitare de acces la informație la care a primit răspuns că, grupul de lucrupentru achiziții a fost creat prin dispoziția președintelui nr. 14 din 17februarie 2017, unde au fost menționată componența nominală a grupului de lucrupentru achiziții, funcțiile membrilor de lucru conform legislației menționatemai sus (documentul a fost anexat).

În cadrul raportului de monitorizare al CR Sîngereila această activitate este menționat ordinul nr. 102 din 25.08.2016, iar la DirecțiaFinanțe este ordinul șefului direcției nr.7 din 22 decembrie 2018, documente cenu au putut fi găsite pe pagina web a Consiliului Raional.

Considerăm că, acțiunea este în desfășurare căci înpermanență autoritatea contractantă trebuie să respecte regulamentul deactivitate a grupului de achiziții și gradul de realizare – considerăm căacțiunea este realizată, caci avem regulamentul elaborat.

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
16 Consolidarea procesului de monitorizare a executării contractelor 1. Desemnarea direcţiei responsabile de monitorizarea procesului de executare a contractelor Acțiune în desfășurare Acțiune realizată

Evaluarea progresului:

Conformraportului de monitorizare al CR Sîngerei se menționează că, în cadrul secţiei economie,în funcţiile de bază a şefului Secţieieconomie şi Serviciului construcţii, gospodărie comunală şi drumuri – membri aigrupului de lucru sunt stipulateresponsabilităţile de monitorizare a procesului de executare a contractelor (dispoziţia preşedintelui raionului nr. 102 din 25.08.2016).

DirecţiaFinanţe – Contabilul- şef este responsabil de executarea contractelor, fapt ceeste stipulat în fişa postului.

DirecţiaEducație – Contabilul – şef este responsabil de executarea contractelor, faptce este stipulat în fişa postului.

Direcţia  Asistenţă Socială şi  Protecţie a Familiei – Contabilul – şef esteresponsabil de executarea contractelor, fapt ce este stipulat în fişa postului.

Astfel,la indicatorul din planul de acțiuni desemnarea direcţiei responsabile demonitorizarea procesului de executare a contractelor am putea menționa căactivitatea este în desfășurare căci are un caracter permanent și acțiunea esterealizată căci avem create direcții responsabile.

Cuprivire la calitatea monitorizării calificativele ar fi altele.

Încadrul solicitării de acces la informație din partea Asociației pentruDrepturile Omului Lex XXI se menționează că monitorizarea procesului deexecutare a contractelor are loc trimestrial și că pe pagina web a ConsiliuluiRaional Sîngerei pot fi găsite rapoartele. CR Sîngerei pentru  perioada 2019 a publicat următoarele 3rapoarte:

 • Raport cu privire la monitorizarea contractelor deachiziții publice (trimestrul I, anul 2019)[28]
 • Raportcu privire la monitorizarea contractelor de achiziții publice (trimestrul II,anul 2019)[29]
 • Raportcu privire la monitorizarea contractelor de achiziții publice (trimestrul III,anul 2019)[30].  

În cele 3 rapoarte se menționeazăcă, toate activitățile au fost executate calitativ și nu este nimic menționatla următoarele 3 rubrici: cauza neexaminării, reclamații înaintate și sancțiuniaplicate.

În cadrul chestionarelorrepartizate în cadrul consiliului Raional Sîngerei la întrebarea „Cum apreciațicalitatea și eficiența procesului de monitorizare a executării contractelor deachiziție publică?” 3% (1 respondent) a apreciat extrem de înalt, 40 % (12respondenți) au apreciat înalt, 37 % (11 respondenți) au menționat că mediu, 10% (3 respondenți) au menționat că scăzut și 10 % ( 3 respondenți) au apreciatcu extrem de scăzut.

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
17 Asigurarea respectării regulilor de evitare a conflictelor de interese pe parcursul aplicării procedurii de atribuire a contractului de achiziții Informarea membrilor grupului de lucru pentru achiziții privind regulile de evitare a conflictelor de interese Declarațiile de confidențialitate și imparțialitate semnate de către fiecare membru al grupului de lucru la fiecare procedură de achiziție publică Numărul de încălcări constatate/ măsurile întreprinse în vederea înlăturării încălcărilor constatate Acțiune în desfășurare Acțiune realizată parțial

Evaluarea progresului:

Legea nr.131 din 03.07.2015 (articolul 79 – reguli de evitare a conflictului de interese) și Hotărârea Guvernulnr. 667 din 27.05.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire laactivitatea grupului de lucru pentru achiziţii este capitolul VII sunt  dedicate conflictului de interese. Astfel, autoritățile contractante suntobligate să respecte prevederile legale.

La cerereaprivind accesul la informație din partea Asociației pentru Drepturile OmuluiLex XXI, CR Sîngerei a răspuns că, până la momentul actual, în temeiul pct.41al Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții,aprobat prin Hotărârea nr. 667 din 27.05.2016, pentru fiecare procedură deachiziție publică a semnat o declarație de confidențialitate și imparțialitate.Consiliul a menționat că, până la momentul actual, nu au fost constatate cazuriîn care membrii grupului de lucru se află în una sau mai multe dintresituațiile specificate la pct. 41 al regulamentului menționat mai sus.

În cadrul chestionarelorrepartizate în cadrul consiliului Raional Sîngerei la întrebarea „În ce măsurăconsiderați că sunt respectate regulile de evitare a conflictelor de interesepe parcursul procesului de achiziție publică?” 13% (13 respondenți) a menționatcă nu știu, 23 % (7 respondenți) au menționat că în mică măsură, 27 % (8respondenți) au menționat că moderat, 37 % (11 respondenți) au menționat că în maremăsură.

Participanții la focus grup aumenționat în repetate rânduri despre conflictele de interese prezente întrefuncționarii publici și operatorii economici câștigători în unele proceduri deachiziții (spre exemplu produse alimentare, construcții etc.). În urma acestorafirmații și a chestionarelor concluzionăm că, asigurarea respectăriiregulilor de evitare a conflictelorde interese pe parcursulaplicăriiproceduriide atribuirea contractului de achizițiieste realizată parțial.

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
18 Prevenirea concurenței neloiale în achizițiile publice. Numărul mediu de operatori economici participanți la o procedura de achiziție publică Numărul procedurilor anulate din lipsa concurenței/ofertelor Numărul contestațiilor depuse privind procedurile de achiziție desfășurate de APL de nivelul II Numărul de încălcări constatate/măsurile întreprinse în vederea înlăturării încălcărilor constatate Acțiune în desfășurare Acțiune realizată parțial

Evaluarea progresului:

La cerereaprivind accesul la informație din partea Asociației pentru Drepturile OmuluiLex XXI, CR Sîngerei a răspuns că, până la momentul actual (6 noiembrie 2019),numărulmediu de operatori economici participanți la o procedura de achiziție publicăau fost 7, iar în raportul de monitorizare al CR Sîngerei (20 decembrie 2019)au fost menționați 8 operatori economici.

Deasemenea, până la 6 noiembrie 2019, se menționează în răspunsul autorității cănumărulprocedurilor anulate din lipsa concurenței/ofertelor – 2 proceduri, iar înraportul de monitorizare al CR Sîngerei (20 decembrie 2019) au fost menționate 3proceduri. Ținînd cont ca au fost anulate proceduri din cauza lipseiconcurențelor, am acordat calificativul acțiune realizată partial.

Contestațiinu au fost depuse privind procedurile de achiziție desfășurate de APL denivelul II și nu au fost constatate încălcări, nici măsuri întreprinse învederea înlăturării încălcărilor constatate, se menționează atât în răspunsulautorității, cât și în raport.

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
19 Instruirea specialiștilor în achiziții publice, a membrilor grupului de lucru pe achiziții din cadrul APL de nivelul II în cadrul Academiei de administrare publică, Agenției Achiziții Publice. Numărul specialiștilor, membrilor grupului de lucru pe achiziții instruiți Numărul instruirilor de care a beneficiat fiecare specialist în achiziții publice și membru al grupului de lucru Acțiune în desfășurare Acțiune realizată parțial

Evaluarea progresului:

Dreptrăspuns la cererea privind accesul la informație din partea Asociației pentruDrepturile Omului Lex XXI, CR Sîngerei a menționat că, până la momentul actual(6 noiembrie 2019), au fostinstruiți 2 membri ai grupului de lucru pe achiziții. Un membru al grupului delucru a beneficiat de două instruiri și unul de o instruire.

În raportul pentru anul 2019 privindimplementarea planului local anticorupție pentru anii 2018 – 2020 a consiliuluiraional Sîngerei (20 decembrie 2019) au fost instruiți 2 membri ai grupului de lucru pe achiziții și de 3instruiri au beneficiat aceștia (direcția asistență socială și protecțiafamiliei).

Cu părere de rău, instruirea specialiștilorîn achiziții publice, a membrilor grupului de lucru pe achiziții la secțiaeconomie, direcția educație nu au avut loc, ceea ce ne permite a menționa căacțiunea a fost realizată parțial.

În cadrul chestionarelorrepartizate în cadrul consiliului Raional Sîngerei, la întrebarea „La câteinstruiri în domeniul achizițiilor publice ați participat în anul 2019?” 56%(17 respondenți) au menționat că nu este domeniul lor de responsabilitate, 7 %(2 respondenți) au menționat că în 3 și mai multe instruiri, 7 % (2respondenți) au menționat că au participat la 2 instruiri, 20 % (6 respondenți)au menționat că au participat la 1 instruire.

Prioritatea 4. Sporirea calității serviciilor publice printr-un management eficient al resurselor umane.

Rezultate scontate:

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
20 Asigurarea angajării și promovării agenților publici pe bază de merit. Numărul de agenţi publici angajaţi prin concurs, transfer sau promovare Numărul de anunțuri privind lansarea concursurilor de ocupare a funcțiilor publice publicate pe pagina web a Consiliului raional, panou informativ Numărul de contestații depuse împotriva rezultatelor concursurilor organizate Numărul de agenţi publici angajaţi/reconfirmaţi în funcţii ca urmare a verificării conform Legii nr. 271/2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice Acțiune în desfășurare Acțiune realizată parțial

Evaluarea progresului:

Încadrul cererii privind accesul la informație din partea Asociației pentruDrepturile Omului Lex XXI, CR Sîngerei a răspuns că, în anul 2019, au fostangajați (mandate validate) 4 agenți publici, au încetat 3 mandate / raporturide muncă, prin concurs, transfer sau promovare au fost angajați 3 agențipublici și că nu au fost depuse contestații împotriva rezultatelor concursului.

În raportul de monitorizare al CR Sîngerei(20 decembrie 2019) se menționeazăcă:

 • Aparatulpreședintelui; secția construcții, gospodărie comunală și drumuri; direcțiaagricultură și alimentație; secția economie; serviciul relații funciare șicadastru prin dispoziția de modificare a raporturilor de serviciu prin transfer(dispoziția nr.09 din 27.04.2018) au fost angajați 6 agenți publici, prin 3anunțuri și a fost depusă o contestație.
 • Direcțiafinanțe a anunțat concurs de ocupare a funcției temporare absente de specialistsuperior, la care a fost prelungit termenul depunerii actelor, apoi organizatconcurs cu privire la ocuparea funcției publice prin concurs. Astfel, avem 2anunțuri și 1 agent public angajat.
 • Direcțiaeducație a plasat în presa raională și pe pagina web 2 anunțuri (22.03.2019 și19.07.2019) privind lansarea concursului pentru locurile vacante – primul anunțpentru funcția de specialist și al doilea pentru funcția de specialist șispecialist principal. Nu au fost angajați agenți publici.
 • Direcțiaasistență socială și protecție a familiei – au fost angajați 2 agenți publici.

Pepagina web a Consiliului raional Sîngerei, la rubrica funcții vacante putemvizualiza următoarele 3 anunțuri (în 2019) pentru concursurile de ocupare afuncțiilor publice:

 • Concurspentru ocuparea funcției publice temporar vacante de specialist principal,Secția Administrație Publică[31]
 • Prelungireaconcursului pentru ocuparea funcției publice temporar absente de: specialistsuperior, Secția Elaborarea și Administrarea Bugetului[32]
 • Concursprivind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist Secțieadministrativ-militară (l.d.p. Sîngerei)[33]

În cadrul chestionarelorrepartizate în cadrul consiliului Raional Sîngerei la întrebarea „În ce măsură procesul de angajare a agențilorpublici se desfășoară conform principiilor de transparență, meritocrație șiintegritate profesională?” 27% (8 respondenți) a menționat că nu știu, 7% (2 respondenți) au menționat că nesemnificativ, 3 % (1 respondent) amenționat că în mică măsură, 30 % (9 respondenți) au menționat că moderat și33% (10 respondenți) au răspuns că în mare măsură.

Iar la întrebarea „În ce măsură procesul de promovare a agențilorpublici se desfășoară conform principiilor de transparență, meritocrație șiintegritate profesională? 27% (8 respondenți) a menționat că nu știu, 3% (1 respondent) au menționat că nesemnificativ, 13 % (4 respondenți) amenționat că în mică măsură, 20 % (6 respondenți) au menționat că moderat și37% (11 respondenți) au răspuns că în mare măsură.

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
21 Asigurarea condițiilor și încurajarea participării în cadrul instruirilor, programelor de dezvoltare profesională pentru agenții publici și aleșii locali (domeniul de specialitate, integritate, anticorupție). Numărul agenților publici și aleșilor locali care a beneficiat de programe de dezvoltare profesională. Acțiune în desfășurare Acțiune realizată parțial

Evaluarea progresului:

În raportul de monitorizare al CR  Sîngerei (20 decembrie 2019) se menționează că:

 • Aparatulpreședintelui; secția construcții, gospodărie comunală și drumuri; direcțiaagricultură și alimentație; secția economie; serviciul relații funciare șicadastru au fost 4 agenți publici și aleși locali care au beneficiat deprograme de dezvoltare profesională pe următoarele subiecte: Promovareaaccesului la informație; managementul proiectelor de eficiență energetică însectorul de clădiri publice; evidența contabilă pentru instituțiile bugetare șiaspecte privind aplicarea legii privind sistemul unitar de salarizare însectorul bugetar; managementul conflictelor.
 • Direcțiafinanțe nu au fost desfășurate instruiri.
 • Direcțiaeducație au fost instruiți 55 agenți publici în cadrul ședinței cu conducătoriiinstituțiilor de învățământ preuniversitar (29.08.2019) la tema Repere privindsoluționarea conflictelor de interese.
 • Direcțiaasistență socială și protecție a familiei au fost instruiți 5 agenți publici

În chestionarele repartizate încadrul consiliului Raional Sîngerei, la întrebarea „La câte cursuri/seminare de dezvoltare profesională ați participat înanul 2019?” 20% (6 respondenți) a menționat că, au participat la 3 șimai multe instruiri, 7 % (2 respondenți) au menționat că au participat la 2instruiri, 23 % (7 respondenți) a menționat că au participat la 1 instruire, 50% (15 respondenți) au menționat că nu au participat nici la o instruire

Respondențiiau menționat următoarele subiecte ale cursurilor/instruirilor la care auparticipat pe parcursul anului 2019 (pe domeniul de specialitate, integritate,anticorupție): 1. politica dezvoltării regionale;  2. reforme europene pentru cetățeni; 3. proceduride achiziții publice; 4. evidenta contabilă pentru instituțiile bugetareseminare organizate de ministerul finanțelor etc.

Ținând cont că, în cadruldirecției finanțe, nu au avut loc instruiri și în celelalte secții / direcțiiau fost instruiți puțini agenți publici (64), iar sondajul arată că 50 % nu auparticipat la nici o instruire considerăm că acțiunea a fost realizată parțial.

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
22 Evaluarea performanțelor funcționarilor publici. Numărul evaluărilor efectuate Numărul funcționarilor supuși evaluării Acțiune în desfășurare Acțiune realizată parțial

Evaluarea progresului:

Conformart.34 al Legii nr.158-XVI din 04.07.2008 privind funcția publică și statutulfuncționarului public – evaluarea performanțelor profesionale alefuncționarului public se efectuează anual.

Înrăspunsul la solicitărea de informație din partea Asociației pentru DrepturileOmului Lex XXI, CR Sîngerei a menționat că, în anul 2018, au fost supușievaluării 28 funcționari publici.

În raportul pentru anul 2019 privindimplementarea planului local anticorupție pentru anii 2018 – 2020 a consiliuluiraional Sîngerei (20 decembrie 2019) se menționează că, evaluarea performanțelor funcționarilor publici sedesfășoară conform prevederilor legale și a fost emisă dispoziţia preşedinteluiraionului prin care a fost stabilită perioada de evaluare a performanţelorprofesionale ale funcţionarilor publici de conducereşi de execuţie, de la 15 decembrie 2018  până la 15 februarie 2019, precum şi listaevaluatorilor şi contrasemnatarilor pentru fiecare funcţionar public evaluat.

Astfel,la

 • Aparatulpreședintelui; secția construcții, gospodărie comunală și drumuri; direcțiaagricultură și alimentație; secția economie; serviciul relații funciare șicadastru au fost 24 evaluări efectuate asupra a 24 funcționari
 • Direcțiafinanțe a fost 1 evaluare efectuate asupra a 10 funcționari
 • Direcțiaeducație a fost 1 evaluare efectuate asupra a 5 funcționari
 • Direcțiaasistență socială și protecție a familiei au fost 16 evaluări efectuate asupraa 8 funcționari

În chestionarele repartizate încadrul consiliului Raional Sîngerei, la întrebarea „De câte ori în anul 2019 ați fost supus evaluării performanței profesionale?”63% (19 respondenți) a menționat că au fost supuși la 3 și mai multe evaluări,17 % (5 respondenți) au fost supuși la 2 evaluări, 10 % (3 respondenți) amenționat că au fost supuși la 1 evaluare și 10 % (3 respondenți) au menționatcă nu au fost supuși evaluării.

Prioritatea 5. Îmbunătățirea comunicării cu cetățenii și transparenței activității APL de nivelul II.

Rezultate scontate:

În chestionarele repartizate încadrul consiliului Raional Sîngerei, la întrebarea „Cum a evoluat în 2019 transparența în procesul decizional și comunicareacu publicul în cadrul CR Sîngerei?” 36% (11 respondenți) au menționat cănu cunosc, 3 % (1 respondent) au răspuns că s-a redus, 17 % (5 respondenți) aumenționat că a crescut, dar nesemnificativ, 27 % (8 respondenți) au menționatcă a crescut semnificativ și 17 % (5 respondenți au menționat că nu s-au produsschimbări.

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
23 Actualizarea paginii web prin plasarea informațiilor exacte, complete și în timp util. Pagina web actualizată permanent cu informații;Pagina web dispune de:compartimente privind transparența decizională; consultări publice, achiziții publice.programul de lucru al APL de nivelul II cu indicarea zilelor și orelor de audiență a funcționarilor responsabili de furnizarea informațiilor, documentelor oficiale;Date despre CR, aleșii locali (nume, date de contact);adrese electronice;proiectele de decizie, materialele aferente, date despre organizarea ședințelor publice. Acțiune în desfășurare Acțiune realizată parțial

Evaluarea progresului:

Pagina web a Consiliului Raional Sîngerei dispune decompartimente privind:

Cu părere de rău, nu toatesubdiviziunile CR Sîngerei dispun de compartimente separate pe pagina web aConsiliului și nu asigură publicarea informației relevante domeniului deactivitate, conform rigorilor legale de transparență decizională. Spre exemplu,Direcția Finanțe, Direcția Asistență și Protecție a Familiei nu dispun depagini web proprii, iar Direcția Educație deține pagina web www.singerei.educ.md, dar considerăm că informația trebuie actualizată.

În temeiul art.53 alin. 2, art.54al Legii 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală, art. 73 alin.6 din Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018, Legea cu privirela actele normative nr.100 din 22.12.2017 și având în vedere necesitateaelaborării unui grafic al audiențelor a președintelui raionului șivicepreședinților a fost emisă Dispoziția nr 121 din 29 noiembrie 2019 cuprivire la organizarea audienței la CR Sîngerei. Informația este disponibilă pepagina web a Consiliului Raional Sîngerei[37].

La rubrica CR, se conțin date cuprivire la: conducere, aparatul președintelui raional; secretarul consiliului; consilieri;subdiviziunile; comisii consultative; instituții publice; regulament etc.Pagina web a consiliului nu are o rubrică cu privire la recomandările primitedin partea participanților la elaborarea proiectelor de decizii.

În chestionarele repartizate încadrul Consiliului Raional Sîngerei, la întrebarea „A fost actualizată/îmbunătățită funcționarea paginii web a CR Sîngerei  prin plasarea informațiilor exacte, completeși în timp util?” 7% (2 respondenți) au menționat că nu știu, 7 % (2 respondenți)au răspuns că s-a îmbunătățit nesemnificativ, 10 % (3 respondenți) a menționatîn mică măsură, 23 % (7 respondenți) au menționat că moderat și 53 % (16respondenți au menționat că în mare măsură.

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
24 Organizarea și publicarea informațiilor privind ședințele/consultările publice pentru proiecte de decizie Numărul anunțurilor privind ședințele consiliului raional / consultările publice ce urmează a fi organizate Numărul  consultărilor publice organizate Numărul participanților la consultările publice Numărul recomandărilor primite din partea participanților la proiectele de decizii Numărul recomandărilor acceptate Sinteza recomandărilor la fiecare proiect de decizie consultat publicat pe pagina web a APL Acțiune în desfășurare Acțiune realizată parțial

Evaluarea progresului:

Conform prevederilor art. 11 din Legea nr. 239-XVI din 13noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional și a Hotărârii Guvernului Nr. 967din 09.08.2016 cu privire la mecanismul de consultare publică cu societateacivilă în procesul decizional,  autoritatea publică trebuie să asigureaccesul la proiectele de decizii şi la materialele aferente prin publicarea lorobligatorie pe pagina web oficială a autorităţii publice, precum şi pe paginaweb www.particip.gov.md. Anunţul privind organizarea consultării publiceeste informaţia răspândită de autorităţile publice pentru a aduce la cunoştinţăpărţilor interesate demararea procesului de consultare publică a unui proiectde decizie.

În raportul pentru anul 2019 privindimplementarea planului local anticorupție pentru anii 2018 – 2020 a consiliuluiraional Sîngerei (20 decembrie 2019) se menționează că:

Cupărere de rău, nu au fost participanți la consultările publice, nu au fost nicirecomandări din partea participanților la proiectele de decizii și din acestconsiderent putem menționa că acțiunea este realizată parțial.

Lasolicitarea de informație din partea Asociației pentru Drepturile Omului LexXXI cu privire la atingerea indicatorilor la această acțiune, de la CR Sîngereinu a fost recepționat nici un răspuns oficial.

În chestionaree repartizate încadrul Consiliului Raional Sîngerei, la întrebarea „Câte consultări/dezbateri/audieri publice ați inițiat pentru proiectelede decizie de care ați fost responsabil în anul 2019?” 7% (2respondenți) au menționat că 3 și mai multe, 10 % (3 respondenți) au răspuns cădouă, 20 % (6 respondenți) a menționat că una, 63 % (19 respondenți) aumenționat că nu au inițiat nici un proiect de decizie.

Iar la întrebarea „În ce măsură s-au implicat cetățenii,ONG-urile locale, mediul de afaceri în consultările/dezbaterile/audierilepublice pe care le-ați desfășurat în anul 2019?” 27% (8 respondenți) aumenționat că nu știu, 3 % (1 respondent) au răspuns s-au implicatnesemnificativ, 50 % (15 respondenți) a menționat că s-au implicat cetățenii înmică măsură, 17 % (5 respondenți) au menționat că au participat moderat și 3%(1 respondent) au menționat că în mare măsură.

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
25 Asigurarea respectării transparenței în procesul decizional Rapoartele anuale privind transparența în procesul decizional publicate pe pagina web a consiliului raional Acțiune în desfășurare Acțiune nerealizată

Evaluarea progresului:

Conform raportul pentru anul 2019 privindimplementarea planului local anticorupție pentru anii 2018 – 2020 a consiliuluiraional Sîngerei (20 decembrie 2019) se menționează că, raportul privind transparența în procesul decizionalpentru au 2019 va fi publicat pe pagina web a Consiliului raional până la datade 20.01.2020. Pentru anul 2018 un asemenea raport nu a fost publicat. Cupărere de rău, la momentul elaborării acestui raport, raportul CR încă nu afost plasat pe pagina web a CR, din acest considerent am menționat că, probabil,acțiunea este în desfășurare, dar pentru moment este nerealizată.

Nr. Acțiunea Indicatori de progres Calificativ
Termenul de realizare Gradul de realizare
26 Plasarea informațiilor privind etapele, modalitatea, procedura și monitorizarea obținerii ajutorului social și/sau material Numărul informațiilor publicate, elaborarea și publicarea raportului anual de monitorizare Acțiune în desfășurare Acțiune realizată parțial

Evaluarea progresului:

Conform raportul de monitorizare al CR Sîngerei(20 decembrie 2019) se menționeazăcă plasarea informației pe perioada de raportare privind ajutorul social a fostplasată pe pagina web a sistemului informațional automatizat asistență socială (SIAAS)care au acces doar asistenții sociali, iar pe pagina web a consiliului raionalau fost plasate 12 informații.

Lasolicitarea de informație din partea Asociației pentru Drepturile Omului LexXXI CR Sîngerei cu privire la atingerea indicatorilor la acțiunea 25 și 26 nu afost recepționat nici un răspuns oficial.

Pe pagina weba CR Sîngerei la rubrica subdiviziunile Consiliului Raional[40]se enumeră serviciile sociale ale Direcției Asistență Socială și ProtecțiaFamiliei, iar pe pagina primăriei Singerei este plasat  regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată aajutorului social[41] a DirecțiaAsistență Socială și Protecția Familiei Sîngerei.De asemenea putem menționa că la Ședința operativă din 29.07.2019[42] șeful DASPF a relatat despre starea de lucruri la capitolul ajutor social.Deoarece nu au fost posibil de a gasi mai multă informație si raportul anula demonitorizare considerăm că acțiunea este parțial realizată.

Constatări și concluzii de bazăale monitorizării alternative

Ca urmare a monitorizării Planului local anticorupție alCR Sîngerei, trebuie să menționăm că, în general, există unele realizări înanul 2019 (30,8% din acțiuni – realizate). Însă, având în vedere că mai mult dejumătate din acțiuni (65,4%) au fost realizate parțial, respectiv, progresulprivind implementarea Planului local anticorupție al CR Sîngerei poate ficonsiderat unul moderat.

Cu referire larealizările administrației raionale Sîngerei pentru anul 2019, trebuie săremarcăm următoarele:

 • elaborarea și implementarea Codului deetică şi deontologie a CR Sîngerei, care poate fi accesat și pe pagina web aautorității;
 • elaborarea planului anual de auditintern în anul 2019 conform termenului stabilit în planul local anticorupție;
 • desfășurarea inventarierii anuale, încadrul căreia au fost înregistrate și evaluate 54 de bunuri ale patrimoniuluiraional (valoarea mijloacelor fixe și valoarea de bilanț a terenurilorconstituia la data de 01.01.2019 – 637,188.79 lei).
 • asigurarea elaborării și publicării (4februarie 2019) pe pagina web a CR Sîngerei a Planului de achiziții pentru anul2019;
 • desemnarea direcţiilor responsabile demonitorizarea procesului de executare a contractelor de achiziții publice, încare sunt stipulate clar responsabilităţile de monitorizare a procesului deexecutare a contractelor (dispoziţiapreşedintelui raionului nr. 102 din 25.08.2016);

Trebuie să menționăm și unele deficiențe pe care le-am constatat în procesul de monitorizare aPlanul local anticorupție și în privința cărora, ulterior, vom propune soluții:

 • nepublicareape pagina web a CR Sîngerei a rapoartelor anuale privind transparența în procesuldecizional pentru anul 2019;
 • neasigurareainstruirii cu privire la normele de etică și deontologie a tuturorfuncționarilor publici din cadrul administrației raionale (conform rezultatelorchestionării, circa 70,0% (21 persoane) susțin că nu au participat la nicioinstruire cu privire la normele de etică și deontologie profesională);
 • lipsatransparenţei în procesul de administrare şi gestionare a bunurilorpatrimoniului public din cadrul administrației raionale (pe pagina web a CRSîngerei, nu a fost identificată nicio informație cu privire la gestionareapatrmoniului public);
 • insuficiențainstruirii funcționarilor publici responsabili de administrarea și gestionareapatrimoniului raional din cadrul subdiviziunilor și direcțiilor adminsitrațieiraionale din Sîngerei (cu excepția celor din cadrul Direcției Asistență Socialăși Protecție a Familiei);
 • neasigurareapublicării Planurilor de achiziții publice pentru anul 2019 de către toatedirecțiile raionale (de ex. Direcția Educație, DirecțiaAsistență Socială și Protecție a Familiei);
 • insuficiențainstruiriispecialiștilor și membrilor grupului de lucru pe achiziții publicedin cadrul CR Sîngerei și direcțiilor raionale;
 • procesulde promovare a agenților publici nu se desfășoară întotdeauna după principiilede transparență, meritocrație și integritate profesională (conform rezultatelorchestionării funcționarilor publici, 13% au menționat că aceasta se respectă „în mică măsură”, iar alți 20,0% susțincă se respectă „moderat”;
 • neasigurareaparticipării tuturor funcținarilor publici în cadurl programelor de instruireși dezvoltare profesională (conform rezultatelorchestionării, 50% dintre respondenți au menționat că nu au participat nici la oinstruire). Iar ca exemplu, constatăm lipsa oricăror programe de instruirepentru funcționarii din cadrul Direcției Finanțe);
 • lipsapaginilor web sau a unor secțiuni dedicate activității direcțiilor raionale pepagina web a CR Sîngerei (de exemplu, Direcția Finanțe, Direcția Asistență și Protecțiea Familiei);
 • neasigurareaparticipării/invitării societății civile (organizațiilor locale, asociațiilor,cetățenilor) în procesul decizional și la consultările publice, motiv pentrucare nu au fost înregistrate recomandări la proiectele de decizii inițiate deCR Sîngerei;

Oconstatare generală cu privirela  eficiențaPlanurilor locale anticorupție ține de faptul că acestea au un caracterformal, nefiind desemnată o persoană care permanent să asigure monitorizarea șievaluarea progreselor înregistrate și deficiențelor existente. Totodată,ineficiența politicilor anticorupție la nivel local este generată de lipsaresponsabilităților în materie de integritate pentru APL-urile de nivelul I (cuexcepția orașelor – reședință de raion), similare cu cele pentru APL-urile denivelul II. Cu siguranță, este un proces complex, atât la nivel de elaborare(în special pentru APL-urile mici cu capacități reduse). Însă, monitorizareaintegrității în administrațiile publice locale rămîne a fi incompletă, iaraplicarea instrumentelor de monitorizare doar pentru unele APL-uri nu rezolvăproblemele de integritate la nivel local.

Propuneri și recomandări

Ca urmare a constatărilor și concluziilor făcute înprocesul de monitorizare a Planului local anticorupție, propunem următoarele:

 • consolidareaintegrității instituționale la nivelul adminsitrației raionale Sîngerei prinrespectarea regimului de incompatibilități, declarării averilor și intereselorpersonale, conflictelor de interese și cadourilor și denunțarea manifestărilorde corupție, etc.
 • instruireatututor funcționarilor publici din cadrul administrației raionale cu privire lanormele de etică și deontologie și necesitatea respectării Codului de Etică șideontologie;
 • aplicareasancțiunilor disciplinare în cazurile de încălcare anormelor de etică şi deontologie;
 • evaluareași înregistrarea treptată a tuturor bunurilor patrimoniului raional;
 • asigurareatransparenței în procesul de administrare şi gestionare a bunurilorpatrimoniului public din cadrul administrației raionale, prin publicarea pepagina web a CR Sîngerei  a anunțurilorprivind desfășurarea licitațiilor de vînzare/ locațiune/ arendă a bunurilorproprietate publică și rezultatelor licitațiilor privind vînzarea/  locațiunea/ arenda bunurilor proprietatepublică;
 • organizareadezbaterilor/consultărilor  publice pesubiecte privind gestionarea patrimoniului public al CR Sîngerei;
 • instruireapermanentă a funcționarilor publici responsabili de administrarea șigestionarea patrimoniului raional din cadrul subdiviziunilor și direcțiiloradminsitrației raionale din Sîngerei;
 • publicareape pagina web a Planurilor anuale de achiziții publice de către toate CRSîngerei și direcțiile raionale;
 • monitorizareaimplementării contractelor de achiziții publice și aplicarea de cătreinstituții a penalităților pentru companiile care încalcă prevederilecontractuale;
 • instruireapermanentă cu informații actualizate a specialiștilor și membrilor grupului delucru pe achiziții publice din cadrul CR Sîngerei și direcțiilor raionale;
 • respectareaprincipiilor de transparență, meritocrație și integritate profesională înprocesul de recrutare, selectare, angajare și promovare a agenților publici;
 • asigurareaparticipării tuturor funcționarilor publici din cadrul administrației raionaleîn cadrul programelor de instruire și dezvoltare profesională continuă;
 • elaborareapaginilor web pentru direcțiile raionale sau includerea unor secțiuni dedicateactivității acestora pe pagina web a CR Sîngerei, cu asigurarea actualizăriipermanente a informațiilor;
 • publicareape pagina web a CR Sîngerei a rapoartelor anuale privind transparența înprocesul decizional, conform prevederilor legale;
 • implicareamai activă a societății civile (organizațiilor locale, asociațiilor,cetățenilor) în procesul decizional și la consultările publice prin aplicareadiverselor instrumente (identificarea tuturor organizațiilor societății civileactive pe diverse domenii, audieri și dezbateri publice, grupuri de lucrutematice, transmiterea invitațiilor la consultări publice către listele cuorganizații, activiști și cetățeni activi).

[1] http://www.singerei.md/anticoruptie/item/2059-raport-privind-implementarea-planului-local-anticoruptie-pentru-anii-2018-2020.html

[2] SubdiviziunileCR Sîngerei fără statut de persoană juridică sunt: Aparatul președinteluiRaionului, Secția Cultură, Secția construcții, gospodărie comunală și drumuri;Direcția Agricultură și alimentație; Secția Economie; Serviciul RelațiiFunciare și Cadastru.  Subdiviziunile CRSîngerei cu statut de persoană juridică sunt: Direcția Finanțe, DirecțiaEducație, Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei.

[3] Legea nr. 91/2014 privind semnătura electronică șidocumentul electronic: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=353612

[4] HotărîreaGuvernului nr.673/2017 –http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=371288

[5] Copia Registrului de evidență a cadourilor Nr. 1 a fosttransmisă în adresa organizației pe data de 8 noiembrie 2019, ca urmare a uneicereri de acces la informații depuse la CR Sîngerei pe data de 3 octombrie

[6] art.16 alin.(5) lit.g) din legea integrității nr.82/2017,disponibilă la adresa: http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=105688&lang=ro

[7] Portalul instanțelor de judecată: https://www.instante.justice.md/

[8] http://www.singerei.md/reglementare/item/1651-codul-de-etica-si-conduita-a-functionarului-public-din-cadrul-subdiviziunilor-consiliului-raional-singerei.html

[9] http://www.singerei.md/contacte.html

[10] http://www.singerei.md/2014-07-25-22-14-24.html

[11] http://www.singerei.md/2014-07-25-22-14-24/item/1674-dispozitie-cu-privire-la-efectuarea-misiunii-de-audit-intern-din-13-02-2019.html

[12] http://www.singerei.md/2014-07-25-22-14-24/item/1737-dispozitie-cu-privire-la-efectuarea-misiunii-de-audit-intern-din-24-04-2019.html

[13] http://www.singerei.md/2014-07-25-22-14-24/item/1913-dispozitie-nr-100-cu-privire-la-efectuarea-misiunii-de-audit-intern.html

[14] http://www.singerei.md/images/Plan_de_achizitii_2019.PDF

[15] http://www.singerei.md/images/Plan_de_achizi%C8%9Bii_D._Finan%C8%9Be.PDF

[16] http://singerei.educ.md/achizitii-publice/ 

[17] http://www.singerei.md/anunturi-de-intentie-planuri/item/1666-anunt-de-intentie-1.html

[18] http://www.singerei.md/images/Anunt_de_intentie_2.PDF

[19] http://www.singerei.md/images/Anunt_de_intentie_3.PDF

[20] http://www.singerei.md/images/Achizi%C8%9Bii/termoizolarea_cl%C4%83dirii.pdf

[21] http://www.singerei.md/images/Achizi%C8%9Bii/autoturism_de_serviciu.pdf

[22] http://www.singerei.md/images/Achizi%C8%9Bii/repararea_drumurilor.pdf

[23] http://www.singerei.md/images/Anunt.semnat.pdf

[24] http://www.singerei.md/images/Anunt_de_atribuire_1.pdf

[25] http://www.singerei.md/images/Anunt_de_atribuire_2.pdf

[26] http://www.singerei.md/images/Anunt_de_atribuire_3.pdf

[27] http://www.singerei.md/images/Anunt_de_atribuire_4.pdf

[28] http://www.singerei.md/images/Raport_trim._1_pdf.pdf

[29] http://www.singerei.md/images/Raport_trim._2.pdf

[30] http://www.singerei.md/images/Raport_trim._3_2019.pdf

[31] http://www.singerei.md/images/Sp._principal_SAP.PDF

[32] http://www.singerei.md/images/Prelungire_concurs.PDF

[33] http://www.singerei.md/images/anunt_concurs_functie_vacanta_SAM.pdf

[34] http://www.singerei.md/transparenta-decizionala/itemlist/category/64-2019.html

[35] http://www.singerei.md/consultari-publice.html

[36] http://www.singerei.md/achizitii-publice.html

[37] http://www.singerei.md/program-de-audienta.html

[38] http://www.singerei.md/consultari-publice/itemlist/category/51-anunturile-privind-initierea-elaborarii-deciziei.html

[39] http://www.singerei.md/consultari-publice/itemlist/category/52-anunturi-privind-organizarea-de-consultari-publice.html

[40] http://www.singerei.md/structura/item/51-directia-asistenta-sociala-si-protectia-familiei.html

[41] http://primariasingerei.md/ro/page/orasul-si-oamenii/beneficii-sociale-si-ajutoare/ajutoare-sociale-familiale

[42] http://www.singerei.md/noutati/item/1833-sedinta-operativa-din-29-07-2019.html

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial